szukaj
are_logo

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo┼Ťci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania półroczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Usługi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

Wydawnictwa

Agencja Rynku Energii S.A. prowadzi równie┼╝ dzia┼éalno┼Ť─ç wydawnicz─ů. W chwili obecnej to 21 tytu┼éów, publikowanych zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, w cyklach miesi─Öcznych, kwartalnych, pó┼érocznych i rocznych. Oferowane od wielu lat publikacje w sposób rzetelny przedstawiaj─ů pe┼ény obraz funkcjonowania sektora gospodarki paliwowo-energetycznej.

Wszystkie oferowane wydawnictwa w 2015 roku s─ů dost─Öpne w naszym sklepie internetowym www.are.waw.pl/sklep.

Poni┼╝ej zaprezentowana zosta┼éa krótka charakterystyka poszczególnych pozycji z naszej oferty:


BIULETYNY MIESI─śCZNE

 

EUROPEJSKI BIULETYN CENOWY NO┼ÜNIKÓW ENERGII

w1

Miesi─Öcznik zawiera: w cz─Ö┼Ťci mi─Ödzynarodowej - przegl─ůd kwartalnych i miesi─Öcznych cen energii elektrycznej, gazu, paliw sta┼éych i produktów naftowych dla odbiorców ko┼äcowych w przemy┼Ťle i go-spodarstwach domowych w poszczególnych krajach UE-28, w tym w Polsce oraz zestawienie cen gie┼édowych ropy, a w cz─Ö┼Ťci krajowej - miesi─Öczny oraz kwartalny przegl─ůd cen wybranych no┼Ťników energii w uk┼éadzie ogólnokrajowym i w podziale na województwa. W Biuletynie znajduje si─Ö równie┼╝ analiza porównawcza cen no┼Ťników energii w odniesieniu do poprzedniego miesi─ůca.

EDYCJA MIESI─śCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Gra┼╝yna Grycz
tel. (22) 444-20-86
e-mail: grazyna.grycz@are.waw.pl


INFORMACJA STATYSTYCZNA O ENERGII ELEKTRYCZNEJ

w2

Biuletyn obejmuje informacje o stanie mocy elektroenergetycznych i poziomie produkcji w elektrowniach zawodowych i przemys┼éowych, w podziale na grupy wytwórców wed┼éug no┼Ťników energii. Prezentowane s─ů informacje o wielko┼Ťci zu┼╝ycia energii elektrycznej, przep┼éywach energii elektrycznej z zagranicy i za granic─Ö oraz o zu┼╝yciu paliw w elektroenergetyce zawodowej. W biuletynie prezentowane s─ů dane miesi─Öczne i narastaj─ůco a tak┼╝e dla analogicznego okresu roku ubieg┼éego. Miesi─Öcznik ukazuje si─Ö od 1994 roku.

EDYCJA MIESI─śCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Mirosława Zatorska
tel. (22) 444-20-83
e-mail: miroslawa.zatorska@are.waw.pl


INFORMACJA STATYSTYCZNA O RYNKU PALIW CIEKŁYCH

w3

Biuletyn przedstawia informacje statystyczne o funkcjonowaniu rynku paliw ciek┼éych w Polsce. Przedstawione s─ů dane o wielko┼Ťci produkcji, importu, sprzeda┼╝y i zapasów benzyn, olejów nap─Ödowych, lekkiego oleju opa┼éowego i gazu ciek┼éego. Miesi─Öcznik ukazuje si─Ö od sierpnia 2001 roku.

EDYCJA MIESI─śCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Ryszard Gilecki
tel. (22) 444-20-74
ryszard.gilecki@are.waw.pl

 
BIULETYNY KWARTALNE

SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE - KRAJOWY BILANS ENERGII

w4

Kwartalnik zawiera bilanse podstawowych no┼Ťników energii w Polsce oraz syntetyczne bilanse energii pierwotnej w uk┼éadzie stosowanym w Polsce i przez Mi─Ödzynarodow─ů Agencj─Ö Energii. Dla ka┼╝dego no┼Ťnika energii podano informacje o produkcji, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów i zu┼╝yciu w jednostkach naturalnych i w TJ. Biuletyn zawiera dane kwartalne, dane narastaj─ůce oraz wska┼║niki dynamiki zmian prezentowanych pozycji bilansowych. Kwartalnik wydawany jest od 1992 roku.

