PL EN DE

Publikacje roczne

STATYSTYKA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ

Wydawnictwo zawiera dane statystyczne dotyczące krajowego systemu elektroenergetycznego, obejmujące bilanse energii elektrycznej, moce, stan urządzeń, sprawność przemian energetycznych i inne parametry wykorzystania energii elektrycznej i ciepła oraz średnie ceny i poziom sprzedaży energii. Prezentowane w opracowaniu tablice opracowywane są na podstawie danych statystycznych, uzyskiwanych w ramach realizacji Programu badań statystycznych statystyki publicznej, danych operatywnych pochodzących od PSE S.A. oraz danych otrzymywanych z jednostek energetycznych na podstawie uzgodnień, bezpośrednio przez ARE S.A.

 

BILANS ENERGII PIERWOTNEJ

Publikacja zawiera dane dotyczące bilansu energii pierwotnej, a więc informacje o pozyskaniu, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów oraz o zużyciu globalnym nośników energii Dodatkowo obejmuje również wielkość produkcji i zużycia ogółem energii elektrycznej oraz wielkość zużycia nośników energii odnawialnej na produkcję ciepła i energii elektrycznej. Rocznik prezentuje w tablicach dane dla ostatnich 16 lat, natomiast wykresy pokazują dane w pełnym zakresie tj. od roku 1970. Dane dla ostatniego roku są danymi wstępnymi.

 

EMITOR. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH

Publikacja zawiera dane regionalne o zanieczyszczeniach środowiska spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. Dane obejmują ilość i parametry zużytych paliw, wielkości emisji zanieczyszczeń atmosfery (popiół lotny, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla). Rocznik ukazuje się od 1987 roku.

 

STATYSTYKA CIEPŁOWNICTWA POLSKIEGO

Publikacja zawiera informacje o produkcji i zużyciu ciepła, mocach cieplnych, długościach rurociągów, cenach i kosztach wytwarzania ciepła m. in. w układach wojewódzkich. Rocznik ukazuje się od roku 1994.