PL EN DE

Analiza bieżąca rynku detalicznego energii elektrycznej w Polsce w 2023 roku

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Analiza skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży). Wielkości prezentowane narastająco, odniesione zostaną do analogicznych okresów roku poprzedniego, a dla wybranych wielkości (cen) przedstawione zostaną wielkości minimalne i maksymalne. Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu sytuacji, zmiany cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, przedstawione zostaną również w ujęciu poszczególnych kwartałów ostatnich dwóch lat.

W opracowaniu przedstawiono zmiany cen na rynku hurtowym, w tym na rynku terminowym TGE, moją one bowiem zdecydowany wpływ na kształtowanie się cen na rynku detalicznym.

Nie zabraknie również odniesienia do zdarzeń z ostatnich dwóch lat, które w zdecydowany sposób wpłynęły na rynek energii elektrycznej, wielkość i strukturę sprzedaży oraz ceny energii, które pod koniec 2021 roku i przez cały 2022 rok mocno rosły. Na wzrost cen energii wpłynął silny wzrost cen paliw kopalnych oraz utrzymujące się na wysokim poziomie ceny uprawnień do emisji CO2.. Rozprzestrzenianie się wariantu omikron pandemii COVID-19, wzrastające od początku 2022 roku napięcie i w konsekwencji napaść Rosji na Ukrainę oraz wprowadzone sankcje to czynniki mające wpływ na globalną gospodarkę oraz na sytuację w kraju i w Europie. Sytuacja znajduje odzwierciedlenie we wzroście cen energii rynku detalicznego.

W kontekście zachodzących zjawisk, wydanie roku 2023 będzie nadal szczególnie interesujące i przydatne dla uczestników rynku detalicznego zarówno w obszarze cen, jak i do wyników przedsiębiorstw obrotu. Analizie poddane zostaną w szczególności informacje dotyczące:

  1. Zmiany wolumenu sprzedaży energii i liczby odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD).
  2. Rozwoju zasady TPA.
  3. Cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD), z podatkiem akcyzowym i po jego wyeliminowaniu.
  4. Struktury i ceny zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu.
  5. Rentowności i marży na działalności energetycznej.

Działalność spółek, które już uczestniczą w rynku detalicznym, zostanie przedstawiona na tle konkurencji, tj. średniej dla wybranych konkurentów (tzw. „peer group”) oraz średniej dla danego segmentu przedsiębiorstw obrotu (zasiedziałych POSD i pozostałych PO).

Analizowane wielkości zostaną zaprezentowane w formie tabelarycznej lub graficznej. Przedstawiona w raporcie pogłębiona analiza rynku detalicznego, będzie skutecznym narzę­dziem dla kadry zarządzającej, mogącym przyczynić się do umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na detalicznym rynku ener­gii.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.