EDYCJA KWARTALNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Joanna Kacprowska
tel. (22) 444-20-84
e-mail: joanna.kacprowska@are.waw.pl


SYTUACJA W ELEKTROENERGETYCE

w5

Biuletyn zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie elektroenergetycznym prezentowane w nast─Öpuj─ůcym uk┼éadzie:

  • Bilanse energii elektrycznej, dane techniczno-ekonomiczne oraz wska┼║niki okre┼Ťlaj─ůce sprawno┼Ťci realizowanych w elektroenergetyce przemian energetycznych.
  • Wyniki finansowe poszczególnych podsektorów: wytwarzanie (w podziale na grupy elektrowni wed┼éug no┼Ťników energii), dystrybucja, przesy┼é oraz obrót energii elektrycznej; koszty wytwarzania energii elektrycznej; koszty dzia┼éalno┼Ťci w┼éasnej.
  • Ceny energii elektrycznej i us┼éug dystrybucyjnych, w tym dla odbiorców ko┼äcowych.
Dane prezentowane s─ů za kwarta┼é oraz narastaj─ůco a tak┼╝e dla analogicznego okresu roku ubieg┼éego. Kwartalnik ukazuje si─Ö od 1993 roku.

EDYCJA KWARTALNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Mirosława Zatorska
tel. (22) 444-20-83
miroslawa.zatorska@are.waw.pl

 


BIULETYN CIEPŁOWNICTWA

w6

Kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciep┼éownictwie polskim. Biuletyn zawiera dane o produkcji i dystrybucji ciep┼éa w uk┼éadzie wojewódzkim oraz w podziale na grupy wytwórców (elektrownie i elektrociep┼éownie zawodowe, elektrociep┼éownie i ciep┼éownie niezawodowe, przedsi─Öbiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciep┼éownie zawodowe). Prezentowane s─ů informacje o cenach sprzeda┼╝y ciep┼éa oraz cenach zakupu w─Ögla energetycznego przez producentów ciep┼éa. W biuletynie za cztery kwarta┼éy dodatkowo uj─Öte s─ů informacje o kosztach wytwarzania ciep┼éa. Kwartalnik ukazuje si─Ö od 1993 roku.

EDYCJA KWARTALNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Joanna Kacprowska
tel. (22) 444-20-84
e-mail: joanna.kacprowska@are.waw.pl


ŚWIATOWA STATYSTYKA ENERGII

w7

Biuletyn zawiera kwartalne informacje statystyczne o energii w wybranych krajach OECD i Unii Europejskiej. Informacje te dotycz─ů okre┼Ťlonych pozycji bilansów paliwowo-energetycznych oraz cen no┼Ťników energii dla ró┼╝nych kategorii odbiorców. Dane bilansowe przezentowane s─ů za kwarta┼é i narastaj─ůco od pocz─ůtku roku oraz dla analogicznego okresu roku poprzedniego. Kwartalnik ukazuje si─Ö od 1993 roku.

EDYCJA KWARTALNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Maria Szymańska
tel. (22) 444-20-85
maria.szymanska@are.waw.pl


WYNIKI FINANSOWE SEKTORA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO

w9

Kwartalnik zawiera podstawowe informacje o wynikach finansowych sektora paliwowo-energetycznego tj. przychody, koszty, maj─ůtek obrotowy, zatrudnienie, wynagrodzenia i wydajno┼Ť─ç pracy. Tablice zawieraj─ů warto┼Ťci narastaj─ůce od pocz─ůtku roku do ko┼äca okresu sprawozdawczego z wyj─ůtkiem informacji o wybranych ┼║ród┼éach finansowania maj─ůtku (stan na koniec okresu sprawozdawczego).Wyniki finansowe poszczególnych klas PKD s─ů przedstawione równie┼╝ w relacji do wyników dla ca┼éego przemys┼éu. Biuletyn ukazuje si─Ö od 1992 roku, pocz─ůtkowo jako miesi─Öcznik, a od roku 1999 kwartalnik.

EDYCJA KWARTALNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Mirosława Zatorska
tel. (22) 444-20-83
miroslawa.zatorska@are.waw.pl


WYDAWNICTWA PÓ┼üROCZNE

MI─śDZYNARODOWY BIULETYN W─śGLOWY

w8

Biuletyn zawiera aktualnie dost─Öpne dane dotycz─ůce: wielko┼Ťci eksportu w─Ögla kamiennego od g┼éównych, ┼Ťwiatowych producentów, wielko┼Ťci eksportu w─Ögla energetycznego i koksowego z Polski, wielko┼Ťci importu i cen w─Ögla energetycznego i koksowego importowanego przez Uni─Ö Europejsk─ů, wska┼║nikowych cen w─Ögla energetycznego w kontraktach krótkoterminowych z dostaw─ů 90–dniow─ů, prognozowanych cen w─Ögla w kontraktach futures, wielko┼Ťci stawek frachtowych przy dostawach w─Ögla w kontraktach krótkoterminowych oraz prognoz─Ö cen w─Ögla na kolejne pó┼érocze, a tak┼╝e przegl─ůd aktualnych wydarze┼ä na rynkach w─Öglowych w Polsce i na ┼Ťwiecie.

