szukaj
are_logo

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 

Elektroenergetyka na GPW (wyniki I kwartału 2015 roku)

W pierwszym kwartale 2015 roku cztery spo┼Ťród prezentowanych grup kapita┼éowych wykaza┼éy wy┼╝sze przychody operacyjne, w zestawieniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spadek przychodów odnotowa┼éa jedynie GK TAURON. Wynik EBIT by┼é wy┼╝szy w trzech z prezentowanych grup, natomiast w GK TAURON i GK ZE PAK wykazano wielko┼Ť─ç mniejsz─ů ni┼╝ w okresie I kwarta┼éu 2014 roku.

┼ü─ůczny wynik na ca┼éokszta┼écie dzia┼éalno┼Ťci – raporty skonsolidowane
(styczeń - marzec)

Grupy
energetyczne
Przychody operacyjne Dynamika EBIT Dynamika Zysk netto Dynamika
2014 2015 2014 2015 2014 2015
mln PLN % mln PLN % mln PLN %
GK PGE 7 011 7 651 109,1 978 1 416 144,8 790 1 095 138,6
GK TAURON PE 4 922 4 797 97,5 632 586 92,7 399 503 126,1
GK ENEA 2 396 2 474 103,2 269 327 121,6 212 265 125,0
GK ENERGA 2 796 2 940 105,2 435 466 107,1 314 355 113,1
GK ZEPAK 675 761 112,7 81 38 46,9 54 34 63,0


Grupa Kapita┼éowa PGE w pierwszym kwartale 2015 roku wykaza┼éa przychód operacyjny na poziomie 7 651 mln PLN i by┼é on wy┼╝szy o 640 mln PLN ni┼╝ w pierwszym kwartale 2014 roku, co oznacza wzrost o oko┼éo 9%. Podstawowe czynniki które mia┼éy wp┼éyw na leprze wyniki grupy to przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzeda┼╝y energii elektrycznej o 462 mln PLN, wzrost przychodów ze sprzeda┼╝y gazu o 101 mln PLN, wzros┼éy równie┼╝ przychody z tytu┼éu rekompensat KDT o 31 mln PLN, a tak┼╝e przychody ze sprzeda┼╝y ciep┼éa o 16 mln PLN i z tytu┼éu regulacyjnych us┼éug systemowych o 13mln PLN. Zanotowano natomiast dalszy spadek przychodów ze sprzeda┼╝y ┼Ťwiadectw pochodzenia energii, o 24 mln PLN. W analizowanym okresie przyrost kosztów w┼éasnych sprzeda┼╝y wyniós┼é oko┼éo 15 mln PLN, do 5 507 mln PLN. W pierwszym kwartale 2015 roku zmniejszy┼éy si─Ö pozosta┼ée przychody operacyjne o 16 % do 82 mln PLN, przychody finansowe zmniejszy┼éy si─Ö natomiast do 51 mln PLN ( o oko┼éo 36%). W wyniku powy┼╝szych zdarze┼ä, zysk netto GK PGE w pierwszym kwartale 2015 wyniós┼é 1 098 mln PLN w porównaniu do 793 mln PLN w porównywalnym okresie 2014 roku.

Przychody operacyjne w Grupie Kapita┼éowej TAURON PE uleg┼éy zmniejszeniu z 4 922 mln z┼é PLN w pierwszym kwartale 2014 roku do 4 797 mln PLN w analogicznym okresie roku 2015. Zmniejszenie przychodów w grupie TAURON o 125 mln PLN wynika┼éo mi─Ödzy innymi: z ni┼╝szych przychodów ze sprzeda┼╝y detalicznej energii elektrycznej, ni┼╝szych przychodów z operacyjnej rezerwy mocy i niskiego wolumenu sprzeda┼╝y w─Ögla (w wyniku ograniczenia produkcji). Pomimo zmniejszenia przychodów w pierwszym kwartale 2015 roku grupa wykaza┼éa wy┼╝szy zysk netto ni┼╝ w pierwszym kwartale 2014 i to a┼╝ 26,1% (tj. o 104 mln PLN).

W Grupie ENEA przychody operacyjne uleg┼éy zwi─Ökszeniu z 2 396 mln PLN w pierwszym kwartale 2014 roku do 2 474 mln PLN w pierwszym kwartale 2015 roku, to jest o 3,2%. W┼Ťród czynników które wp┼éyn─Ö┼éy na wzrost przychodów Grupy nale┼╝y wymieni─ç: wy┼╝szy wolumen sprzeda┼╝y energii odbiorcom detalicznym o 266 GWh przy wzro┼Ťcie ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y o 6,3 %, wi─Öksz─ů sprzeda┼╝ ciep┼éa, lepsze osi─ůgane mar┼╝e na obrocie i rynku bilansuj─ůcym oraz mar┼╝e na wytwarzaniu, wzrost wolumenu sprzeda┼╝y us┼éug dystrybucji odbiorcom ko┼äcowym oraz optymalizacj─Ö zatrudnienia. Zysk netto wyniós┼é w pierwszym kwartale 2015 roku 265 mln PLN wobec 212 mln PLN rok wcze┼Ťniej, co oznacza wzrost o oko┼éo 25%

