PL EN DE

Krótkoterminowa prognoza cen energii elektrycznej oraz kosztów węgla w jednostkach wytwórczych

Opracowanie roczne

Celem opracowania jest oszacowanie przyszłych cen energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców na rynku hurtowym oraz kosztów zużywanego węgla w perspektywie krótkoterminowej (rok 2023 i rok 2024). Prognoza przeprowadzona zostanie w oparciu o wyniki grupy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, opalanych węglem (JWCD). Decyzję o wyborze przedmiotowej reprezentatywnej grupy wytwórców podjęto z dwóch powodów:

 • stanowią one wysoki udział w produkcji wytwórców zawodowych, konwencjonalnych.
 • ceny energii i koszty węgla dla tych jednostek są corocznie publikowane przez Prezesa URE i służą do obliczania korekty rocznej kosztów, na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego[1].

Do realizacji prognozy krótkookresowej wykorzystano uproszczone modele prognozowania krótkookresowego. Jako wsad do modeli użyto danych historycznych dla jednostek wytwórczych, zużywających węgiel kamienny lub brunatny, wchodzących w skład grupy JWCD. Wykorzystano prognozowane zużycie energii elektrycznej w kraju i informacje o sytuacji na rynku paliw. Na podstawie przyjętych założeń i informacji publikowanych corocznie przez Prezesa URE zaprognozowana zostanie:

 • średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem,
 • średnioważony koszt węgla (z uwzględnieniem kosztów transportu) zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem.

Do obliczeń przyjęty zostanie algorytm stosowany przez Prezesa URE przy wyznaczaniu przedmiotowych zmiennych. Wstępna analiza danych historycznych wykazała wysoką spójność obliczeń przeprowadzonych na podstawie bazy danych ARE S.A. dla JWCD, z informacjami publikowanymi przez Prezesa URE.

Estymacja średnich ważonych cen energii elektrycznej oraz średnio ważonych kosztów węgla, opierać się będzie na:

 • danych historycznych i bieżących, dotyczących między innymi jednostkowych kosztów paliw, jednostkowych kosztów wytwarzania oraz jednostkowych kosztów CO2,
 • zaobserwowanych trendach (w tym: proporcjach produkcji WK/WB, kierunkach sprzedaży energii elektrycznej, cen energii i węgla),
 • informacjach o planowanych wyłączeniach bloków,
 • średnioterminowych prognozach cen węgla kamiennego z uwzględnieniem sytuacji na rynku polskim,
 • cenach uprawnień do emisji dwutlenku węgla (przy uwzględnieniu malejącego udziału darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przyznawanych polskiej energetyce zawodowej),
 • informacjach bieżących publikowanych na TGE o kontraktach na rynkach SPOT i terminowym (w tym kontraktach terminowych na energię elektryczną, z fizyczną dostawą w roku 2022 i 2023),
 • notowaniach na największym ościennym terminowym rynku energii elektrycznej (EEX we Frankfurcie) i dla węgla kamiennego w ARA (Amsterdam/Rotterdam/Antwerpia).

Ścieżka zmiany kosztów węgla zaprognozowana zostanie oddzielnie dla węgla kamiennego i węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest lokalnym źródłem energii, dlatego projekcja cen tego paliwa określona zostanie dla warunków polskich na podstawie obecnych poziomów tychże cen (baza danych ARE S.A.). Następnie przy uwzględnieniu trendu zmiany produkcji i kosztów paliwa, obliczony zostanie średnioważony koszt węgla zużywanego przez JWCD (WB i WK łącznie z uwzględnieniem kosztów transportu).

W ramach prognozy, proponuje się realizację trzech scenariuszy, zróżnicowanych poziomem zapotrzebowania na energię elektryczną, tzn.:

 1. Scenariusz I bazowy oparty na najnowszych prognozach zrealizowanych przez ARE S.A. w 2022 i 2023 r.,
 2. Scenariusz II wysoki – zakładający wzrost cen paliwa węglowego,
 3. Scenariusz III niski – zakładający spadek cen paliwa węglowego.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Informacja za rok 2022 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez JWCD oraz średniej ceny energii elektrycznej, wytworzonej przez wytwórców eksploatujących JWCD, opublikowana zostanie planowo przez Prezesa URE, w lipcu 2023 roku.