szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo艣ci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania p贸艂roczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Us艂ugi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

Wyb贸r optymalnych kierunk贸w inwestowania w przedsi臋biorstwie wytw贸rczym w perspektywie roku 2050

Celem pracy jest okre艣lenie optymalnych z punktu widzenia przedsi臋biorstwa wytw贸rczego, b膮d藕 grupy kapita艂owej prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciep艂a sieciowego, kierunk贸w inwestowania w aktywa wytw贸rcze.

Polska stoi przed konieczno艣ci膮 odbudowy i modernizacji przestarza艂ego w znacznej mierze maj膮tku wytw贸rczego w warunkach niepewno艣ci legislacyjnej i rynkowej. Nasze cz艂onkostwo w strukturach UE obliguje sektor elektroenergetyczny do tego, aby konsekwentnie dostosowywa艂 si臋 do coraz to ostrzejszych wymog贸w 艣rodowiskowych i ambitnych cel贸w wynikaj膮cych z pakietu klimatyczno-energetycznego. Dodatkowo dynamicznie zmieniaj膮ce si臋 ceny paliw, decyzje polityczne, otoczenie prawne i gospodarcze wprowadzaj膮 na tyle istotny element niepewno艣ci, 偶e podj臋cie trafnej decyzji inwestycyjnej bez kompleksowej analizy mo偶liwych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku energii jest zadaniem niezwykle trudnym.

Tego rodzaju analiza ma na celu u艂atwienie podj臋cia decyzji inwestycyjnych poprzez przeprowadzenie alternatywnych scenariuszy/strategii d艂ugoterminowego rozwoju systemu wytw贸rczego wraz z ocen膮 skutk贸w przyj臋tych rozwi膮za艅 odno艣nie koszt贸w, mo偶liwo艣ci zapewnienia niezb臋dnego poziomu dostaw, spe艂nienia wymog贸w 艣rodowiskowych oraz wielu innych czynnik贸w, kt贸re nale偶y uwzgl臋dni膰 przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Punktem wyj艣cia dla dokonania analizy b臋dzie prognoza zapotrzebowania na energi臋 elektryczn膮 i ciep艂o sieciowe oraz prognoza rozwoju 藕r贸de艂 wytwarzania w skali kraju, przeprowadzona z zastosowaniem modelu optymalizacyjnego MESSAGE (kt贸ry zosta艂 stworzony, a nast臋pnie przez wiele lat rozwijany przez zesp贸艂 ekspert贸w z Mi臋dzynarodowego Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej IIASA w Laxenburgu). Zasada dzia艂ania modelu MESSAGE opiera si臋 na minimalizacji sumarycznych zdyskontowanych koszt贸w systemowych w ca艂ym rozpatrywanym przedziale czasowym, wykorzystuj膮c metody programowania liniowego. MESSAGE umo偶liwia budow臋 modelu systemu energetycznego o praktycznie dowolnej z艂o偶ono艣ci (zale偶nie od potrzeb zadania), zawieraj膮cego technologie wytwarzania i przesy艂u paliw i energii, uwzgl臋dniaj膮cego wi臋kszo艣膰 ogranicze艅 technicznych i 艣rodowiskowych wyst臋puj膮cych w rzeczywistym systemie. Daje to szerokie mo偶liwo艣ci symulacji zachowania systemu w r贸偶nych warunkach oraz badania wp艂ywu poszczeg贸lnych czynnik贸w na dob贸r optymalnej struktury technologii.

Do okre艣lenia optymalnych kierunk贸w inwestowania zostan膮 wykorzystane dane dotycz膮ce jednostkowych nak艂ad贸w inwestycyjnych oraz jednostkowych koszt贸w poszczeg贸lnych technologii, okre艣lone na podstawie najbardziej aktualnych danych pochodz膮cych z renomowanych 藕r贸de艂 i oceny eksperckiej.

W pracy zostanie przeprowadzona ocena efektywno艣ci ekonomicznej poszczeg贸lnych wariant贸w prognozowanej struktury mocy przedsi臋biorstwa, poprzez przeprowadzenie rachunku zdyskontowanych przep艂yw贸w pieni臋偶nych (NPV), obliczeniu wewn臋trznej stopy zwrotu (IRR), zaktualizowanych nak艂ad贸w inwestycyjnych (PVI) oraz relacji pomi臋dzy niezb臋dnym nak艂adem kapita艂owym (PVI), a zaktualizowan膮 warto艣ci膮 netto (NPV) - wska藕nik NPVR.

W pracy zostan膮 m.in. okre艣lone:
  • produkcja energii elektrycznej w kraju i przedsi臋biorstwie na podstawie prognozowanego zapotrzebowania na energi臋,
  • prognoza jednostkowych koszt贸w wytwarzania energii elektrycznej oraz cena energii elektrycznej na rynku hurtowym,
  • prognozowane ceny paliw,
  • wielko艣膰 i struktura przyrost贸w mocy nowych 藕r贸de艂 wytwarzania w skali kraju oraz dla przedsi臋biorstwa wytw贸rczego,
  • niezb臋dne nak艂ady inwestycyjne na realizacj臋 prognozowanej struktury 藕r贸de艂 wytwarzania energii elektrycznej w przedsi臋biorstwie wytw贸rczym (grupie kapita艂owej)

wersja papierowa i elektroniczna (.doc)

Kontakt:
S艂awomir Skwierz
tel. (22) 444-20-18
e-mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00