Przychody Grupy ENERGA wynios┼éy w pierwszym kwartale 2015 roku 2 940 mln PLN to jest o 165 mln PLN wi─Öcej w stosunku do pierwszego kwarta┼éu 2014 roku. Zwi─Ökszenie przychodów grupy mia┼éo miejsce w Segmencie Sprzeda┼╝y o oko┼éo 3% i Segmencie Dystrybucji o 7%. Segment wytwarzania wykaza┼é natomiast spadek przychodów o oko┼éo 4%. Spó┼éki wytwórcze w Grupie ENERGA w pierwszym kwartale 2015 roku wyprodukowa┼éy o ok. 51 GWh mniej energii elektrycznej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. G┼éówn─ů przyczyn─ů takiej sytuacji by┼é spadek produkcji energii z w─Ögla o oko┼éo 92 GWh, zaobserwowano natomiast wzrost produkcji ze ┼║róde┼é odnawialnych. Zysk w pierwszym kwartale 2015 roku ukszta┼étowa┼é si─Ö na poziomie 355 mln PLN, i by┼é wy┼╝szy ni┼╝ w analogicznym okresie 2014 roku o 40 mln PLN.

W grupie ZE PAK przychody operacyjne w pierwszym kwartale 2015 roku wynios┼éy 761 mln PLN i w porównaniu do pierwszego kwarta┼éu 2014 roku zwi─Ökszy┼éy si─Ö o 86 mln PLN tj. o oko┼éo 13%. W pierwszym kwartale 2015 roku wzros┼éa sprzeda┼╝ energii elektrycznej z 3,25 TWh do 3,58 TWh, tj. o 9,92%. Równocze┼Ťnie do 176,43 PLN/MWh, tj. o 7,42%, wzros┼éa ┼Ťrednia uzyskana cena sprzeda┼╝y energii elektrycznej. Oba wy┼╝ej wymienione czynniki spowodowa┼éy, ┼╝e przychody ze sprzeda┼╝y energii elektrycznej zwi─Ökszy┼éy si─Ö o 96 mln PLN, tj. o 18,08%. Grupa ZE PAK uzyska┼éa w pierwszym kwartale 2015 roku zysk z netto dzia┼éalno┼Ťci operacyjnej w wysoko┼Ťci 34 mln PLN, który by┼é ni┼╝szy od wyniku osi─ůgni─Ötego w pierwszym kwartale ubieg┼éego roku o 20 mln PLN, tj. o oko┼éo 37%.


Rysunek 1 Wska┼║nik rentowno┼Ťci EBIT [%]


Rysunek 2 Wska┼║nik rentowno┼Ťci netto [%]

Podkre┼Ťli─ç nale┼╝y ┼╝e cztery Grupy: PGE, TAURON, ENERGA i ENEA charakteryzowa┼é korzystny poziom, przekraczaj─ůcy 12%, wska┼║nika rentowno┼Ťci EBIT. Najwy┼╝szy poziom wska┼║nika obserwujemy w GK PGE i kolejno w GK ENERGA.

Wymienione grupy odnotowa┼éy równie┼╝ korzystny wzrost rentowno┼Ťci netto, do poziomu przekraczaj─ůcego 10%. Najni┼╝szy poziom rentowno┼Ťci netto jak i EBIT, przy jednoczesnym spadku w zestawieniu z I kwarta┼éem 2014 roku, wykaza┼éa GK ZE PAK.

Przedstawione informacje, przygotowane w oparciu o raporty spó┼éek gie┼édowych, s─ů niejako zwiastunem obszernego cyklicznego opracowania Agencji Rynku Energii - Sytuacja Techniczno Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego.

Zapraszamy Pa┼ästwa do zakupu ostatniego wydania (obejmuj─ůcego okres I kwarta┼éu 2015 roku), które zawiera wiele innych bie┼╝─ůcych informacji o rynku energii elektrycznej, w szczególno┼Ťci: o cenach, kosztach, wolumenach zakupu i sprzeda┼╝y energii elektrycznej oraz wynikach finansowych poszczególnych segmentów rynku.

Sprzeda┼╝ odbywa si─Ö w siedzibie ARE w godzinach 900 - 1500, tel. 22 444-2058.

Autorzy: Mariusz Sowa - G┼éówny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A., Dorota Zaborska - G┼éówny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A.


  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi─Öbiorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj─ůcych ich dzia┼éalno┼Ť─ç.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s┼éu┼╝y do wprowadzania, przesy┼éania, weryfikowania, przegl─ůdania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda┼ä statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů wydawnicz─ů ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie┼╝ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00