pl PL en EN de DE

Nowości i wydania zmienione

Agencja Rynku Energii S.A. na bieżąco stara się reagować na pojawiające się z Państwa strony potrzeby i podejmować wyzwania, które mogą wspierać przedsiębiorstwo w przysto­sowywaniu funkcjonowania do zmieniających się warunków na rynku. Nasi konsultanci służą wszystkim Klientom dbającym o swoją przyszłość i długofalowy rozwój, szeroką wiedzą i kompetencjami. Wsłuchujemy się dokładnie w płynące do nas pytania, śledzimy pilnie poja­wiające się problemy i staramy się proponować efektywne rozwiązania.

Wyrazem tego są m.in. nowe propozycje prac i usług, którymi pragniemy Państwa zainteresować.

Barbara Juchniewicz - Wiceprezes Zarządu ARE S.A.

Celem pracy jest przedstawienie oceny możliwości inwestowania w morską energetykę wiatrową. W opracowaniu ujęte zostaną najbardziej aktualne dane dotyczące perspektywy budowy morskich elektrowni wiatrowych w Polsce. Dynamicznie rozwijające się na świecie wytwarzanie energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowowych, jest jedną z głównych technologii OZE, na rozwój której stawia polski rząd w nowej polityce energetycznej do 2040 roku. Jest to więc kierunek, który powinien być wzięty pod uwagę przez potencjalnych inwestorów branżowych.

W zakresie oferowanej analizy przedstawione zostaną kluczowe informacje na temat bieżącego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o termiczną utylizację odpadów. Zgodnie z doświadczeniami innych krajów Unii Europejskiej energię z odpadów można uznać za jedną z najtańszych, a emisja zanieczyszczeń z ich spalania, jest 2-3 krotnie mniejsza niż z paliw pierwotnych. Ponadto instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych uznane zostały w UE jako źródło CO2 neutralne (w przypadku odpadów biodegradowalnych).

Praca skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży).

W styczniu 2019 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wszedł w życie nowy system wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpił obowiązujący do końca 2018 roku system oparty na świadectwach pochodzenia („czerwonych” i „żółtych” certyfikatach).

W zakresie nowych instalacji mechanizm opierać się będzie na modelu aukcyjnym (aukcje w formule „pay as bid”)

Dla istniejących instalacji zakłada się dopuszczenie do wsparcia wszystkich jednostek, a wysokość wsparcia będzie odpowiadała luce finansowej pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, a rynkową ceną energii. Wysokość premii kierowanej do istniejących instalacji wysokosprawnej kogeneracji, określana będzie corocznie w formie stosownego rozporządzenia i będzie ustalana w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe. Dopuszcza się możliwość określania wysokości premii na poziomie 0 zł/MWh, co oznaczać będzie, że w danym roku warunki rynkowe umożliwiają instalacjom wysokosprawnej kogeneracji funkcjonowanie bez konieczności dodatkowego wsparcia.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143