PL EN DE

Obszar I: Doradztwo Biznesowe

Doradztwo biznesowe obejmuje indywidualne usługi dedykowane przedsiębiorstwom oraz innym konsumentom energii. Celem tych usług jest wsparcie działalności tych podmiotów, w obszarach związanych z poprawą efektywności zużycia energii w swojej organizacji, lub działalności inwestycyjnej w technologiach, obejmujących bezemisyjne wytwarzanie energii. W ramach tej usługi oferujemy również wsparcie wszystkim zainteresowanym firmom oraz osobom fizycznym, we wdrażaniu energetyki prosumenckiej.

 1. Usługi doradcze dla przedsiębiorców w obszarze poprawy efektywności zarządzania energią
 • Strategie zarządzania energią elektryczną na najbliższe 2-3 lata, zorientowane na obniżenie kosztów.

  Celem usługi jest przygotowanie dla Klienta średniookresowej strategii zarządzania energią elektryczną. Usługa jest nakierowana zarówno na optymalizację kosztową, jak i energetyczną. Koszty zakupu energii mogą stanowić bowiem obiecujący obszar optymalizacji ekonomicznej prowadzonej przez Klienta działalności. Ważną rolę odgrywają przy tym czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, w tym legislacyjne, w szczególności wskazujące na potrzebę poprawy efektywności energetycznej i wspierające ten kierunek działania.

  Zakres oferowanej Strategii obejmuje:
  • Analizę otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności:
   • przegląd rynku dostawców energii elektrycznej i przepisów, w tym analiza regulacji krajowych i unijnych ( Europejski Zielony Ład, pakiet „Fit for 55”
    i inne);
   • określenie możliwych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej, w tym min.: kontraktowanie w oparciu o notowania giełdowe, cPPA (wirtualne i fizyczne)
    i inne rozwiązania np. budowa własnej jednostki wytwórczej i/lub magazynów energii, (wady, zalety, ryzyka);
   • prognozę cen energii elektrycznej do 2030 r. dla źródeł wytwórczych jak powyżej;
  • Analizę sytuacji energetycznej przedsiębiorstwa:
   • przegląd audytów energetycznych i innych dostępnych materiałów na temat sytuacji energetycznej przedsiębiorstwa;
   • analiza aktualnych umów na dostawy energii elektrycznej pod kątem ceny energii elektrycznej i charakteru umowy (np. stała cena, cena oparta
    o notowania giełdowe);
  • Strategię energetyczną – kierunki i warunki pozyskiwania energii dla przedsiębiorstwa (możliwa analiza scenariuszowa), w szczególności:
   • oszacowanie kosztów energii elektrycznej po wdrożeniu strategii;
   • ocenę opłacalności ekonomicznej inwestycji zaproponowanych w ramach analizy;
   • analizę wrażliwości strategii na zmiany w otoczeniu prawnym i biznesowym;
   • możliwość uzyskania wsparcia finansowego (np. z programów unijnych lub dotacji celowych), w tym analiza kryteriów dostępu.

 • Rekomendacje dotyczące przyszłych poziomów cen energii elektrycznej w kontraktach detalicznych (analiza wariantowa).

  Celem usługi jest przygotowanie dla Klienta kompleksowej analizy sytuacji na rynku energii elektrycznej w segmencie detalicznym. Zamawiając ekspertyzę, Klient będzie w stanie podjąć świadomą decyzję o bieżącym zakupie energii elektrycznej, po racjonalnej cenie.

  W ekspertyzie przeanalizowane zostaną czynniki rynkowe, jak np. bieżące ceny uprawnień do emisji, ceny praw majątkowych oraz ceny energii elektrycznej na giełdzie na rynku terminowym towarowym. Zostaną wzięte pod uwagę takie elementy jak korelacja cen energii elektrycznej z innymi czynnikami rynkowymi, relacja cen na rynku krajowym z cenami na rynkach ościennych i wpływ polityki energetycznej na kształtowanie się cen energii elektrycznej.

  Oferowany raport zawierać będzie również analizę dostępnych form zakupu energii elektrycznej, jak np. zakup po cenach taryfowych, model „klikany” zakupu energii lub bezpośredni zakup energii na rynku hurtowym.

  Usługa obejmie następujące zagadnienia:
  • analizę sytuacji na hurtowym rynku energii elektrycznej w bieżącym okresie sporządzania ekspertyzy,
  • kalkulację stawek opłat za energię w przyszłych okresach (kwartał, rok)
  • analizę ryzyka wzrostu lub spadku cen energii elektrycznej w kontraktach na rok przyszły,
  • analizę czynników wpływających na ceny energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego,
  • analizę najpowszechniejszych form kontraktacji energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego.
    