EDYCJA PÓ┼üROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Gra┼╝yna Grycz
tel. (22) 444-20-86
grazyna.grycz@are.waw.pl


PLANOWANE PRZY┼ü─äCZENIA ┼╣RÓDE┼ü ODNAWIALNYCH

W20

Biuletyn zawiera informacj─Ö o odnawialnych ┼║ród┼éach energii elek-trycznej (OZEE), dla których wydano warunki przy┼é─ůczenia w minionym pó┼éroczu. W opracowaniu zaprezentowano dane o rodzajach odna-wialnych ┼║róde┼é energii elektrycznej, przewidywanej mocy zainstalo-wanej, napi─Öciu sieci, przewidywanym roku uruchomienia oraz lokali-zacji (tj. województwa) w ró┼╝nych uk┼éadach. Dodatkowo prezentowane s─ů informacje o mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej aktualnie dzia┼éaj─ůcych OZEE.

EDYCJA PÓ┼üROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Izasława Wrońska
tel. (22) 444-20-92
izaslawa.wronska@are.waw.pl


ROCZNIKI

STATYSTYKA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ

w21

Wydawnictwo zawiera dane statystyczne dotycz─ůce krajowego systemu elektroenergetycznego, obejmuj─ůce bilanse energii elektrycznej, moce, stan urz─ůdze┼ä, sprawno┼Ť─ç przemian energetycznych i inne parametry wykorzystania energii elektrycznej i ciep┼éa oraz ┼Ťrednie ceny i poziom sprzeda┼╝y energii. Prezentowane w opracowaniu tablice opracowywane s─ů na podstawie danych statystycznych, uzyskiwanych w ramach realizacji Programu bada┼ä statystycznych statystyki publicznej, danych operatywnych pochodz─ůcych od PSE S.A. oraz danych otrzymywanych z jednostek energetycznych na podstawie uzgodnie┼ä, bezpo┼Ťrednio przez ARE S.A.

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Grzegorz Parciński
tel. (22) 444-20-82
e-mail: grzegorz.parcinski@are.waw.pl


BILANS ENERGETYCZNY POLSKI W UKŁADZIE OECD I EUROSTAT

w10

Publikacja przedstawia szczegó┼éowe bilanse energii Polski, sporz─ůdzone wed┼éug zasad metodycznych, którymi pos┼éuguj─ů si─Ö dwie wiod─ůce organizacje mi─Ödzynarodowe, zajmuj─ůce si─Ö problematyk─ů energii (Mi─Ödzynarodowa Agencja Energii IEA-OECD i Urz─ůd Statystyczny Wspólnot Europejskich EUROSTAT). Wst─Öp o charakterze metodycznym omawia zasady obowi─ůzuj─ůce w tych organizacjach oraz g┼éówne rozbie┼╝no┼Ťci mi─Ödzy metodyk─ů tych organizacji a dotychczasow─ů metodyk─ů obowi─ůzuj─ůc─ů w Polsce. Publikacja zawiera dane dla dwóch lat. Rocznik ukazuje si─Ö od 1992 roku

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Anna Hassman - Udrycka
tel. (22) 444-20-85
e-mail: anna.udrycka@are.waw.pl

   

EMITOR. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH

w11

Publikacja zawiera dane regionalne o zanieczyszczeniach ┼Ťrodowiska spowodowanych przez elektrownie i elektrociep┼éownie zawodowe. Dane obejmuj─ů ilo┼Ť─ç i parametry zu┼╝ytych paliw, wielko┼Ťci emisji zanieczyszcze┼ä atmosfery (popió┼é lotny, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek w─Ögla, dwutlenek w─Ögla). Rocznik ukazuje si─Ö od 1987 roku.

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Dorota Witkowska
tel. (22) 444-20-76
e-mail: dorota.witkowska@are.waw.pl


STATYSTYKA CIEPŁOWNICTWA POLSKIEGO

w14

Publikacja zawiera informacje o produkcji i zu┼╝yciu ciep┼éa, mocach cieplnych, d┼éugo┼Ťciach ruroci─ůgów, cenach i kosztach wytwarzania ciep┼éa m. in. w uk┼éadach wojewódzkich. Rocznik ukazuje si─Ö od roku 1994.

