pl PL en EN de DE

Analiza bieżąca rynku detalicznego energii elektrycznej w Polsce w 2019 roku

Praca skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży).

Wielkości prezentowane narastająco, odniesione zostaną do analogicznych okresów roku poprzedniego, a dla wybranych wielkości (cen) przedstawione zostaną wielkości minimalne i maksymalne. Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu sytuacji, zmiany cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, przedstawione zostaną również w ujęciu poszczególnych kwartałów ostatnich dwóch lat.

W minionym roku 2018 obserwowany był dynamiczny wzrost cen energii na rynku hurtowym, i przewidywano przeniesienie tej sytuacji na odbiorców końcowych w roku 2019. Mając na uwadze ochronę w 2019 roku odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię, przyjęto Ustawę z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wdrożenie regulacji ujętych w ustawie, ma zniwelować skutki wzrostu cen dla odbiorców końcowych.

Wydanie roku 2019 może być szczególnie interesujące i przydatne dla uczestników rynku detalicznego tak w odniesieniu do cen jak i do wyników przedsiębiorstw obrotu.

Analizie poddane zostaną w szczególności informacje doty­czące:

  1. Zmiany wolumenu sprzedaży energii i liczby odbiorców końcowych, w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD).
  2. Rozwoju zasady TPA.
  3. Cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD), z podatkiem akcyzowym i po jego wyeliminowaniu. Szczególnie interesująca będzie informacja po obniżeniu podatku akcyzowego z 20 PLN/MWh do 5 PLN/MWh, zgodnie z przedmiotową Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku.
  4. Struktury i cen zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu.
  5. Rentowności i marży na działalności energetycznej.

Działalność spółek, które już uczestniczą w rynku detalicznym, zostanie przedstawiona na tle konkurencji, tj. średniej dla wybranych konkurentów (tzw. „peer group”) oraz średniej dla danego segmentu przedsiębiorstw obrotu (zasiedziałych POSD i pozostałych PO).

W opracowaniu za dwa kwartały 2019 roku zaprezentowane zostaną roczne koszty „kolorów” zawarte w cenie energii dla odbiorców końcowych w 2018 roku.

Analizowane wielkości zostaną zaprezentowane w formie tabelarycznej lub graficznej. Przed­stawiona w raporcie pogłębiona analiza rynku detalicznego będzie skutecznym narzę­dziem dla kadry zarządzającej przy podejmowaniu odpowiednich działań strategicznych w celu utrzyma­nia bądź też umacniania pozycji przedsiębiorstwa na detalicznym rynku ener­gii.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Kontakt: 
Dorota Zaborska
tel. (22) 444-20-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143