 • Raporty dotyczące perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce.

  Dedykowane badanie opłacalności wymiany floty samochodowej w firmie na flotę ekologiczną, opartą o samochody elektryczne i/lub hybrydowe. Usługa indywidualna, jest adresowana do firm dysponujących dużą flotą pojazdów spalinowych, o różnym przeznaczeniu. Wynikiem analizy jest raport oceniający zasadność i opłacalność wymiany floty samochodowej na ekologiczną, w okresie sporządzenia analizy, a także wskazanie przewidywanej daty w przyszłości o podjęciu takiej decyzji, jeżeli analiza dla obecnego okresu, wykaże nieopłacalność przedsięwzięcia.

 • Usługi doradcze przy modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych lub indywidualnych źródeł ciepła.

  W ramach tej usługi doradca przedstawi Zamawiającemu koncepcję możliwych kierunków modernizacji źródła ciepła, prowadzących do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych oraz istotnego zmniejszenia emisji CO2 i zapewniających pozyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, z ewentualnym wykorzystaniem energii odnawialnej. Nasza uwaga zostanie zorientowana głównie na projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej modernizowanego źródła ciepła. W ramach bliskiej współpracy z Klientem, wskażemy wariant modernizacji najbardziej optymalny dla danego systemu ciepłowniczego, dokonamy też pełnej analizy opłacalności ekonomicznej inwestycji w nowe źródło wytwórcze, dla każdego z rozpatrywanych wariantów, opartych na technologii, wykorzystujących gaz ziemny/biogaz, biomasę czy inne rozwiązania.

  W ramach wykonanej usługi opracowane zostaną następujące zagadnienia:
  • Analiza techniczna obecnego układu, zawierająca przegląd zastosowanej technologii oraz weryfikację istniejącego i przyszłego bilansu ciepła w przedsiębiorstwie,
  • Propozycja techniczna modernizacji układu, opartego m.in. o gaz, OZE, paliwa z odpadów, kolektory słoneczne, pompy ciepła, etc.
  • Pełna analiza ekonomiczna inwestycji w modernizację układu, obejmująca okres zwrotu z inwestycji, projekcję przepływów finansowych, potencjalne przychody z aukcji dla kogeneracji (jeżeli dotyczy).
  • Opcjonalnie, możliwość wystąpienia o tzw. białe certyfikaty. 

W efekcie Zamawiający otrzyma usługę, będącą podstawą do zamówienia dokumentacji projektowej i realizacji modernizacji źródła, w systemie ciepłowniczym.

  

 1. Usługi doradcze w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE)

 

 • Wsparcie dla inwestorów OZE z zakresu oceny efektywności inwestycji.

  Usługa indywidualna adresowana do inwestorów z branży OZE, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących budowy farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV dużej mocy, finansowych przez banki oraz z innych źródeł pozyskania kapitału. Produktem jest analiza kosztów i korzyści oraz ocena ryzyka danego przedsięwzięcia inwestycyjnego w procesie przyznawania kredytu inwestycyjnego.
 • Wykonanie inwentaryzacji potencjalnych lokalizacji instalacji PV we wskazanych przez inwestora obiektach oraz audyty techniczne istniejących farm/instalacji PV, na potrzeby oceny zasadności podejmowanych decyzji przez inwestorów.
 • Prognozy rozwoju rynku i handel biomasą energetyczną w Polsce.
 • Perspektywy rozwoju technologii wiatrowych na lądzie i na morzu.
 • Indywidualne biznesowe spotkania doradcze i konsultacje, w szczególności w projektach związanych z fotowoltaiką dużej mocy.

 

 1. Usługi dedykowane energetyce prosumenckiej
 • Usługi eksperckie dla przyszłych prosumentów z branży PV
  • audyt porównawczy instalacji PV dla prosumentów, dotyczący niezależnego
   i obiektywnego porównania dwóch lub więcej ofert na prosumencką instalację fotowoltaiczną, od różnych dostawców.
  • ocena opłacalności budowy instalacji PV,
  • analiza ofert od firm instalatorskich z branży fotowoltaiki, rekomendacje dotyczące rozwiązań technicznych, kosztów instalacji i serwisu, materiałów, etc.. 
 • Usługi eksperckie dla potencjalnych użytkowników pomp ciepła
  • Odpłatne usługi dodatkowe w zakresie indywidualnej analizy i oceny opłacalności inwestycji w instalację pomp ciepła dla użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych.
 • Indywidualne spotkania doradcze i konsultacje dla inwestorów zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem energetyki prosumenckiej.