PL EN DE

Opracowanie zawierać będzie rzetelną ocenę dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz analizę efektywności wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV.

Do przygotowania analizy efektywności wytwarzania energii elektrycznej z farm fotowoltaicz­nych, wykorzystane zostaną bieżące dane meteorologiczne i dane techniczne paneli instalowa­nych w analizowanych projektach, co pozwoli z dużą pewnością zaprognozować zdolności produkcyjne farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby prognozy przychodów z produkcji energii elektrycznej korzystamy z bieżących prognoz przygotowywanych przez specjalistów z ARE.

Badania statystyczne zaplanowane i wykonywane przez organy publiczne pod kierunkiem Prezesa GUS, niekiedy z udziałem innych organów lub urzędów państwowych, nie pokrywają wszystkich potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji, czy placówek naukowych. Statystyka publiczna, a także inne, publicznie dostępne źródła informacji nie są w stanie rozpoznać i zaspokoić wszystkich indywidualnych potrzeb w tym zakresie.

Agencja Rynku Energii S.A. wykorzystując wieloletnie doświadczenia z obszaru badania i analityki gospodarki energetycznej, wykorzystując własne narzędzia informatyczne, pozwalające na szybkie gromadzenie i weryfikację danych, oferuje przeprowadzanie badań w terminach i zakresach pozwalających naszym Klientom na uzyskanie informacji niemożliwych do uzyskania inną drogą, uzupełniających ich wiedzę i pozwalających na pełniejsze rozpoznanie interesujących ich zagadnień.

W zmieniających się realiach rynkowych i prawnych, wiarygodne oszacowanie możliwości pozyskania biomasy, staje się zadaniem kluczowym dla podjęcia odpowiedzialnych decyzji w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, oparte o biomasę.

Celem opracowania jest przedstawienie podaży biomasy, która może być zagospodarowana na cele energetyczne, w podziale na rodzaje biomasy oraz prognoza kształtowania się tej podaży do roku 2025.

Opracowanie składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Pierwsza  zawierać będzie charakterystykę obecnego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zostaną w niej przedstawione możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne o wielkości zużycia gazu ziemnego w podziale na:

  • sektory gospodarki,
  • województwa i regiony,
  • segmenty klientów.

Analizie poddane zostaną  kierunki energetycznego i nieenergetycznego zużycia gazu w Polsce oraz warunki techniczne, ekonomiczne i ekologiczne, determinujące wybór i zastosowanie gazu ziemnego w poszczególnych kierunkach użytkowania.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych kierunków polityki energetycznej Polski, jak i Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej pewnych ekonomicznie technologii pozy­skania energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych nośników, są bioga­zownie. Substratem do produkcji biogazu może być gaz wysypiskowy, gaz pochodzący z oczyszczalni ścieków lub gaz pozyskiwany z odpadów lub produktów rolniczych. W zależności od wykorzystywanego substratu, biogazownie objęte są odmiennymi regulacjami.