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Joanna Kacprowska
tel. (22) 444-20-84
e-mail: joanna.kacprowska@are.waw.pl


BILANS ENERGII PIERWOTNEJ

w17

Publikacja zawiera dane dotycz─ůce bilansu energii pierwotnej, a wi─Öc informacje o pozyskaniu, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów oraz o zu┼╝yciu globalnym no┼Ťników energii Dodatkowo obejmuje równie┼╝ wielko┼Ť─ç produkcji i zu┼╝ycia ogó┼éem energii elektrycznej oraz wielko┼Ť─ç zu┼╝y-cia no┼Ťników energii odnawialnej na produkcj─Ö ciep┼éa i energii elektrycznej. Rocznik prezentuje w tablicach dane dla ostatnich 16 lat, natomiast wykresy pokazuj─ů dane w pe┼énym zakresie tj. od roku 1970. Dane dla ostatniego roku s─ů danymi wst─Öpnymi.

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Joanna Kacprowska
tel. (22) 444-20-84
e-mail: joanna.kacprowska@are.waw.pl


KATALOGI

Katalog elektrowni i elektrowni zawodowych

w13

Katalog zawiera charakterystyk─Ö wszystkich polskich elektrowni i elektrociep┼éowni zawodowych wraz z danymi technicznymi podstawowych urz─ůdze┼ä wytwórczych.

Obejmuje on równie┼╝ informacje dotycz─ůce urz─ůdze┼ä ochrony ┼Ťrodowiska oraz przeprowadzonych i planowanych modernizacji i rozbudowy przedsi─Öbiorstw wytwórczych.

Podano równie┼╝ adresy poszczególnych elektrowni, numery telefonów i inne informacje o charakterze encyklopedycznym. .

Katalog aktualizowany jest corocznie wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego.

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Wojciech Biczyński
tel. (22) 444-20-81
e-mail: wojciech.biczynski@are.waw.pl


Katalog Elektrociepłowni Przemysłowych

w12

Katalog zawiera charakterystyk─Ö i szczegó┼éowe parametry techniczne wszystkich polskich elektrowni i elektrociep┼éowni przemys┼éowych. Podano nazwy podmiotów gospodarczych posiadaj─ůcych elektrociep┼éownie ich adresy, numery telefonów i inne informacje encyklopedyczne.

Obejmuje on równie┼╝ informacje dotycz─ůce urz─ůdze┼ä ochrony ┼Ťrodowiska oraz przeprowadzonych i planowanych modernizacji i rozbudowy przedsi─Öbiorstw wytwórczych.

Katalog aktualizowany jest corocznie wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Wojciech Biczyński
tel. (22) 444-20-81
e-mail: wojciech.biczynski@are.waw.pl


Katalog Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

w22

Katalog zawiera ogóln─ů charakterystyk─Ö przedsi─Öbiorstw sieciowych. Charakterystyka obejmuje trzy grupy danych: ogólne dane o przedsi─Öbiorstwie sieciowym, wska┼║niki techniczno–ekonomiczne, baz─Ö wytwórcz─ů elektroenergetyki na terenie dzia┼éania przedsi─Öbiorstwa.

Katalog aktualizowany jest corocznie wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Wojciech Biczyński
tel. (22) 444-20-81
e-mail: wojciech.biczynski@are.waw.pl


Katalog Parametrów Niezawodno┼Ťciowych Bloków Energetycznych

w15

Opracowanie ma charakter rocznika i zawiera zestawienia wska┼║ników eksploatacyjnych i niezawodno┼Ťciowych oraz statystyk─Ö przerw z powodu awarii najcz─Ö┼Ťciej uszkadzaj─ůcych si─Ö elementów podstawowych zespo┼éów konstrukcyjnych bloków energetycznych, okre┼Ťlonych dla zaproponowanych grup jednostek wytwórczych. Wska┼║niki eksploatacyjne zosta┼éy obliczone wed┼éug algorytmów stosowanych przez o┼Ťrodek North American Electric Reliability Council systemie Generating Availability Data System. Algorytmy te s─ů stosowane równie┼╝ przez inne organizacje mi─Ödzynarodowe (WEC, UNIPEDE). Rocznik wydawany jest od 1993 roku.

EDYCJA ROCZNA, DOST─śPNA: wersja papierowa i elektroniczna - dokonaj zakupu

Kontakt:
Grzegorz Parciński
tel. (22) 444-20-82
e-mail: grzegorz.parcinski@are.waw.pl


Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.


Zapraszamy do kontaktu!

Joanna Matysiak
tel. (22) 444 20 80
e-mail: joanna.matysiak@are.waw.pl  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi─Öbiorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj─ůcych ich dzia┼éalno┼Ť─ç.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s┼éu┼╝y do wprowadzania, przesy┼éania, weryfikowania, przegl─ůdania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda┼ä statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů wydawnicz─ů ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie┼╝ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00