szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo艣ci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania p贸艂roczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Us艂ugi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

芦 poprzednia strona   2 / 3   nast臋pna strona 禄

Wieloletnia analiza statystyczna kszta艂towania si臋 kierunk贸w zakupu i sprzeda偶y energii elektrycznej w przedsi臋biorstwach obrotu

W proponowanym opracowaniu zostanie wykonana statystyczna analiza udzia艂u wielko艣ci zakupu energii elektrycznej z poszczególnych kierunków w ca艂kowitej wielko艣ci zakupów energii grup przedsi臋biorstw obrotu wydzielonych ze spó艂ek dystrybucyjnych (przedsi臋biorstw obrotu SD), pozosta艂ych przedsi臋biorstw obrotu i kraju oraz analiza udzia艂u wielko艣ci sprzeda偶y energii dla poszczególnych grup odbiorców w ca艂kowitej sprzeda偶y energii elektrycznej.

+ wi臋cejWieloletnia ocena wska藕nik贸w eksploatacyjnych blok贸w energetycznych w elektrowniach cieplnych

Przedmiotem opracowania b臋dzie statystyczna analiza wska藕nik贸w eksploatacyjnych blok贸w energetycznych w okresie ostatnich trzydziestu lat.

+ wi臋cejAnaliza bie偶膮ca sp贸艂ek Grupy Kapita艂owej na tle konkurencji w podziale na linie biznesowe dzia艂alno艣ci

Praca obejmowa膰 b臋dzie dog艂臋bn膮 analiz臋 funkcjonowania spó艂ek wchodz膮cych w sk艂ad Grupy Kapita艂owej na tle wyst臋puj膮cej konkurencji w kraju oraz zawiera膰 b臋dzie porównanie efektywno艣ci dzia艂ania ca艂ej Grupy w konfrontacji z koncernami na europejskim rynku energii.

+ wi臋cejSytuacja finansowa sp贸艂ek gie艂dowych elektroenergetyki na tle sektora oraz gospodarki

Zakres pracy obejmie nast臋puj膮ce zagadnienia:

+ wi臋cejInwestowanie w sektorze energetycznym - Polska na tle wybranych kraj贸w

W pracy przedstawiona zostanie ocena wielko艣ci wydatk贸w inwestycyjnych sektora energetycznego w wybranych krajach europejskich w por贸wnaniu do planowanych nak艂ad贸w inwestycyjnych w polskim sektorze energetycznym.

+ wi臋cejObraz polskiego rynku energii elektrycznej w latach 2011-2015 z uwzgl臋dnieniem przemian organizacyjno w艂asno艣ciowych

W pracy przedstawiono czynniki wp艂ywaj膮ce na wielko艣膰 zapotrzebowania na energi臋 elektryczn膮, cechy rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzgl臋dnieniem stopnia koncentracji przedsi臋biorstw zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym oraz prowadzonych i przygotowywanych dzia艂aniach prywatyzacyjnych.

+ wi臋cejFunkcjonowanie przedsi臋biorstw energetycznych na polskim i europejskim rynku energii elektrycznej

Celem pracy jest przedstawienie oceny mo偶liwo艣ci konkurowania polskich przedsi臋biorstw (przede wszystkim skonsolidowanych grup energetycznych) z europejskimi koncernami na integruj膮cym si臋 europejskim rynku energii elektrycznej.

+ wi臋cejAnaliza handlu uprawnieniami do emisji CO2 na rynku europejskim

Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji w zakresie handlu uprawnieniami do emisji CO2 na rynku europejskim w danym roku.

+ wi臋cejFundusze unijne dla energetyki 2014-2020 - przewodnik inwestora

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, umo偶liwi zrealizowanie dalszych inwestycji, przyczyniaj膮cych si臋 do lepszego zarz膮dzania energi膮 w polskiej gospodarce. Agencja Rynku Energii S.A. wychodz膮c naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, przygotowa艂a specjalny przewodnik, który u艂atwi poruszanie si臋 po informacjach, zwi膮zanych z dzia艂aniami wdra偶anymi w latach 2014-2020.

+ wi臋cejOp艂acalno艣膰 sprzeda偶y gazu ziemnego w obrocie hurtowym i detalicznym

Krajowy rynek gazu rozwija si臋 w okresie ostatnich dwóch lat niezwykle dynamicznie. Wdra偶ane s膮 sukcesywnie kolejne instrumenty, zmierzaj膮ce do otwarcia rynkowego (wej艣cie gazu na TGE, obligo gazowe) i wida膰 wyra藕nie, 偶e taka polityka prowadzi do coraz wi臋kszego zainteresowania zarówno firm krajowych, w tym du偶ych koncernów energetycznych, jak i licz膮cych si臋 graczy zagranicznych do zaanga偶owania w dzia艂alno艣膰 na rynku gazu w Polsce.

+ wi臋cej

OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00