PL EN DE

Obszar I: Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe obejmuje indywidualne usługi dedykowane przedsiębiorstwom oraz innym konsumentom energii. Celem tych usług jest wsparcie działalności tych podmiotów, w obszarach związanych z poprawą efektywności zużycia energii w swojej organizacji, lub działalności inwestycyjnej w technologiach, obejmujących bezemisyjne wytwarzanie energii. W ramach tej usługi oferujemy również wsparcie wszystkim zainteresowanym firmom oraz osobom fizycznym, we wdrażaniu energetyki prosumenckiej.

 1. Usługi doradcze dla przedsiębiorców w obszarze poprawy efektywności zarządzania energią
   
  • Raporty dotyczące perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce.

   Dedykowane badanie opłacalności wymiany floty samochodowej w firmie na flotę ekologiczną, opartą o samochody elektryczne i/lub hybrydowe. Usługa indywidualna, jest adresowana do firm dysponujących dużą flotą pojazdów spalinowych, o różnym przeznaczeniu. Wynikiem analizy jest raport oceniający  zasadność i opłacalność wymiany floty samochodowej na ekologiczną, w okresie sporządzenia analizy, a także wskazanie przewidywanej daty w przyszłości o podjęciu takiej decyzji, jeżeli analiza dla obecnego okresu, wykaże nieopłacalność przedsięwzięcia.

  • Audyty energetyczne przedsiębiorstwa

   Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonany zgodnie z art. 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. na bazie normy PN-EN 16247. Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii, przez zespół jdoświadczonych konsultantów. Audyt energetyczny jest analizą obszarów zużycia energii i ma na celu przedstawienie rekomendacji dotyczących ewentualnych inwestycji i zmian organizacyjnych służących poprawie efektywności wykorzystania energii.

  • Audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie (klimatyzacja, wentylacja, proces produkcyjny, efektywność urządzeń). Usługa jest adresowana do wszystkich podmiotów zainteresowanych poprawą efektywności własnej firmy, w celu uzyskania wsparcia finansowego w postaci tzw. „białych certyfikatów. Dla naszych klientów zapewniamy promocyjne warunki realizacji audytów efektywności. Dopuszczamy możliwość rozliczenia części przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia również w formule success fee, w zależności od osiągniętych przez przedsiębiorstwo oszczędności, uzyskanych po wdrożeniu działań, przewidzianych w audycie. Bierzemy odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji, obsługę procedury w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz ich upłynnienie na Towarowej Giełdzie Energii.

 2. Usługi doradcze  w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE)

  • Wsparcie dla inwestorów OZE z zakresu oceny efektywności inwestycji.

   Usługa indywidualna adresowana do inwestorów z branży OZE, ze szczególnym uwzględnieniem  inwestycji PV innych niż prosumenckie, czyli do inwestorów planujących budowę farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV o dużej mocy, finansowanych długiem.  Produktem jest analiza kosztów i korzyści oraz ocena ryzyka danego przedsięwzięcia inwestycyjnego w procesie przyznawania kredytu inwestycyjnego.

  • Wykonanie inwentaryzacji potencjalnych lokalizacji instalacji PV we wskazanych przez inwestora obiektach `oraz audyty techniczne istniejących farm/instalacji PV, na potrzeby oceny zasadności podejmowanych decyzji przez inwestorów.

  • Prognozy rozwoju rynku i handel biomasą energetyczną w Polsce.

  • Perspektywy rozwoju technologii wiatrowych na lądzie i na morzu.

  • Indywidualne biznesowe spotkania doradcze i konsultacje, w szczególności w projektach związanych z fotowoltaiką dużej mocy.

 3. Usługi dedykowane energetyce prosumenckiej

  • Usługi eksperckie dla przyszłych prosumentów z branży PV

   • Audyt porównawczy instalacji PV dla prosumentów.
    Usługa dotyczy niezależnego i obiektywnego porównania dwóch lub więcej ofert na prosumencką instalację fotowoltaiczną, od różnych dostawców.

  • Usługi eksperckie dla potencjalnych użytkowników pomp ciepła

   • Odpłatne usługi dodatkowe w zakresie indywidualnej analizy i oceny opłacalności inwestycji w instalację pomp ciepła dla użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych.

  • Indywidualne spotkania doradcze i konsultacje dla inwestorów zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem energetyki prosumenckiej.