PL EN DE

Opracowanie roczne

Analiza rentowności grup taryfowych dotycząca obrotu i dystrybucji energii elektrycznej zostanie przeprowadzona dla umów kompleksowych oraz umów rozdzielonych. W opracowaniu zostanie podana również struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup taryfowych.

Opracowanie roczne

Celem opracowania jest przedstawienie oceny możliwości konkurowania polskich przedsiębiorstw (przede wszystkim skonsolidowanych grup energetycznych) z europejskimi koncernami na integrującym się europejskim rynku energii elektrycznej. W opracowaniu przedstawiono największe europejskie koncerny energetyczne (strukturę organizacyjną, plany rozwoju, wyniki ekonomiczne) oraz polskie skonsolidowane grupy energetyczne.

Opracowanie roczne

Celem opracowania jest oszacowanie przyszłych cen energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców na rynku hurtowym oraz kosztów zużywanego węgla w perspektywie krótkoterminowej (rok 2022 i rok 2023). Prognoza przeprowadzona zostanie w oparciu o wyniki grupy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, opalanych węglem (JWCD). Decyzję o wyborze przedmiotowej reprezentatywnej grupy wytwórców podjęto z dwóch powodów:

Opracowanie roczne

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostanie przeprowadzona analiza statystyczna wskaźników uznanych za mierniki jakości sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Jako mierniki oceny jakości sieci zostaną przyjęte: długości obwodów, przekroje przewodów zainstalowanych na liniach, napięcia zmierzone na końcach obwodów niskiego napięcia, długości ciągów sieciowych średniego napięcia, stopień wykorzystania przepustowości dopuszczalnej (obliczony jako stosunek maksymalnej zanotowanej mocy przesyłanej daną linią do mocy dopuszczalnej długotrwałej danej linii), wielkości charakteryzujące rozwój inteligentnych sieci (liczniki zdalnego odczytu, łączniki i stacje zdalnie sterowane), wskaźnik uszkodzeń na 100 km linii, średni czas przerwy z powodu awarii, średni czas przerwy z powodu prac planowych oraz wskaźniki przerw w zasilaniu na jednego odbiorcę.

Opracowanie roczne

Opracowanie zawierać będzie analizę statystyczną strat i różnic bilansowych w sieciach OSD za okres ostatnich trzech lat i będzie składać się z dwóch części.

W pierwszej części zostanie przeprowadzona analiza przepływów energii w KSE, w sieciach OSD oraz analiza statystyczna strat energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych o napięciach 110 kV, SN (60-15 kV) oraz niskiego napięcia. Analiza wskaźników korelacji pozwoli na ustalenie rzeczywistego wpływu poszczególnych parametrów sieci na wielkość strat.

Opracowanie roczne

Celem opracowania jest przedstawienie najbardziej aktualnych danych dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Zmieniające się przepisy prawne oraz warunki rynkowe, w decydujący sposób wpływają na wielkość produkcji w sektorze OZE oraz opłacalność inwestowania w segmencie energetyki odnawialnej.

Podstawowym celem opracowanie jest identyfikacja zmian zachodzących w polityce energetycznej państwa oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii. Decyzje polityczne podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także zachowania niezależności poprzez wykorzystanie własnych surowców energetycznych, w decydujący sposób wpływają na wielkość produkcji oraz opłacalność procesów inwestycyjnych w poszczególnych technologiach. Autorzy pracy przedstawią aktualne zamierzenia rządu, w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, jak również dokonają porównania naszej polityki z wizją polityki energetycznej kreowanej przez Unię Europejską. Szczególna uwaga poświęcona będzie identyfikacji różnic w podejściu do energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii.

Raport, w formie zestawień tabelarycznych, zawierać będzie informacje za rok 2021 o poszczególnych grupach taryfowych, odrębnie dla umów kompleksowych i dla umów sprzedaży.

Dane zaprezentowane zostaną rozdzielnie dla grupy przedsiębiorstw obrotu „zasiedziałych” (POSD) i pozostałych (PO) oraz łącznie dla obu grup. Z badania wyłączona zostanie firma Zamawiającego (zaprezentowana oddzielnie), tak aby prezentacja dotyczyła jedynie konkurentów i pozwoliła na uzyskanie jak największej wiedzy o parametrach ich działalności.

Opracowanie roczne

Opracowanie skierowane jest do przedsiębiorstw obrotu aktywnie uczestniczących w detalicznym rynku energii elektrycznej. W obliczu rosnącej konkurencji, rozwój nowych, innowacyjnych produktów energetycznych jest niezbędny dla utrzymania atrakcyjności oferty.

Celem raportu jest przedstawienie sytuacji na rynkach detalicznych w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej z perspektywy spółki obrotu, rozwijającej swoją ofertę produktową dla klientów masowych, bądź uczestniczącej w przetargach na dostawy energii elektrycznej dla dużych odbiorców komercyjnych czy instytucji publicznych.

Opracowanie roczne

Działalność związana z hurtową i detaliczną sprzedażą gazu ziemnego stanowi istotny segment działalności koncernów energetycznych w Unii Europejskiej. Postępująca liberalizacja rynku gazu ziemnego w kraju stawia przed rodzimymi grupami energetycznymi nowe wyzwania, jak również stwarza nowe możliwości. Opracowanie skierowane jest do podmiotów zajmujących się dotychczas działalnością jedynie w sektorze elektroenergetycznym i stanowi praktyczne wprowadzenie do zagadnień hurtowej i detalicznej sprzedaży błękitnego paliwa, przedstawiając najbardziej aktualne informacje pochodzące z kluczowych rynków gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

Opracowanie roczne

Opracowanie zawiera dane podsumowujące roczną działalność elektroenergetyki i przygotowywane jest przez ARE S.A. od wielu lat. Zakres prezentowanych informacji oparto na rachunku wyników, danych bilansowych oraz danych o działalności energetycznej. Podano bardzo szerokie spektrum wielkości i wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych będących istotnym narzędziem do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Dla wielu wskaźników określono normy, od których odchylenia świadczą o występowaniu nieprawidłowości.

Opracowanie roczne

W opracowaniu przeprowadzona zostanie statystyczna analiza udziału wielkości sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych kierunkach, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej elektrowni i elektrociepłowni oraz ocena znaczenia poszczególnych kierunków sprzedaży energii na rynku energii. Przeanalizowane zostaną zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w portfelach sprzedaży grup wytwórców energii elektrycznej.