PL EN DE

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Analiza skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży). Wielkości prezentowane narastająco, odniesione zostaną do analogicznych okresów roku poprzedniego, a dla wybranych wielkości (cen) przedstawione zostaną wielkości minimalne i maksymalne. Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu sytuacji, zmiany cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, przedstawione zostaną również w ujęciu poszczególnych kwartałów ostatnich dwóch lat.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Opracowanie skierowane jest do spółek obrotu energią elektryczną aktywnie działających na rynku hurtowym. Będzie ona źródłem zewnętrznych analiz rynku, stanowiąc jeden ze scenariuszy do określenia krótkoterminowych strategii hedgingowych energii elektrycznej.

W raporcie przeanalizowane zostaną rynki obrotu energią elektryczną i praw majątkowych, funkcjonujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A, transakcje zawierane na Rynku bilansującym oraz podstawowe dane o handlu energią w przedsiębiorstwach obrotu.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Od wielu lat produkcja energii elektrycznej w kogeneracji jest promowana, jest to bowiem technologia proekologiczna.

W proponowanej kwartalnej analizie, pokażemy Państwu w jakim stopniu aukcyjna forma wsparcia lub jej brak, wpływa na wyniki, i tym samym rentowność jednostek kogeneracyjnych energetyki zawodowej. Czy wszystkie jednostki wymagały wsparcia, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami na poszczególnych paliwach (węgiel kamienny, paliwo gazowe, biomasa), ze szczególnym uwzględnieniem kosztów CO2 i kosztów paliwa.

Przedmiotem analizy jest przygotowanie zestawu danych, prezentujących rachunek wyników na działalności energetycznej, dla określonych grup przedsiębiorstw obrotu (PO), prowadzących sprzedaż energii odbiorcom końcowym. Informacje dotyczyć będą okresów sprawozdawczych (kwartalnych) 2023 roku.

Dane dla kolejnych kwartałów zaprezentowane zostaną w układzie narastającym.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Koszty wytwarzania w zestawieniu z poziomem przychodów, decydują o wynikach i przyszłości firm. W ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji, firmy decydowały się na przeprowadzanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. Jednymi z kluczowych czynników determinujących wyniki finansowe są: poziom cen uprawnień do emisji CO2 oraz cen węgla kamiennego.

Jak wygląda sytuacja obecnie, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami, jak kształtują się ceny sprzedawanej energii, co wpływa na poziom osiąganych wyników. Wreszcie jaki wpływ na poziom kosztów, mają ceny uprawnień do emisji CO2 i ceny węgla kamiennego.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Z doświadczenia i opinii dotychczasowych odbiorców naszego opracowania wynika, że jest to sprawdzone narzędzie niezwykle przydatne dla kadry zarządzającej do prowadzenia analizy i oceny działalności ekonomiczno-finansowej. Zawiera szerokie spektrum zestawów danych i wskaźników (około 100), dotyczących zarówno całokształtu działalności przedsiębiorstwa jak i działalności energetycznej, charakteryzujących funkcjonowanie i efektywność gospodarowa­nia przedsiębiorstwem. W kolejnym 2023 roku, opracowanie zawierać będzie uaktualniony zbiór kwartalnych informacji, prezentowanych w formie tabelarycznej i graficznej. W celu umożliwienia porównania i określenia pozycji własnej firmy na tle innych uczestników rynku, wyniki Państwa spółki zostaną przedstawione na tle wielkości minimalnych, maksymalnych, średnich jak i wielkości kwartyli w grupie przedsiębiorstw. W celu pogłębienia analizy porównawczej, dla wytwórców wchodzących w skład grup energetycznych, zaprezentowane zostaną średnie wielkości wskaźników, charakteryzujące działalność wytwórczą własnej grupy.

Pakiet 12 opracowań miesięcznych
Pakiet 4 opracowań kwartalnych + opracowanie roczne

Celem opracowania jest przedstawienie najbardziej aktualnych danych dotyczących rynku biomasy wykorzystywanej energetycznie. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne wpływają na poziom cen jak i wielkość oraz strukturę zużycia biomasy w energetyce zawodowej.

W skład pakietu „Monitoring zużycia biomasy w energetyce” wchodzić będą zeszyty miesięczne, kwartalne oraz roczne.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

W opracowaniu znajdzie się analiza planowanych aukcji na nadchodzący rok, zgodnie z aktualną wiedzą w tym zakresie. Obejmie ona swoim zakresem proponowane wolumeny i ceny w poszczególnych koszykach oraz zestawienie technologii wytwarzania, które mogą ubiegać się o wsparcie w poszczególnych aukcjach.

Operatorzy instalacji wiatrowych przygotowują własne strategie w zakresie określenia warunków uczestnictwa w planowanych aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej. W szczególności prowadzą rozpoznanie rynku pod kątem stworzenia optymalnej oferty cenowej.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Opracowanie wydawane jest w cyklach kwartalnych przez ARE S.A. od 1998 roku. Zawiera szerokie spektrum informacji o bieżącej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym i jego podsektorach. Raport przedstawia analityczny obraz i ocenę aktualnych wydarzeń i zacho­dzących zmian, który został oparty na rzetelnych danych prezentowanych w formie tabelarycznej lub graficznej. Informacje prezentowane są narastająco w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.