PL EN DE

Publikacje kwartalne

SYTUACJA W ELEKTROENERGETYCE

Biuletyn zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie elektroenergetycznym prezentowane w następującym układzie:

  • Bilanse energii elektrycznej, dane techniczno-ekonomiczne oraz wskaźniki określające sprawności realizowanych w elektroenergetyce przemian energetycznych.
  • Wyniki finansowe poszczególnych podsektorów: wytwarzanie (w podziale na grupy elektrowni według nośników energii), dystrybucja, przesył oraz obrót energii elektrycznej; koszty wytwarzania energii elektrycznej; koszty działalności własnej.
  • Ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, w tym dla odbiorców końcowych.

Dane prezentowane są za kwartał oraz narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.

 

SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE - KRAJOWY BILANS ENERGII

Kwartalnik zawiera bilanse podstawowych nośników energii w Polsce oraz syntetyczne bilanse energii pierwotnej w układzie stosowanym w Polsce i przez Międzynarodową Agencję Energii. Dla każdego nośnika energii podano informacje o produkcji, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów i zużyciu w jednostkach naturalnych i w TJ. Biuletyn zawiera dane kwartalne, dane narastające oraz wskaźniki dynamiki zmian prezentowanych pozycji bilansowych. Kwartalnik wydawany jest od 1992 roku.

Dane prezentowane są za kwartał oraz narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.

 

BIULETYN CIEPŁOWNICTWA

Kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciepłownictwie polskim. Biuletyn zawiera dane o produkcji i dystrybucji ciepła w układzie wojewódzkim oraz w podziale na grupy wytwórców (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe). Prezentowane są informacje o cenach sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła. W biuletynie za cztery kwartały dodatkowo ujęte są informacje o kosztach wytwarzania ciepła. Kwartalnik ukazuje się od 1993 roku.