PL EN DE

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Optymalizacja kosztów zarządzania mediami u odbiorców.

Doradztwo w zakresie:

  • Inwestowania w układy kogeneracji rozproszonej opartej o gaz, biogaz i biomasę (dobór technicznych układów kogeneracyjnych do indywidualnych potrzeb energetycznych obiektów, opracowanie studium wykonalności inwestycji, doradztwo w wyborze dostawców urządzeń, itp.).
  • Zarządzania emisją dwutlenku węgla w przedsiębiorstwie (wykonywanie prognoz emisji, określenie efektywnych ekonomicznie działań ukierunkowanych na redukcję emisji CO2, dobór właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem związanym z emisją CO2).
  • Podnoszenia efektywności energetycznej (wskazanie działań zmierzających do poprawy efektywności po analizie stanu aktualnego, ocena efektywności ekonomicznej ewentualnej inwestycji, wskazanie źródeł finansowania projektu).
  • Oceny przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z energetyką odnawialną (energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogazownie).
© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143