IEA: liczba nowych sieciowych magazynów energii na świecie w 2019 r. spadła po raz pierwszy od 2013 r.

Jak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) pt. „Energy Storage” opublikowanym w czerwcu 2020 r.,  w ujęciu globalnym, liczba nowych instalacji sieciowego magazynowania energii spadła rdr w 2019 r. po raz pierwszy od 2013 r. Zauważalny był natomiast utrwalający się zwrot w kierunku magazynowania pozasieciowego. 

Analiza IEA została zaczerpnięta z serii raportów Tracking Clean Energy Progress (Śledzenie postępu w dziedzinie czystej energii). 

Na całym świecie w 2019 r. dodano do systemów elektroenergetycznych 2,9 GW mocy w sieciowych instalacjach magazynowych, czyli o ok. 30 proc. mniej niż w 2018 r. Po raz pierwszy od 2013 r. liczba tych instalacji spadła rdr. Czynniki stojące za tym trendem wskazują, że magazynowanie pozostaje technologią wczesnego etapu, obecną tylko na kilku kluczowych rynkach i w dużym stopniu uzależnioną od interwencji politycznej poprzez bezpośrednie wsparcie lub tworzenie rynku.

Korea Południowa, która odpowiadała za jedną trzecią całej światowej mocy magazynowej, zanotowała spadek liczby nowych instalacji aż o 80 proc. w stosunku do rekordowego 2018 r. Ta sytuacja była m.in. wynikiem pięciu pożarów w magazynach sieciowych.  

Ponadto, ujawniono wady w samych bateriach, co może spowodować negatywne konsekwencje dla koreańskiego przemysłu akumulatorowego.

Spadki zanotowano także w pozasieciowym systemie magazynowania energii, gdzie popyt zmniejszył się czterokrotnie do nieco ponad 200 MW.

W Japonii wzrosła liczba nowych pozasieciowych magazynów energii osiągając ponad 200 MW mocy i czyniąc Kraj Kwitnącej Wiśni światowym liderem w tej branży. Głównym powodem tego wzrostu było wycofanie w 2019 r. energii ze źródeł PV z systemu sieciowego. Właściciele systemów fotowoltaicznych mogli kupować instalacje do  przechowywania energii, aby w większym stopniu wykorzystywać własną produkcję energii elektrycznej i ograniczać straty. Ponadto premia gwarantowana, która ma zostać wprowadzona w 2021 r., może dodatkowo zachęcić do inwestowania w magazyny działające poza siecią.

Dla magazynów pozasieciowych jednym z głównych rynków w 2019 r. (5 miejsce na świecie) pozostawała Australia, gdzie w budowie były instalacje o ponad 200 MW mocy.  

W Europie, Komisja Europejska zasygnalizowała silne, długoterminowe wsparcie dla magazynowania energii. W Europejskim Pakiecie Czystej Energii (Clean Energy Package – CEP) zdefiniowano magazynowanie jako podmiot odrębny od wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji, co zapobiega podwójnemu opodatkowaniu podczas ładowania i rozładowywania baterii.

Polska wykonała kolejny bardzo ważny krok w kierunku rozwoju magazynowania energii. 15 kwietnia br. nasz parlament przyjął nowelizację Prawa energetycznego, która wprowadza korzystne i kompleksowe regulacje dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej. Nowe zapisy mówią, m.in. o: zniesieniu podwójnego naliczania opłaty sieciowej i dystrybucyjnej dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, objęciu magazynowania energii osobną koncesją (przy progu mocowym 10 MW), analogicznie jak ma to miejsce w sektorze gazu czy wydawaniu warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie – podkreślił Artur Olszewski, prezes zarzadu Agencji Rynku Energii.

Ponadto, w Europie uruchomiono projekty pilotażowe w celu zbadania nowych zastosowań i rynków magazynowania: jako aktywa przesyłowe w Niemczech i Francji oraz poprzez agregację we Włoszech i Wielkiej Brytanii. 

Ogólnie jednak wskaźnik instalacji pojemności magazynowych w Europie spadł o 40 proc. w stosunku do 2018 r.  Warto zauważyć, że w Niemczech w 2019 r. wdrożenie ponad 5 tys. pozasieciowych instalacji magazynowych wyraźnie przyćmiło powolne wdrażanie systemów w skali sieci.

Jak stwierdzają autorzy raportu, magazynowanie musi powrócić do dwucyfrowych wartości wzrostu, aby pozostać na drodze do realizacji Scenariusza Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Scenario – SDS).

 

Rys. 1

Rozmieszczenie magazynów energii według krajów w latach 2013-2019

Źródło: IEA

Głównym kierunkiem w powstawaniu obiektów magazynujących było lokowanie ich w pobliżu instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, co zapewniało stabilizację produkcji i większą moc w okresach szczytowego zapotrzebowania. Przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, gdzie wzrost zapotrzebowania na magazynowanie energii rezerwowej był w dużej mierze spowodowany obawami dotyczącymi odporności sieci na pożary po katastrofalnym sezonie 2019 (Kalifornia). Klientów na obszarach wysokiego ryzyka traktowano priorytetowo w celu uzyskania wyższych zachęt. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w całych Stanach Zjednoczonych nadal faworyzują projekty kolokacji magazynów z wykorzystaniem fotowoltaiki, a ich rozwój może w najbliższej przyszłości obejmować nawet 15 GW. W międzyczasie stany Wirginia i Nevada ogłosiły długoterminowe cele magazynowania o łącznej wartości 3,4 GW. 

Kto powinien posiadać i obsługiwać aktywa magazynowe pozostaje źródłem sporów na rynkach energii elektrycznej. W 2019 r. wzrosła liczba rynków zarządzających lub zmieniających regulacje w tym zakresie. Istotą zagadnienia jest to, czy magazynowanie może świadczyć usługi dla sieci elektroenergetycznych, w tym przesyłu i dystrybucji wraz z elastycznością i usługami bilansującymi na rynkach energii i mocy.

Europejski CEP, zatwierdzony w maju 2019 r., zezwala operatorom przesyłu i dystrybucji na posiadanie i eksploatację magazynów tylko w wyjątkowych okolicznościach, które nie zostały jeszcze skodyfikowane w ustawodawstwach krajowych.

Chiny również dokonały przeglądu swoich przepisów w 2019 r., a przedsiębiorstwa sieciowe nie mogą już uwzględniać kosztów magazynowania w swoich opłatach za przesył i dystrybucję. W rezultacie realizacje nowych projektów zostały zamrożone, a instalacje magazynowe w ciągu całego roku skurczyły się o jedną trzecią. Rynek magazynowania w Chinach przesuwa się obecnie w kierunku kolokacji magazynowania i zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w miejscu lokalizacji elektrowni.

W Stanach Zjednoczonych trwa nadal polemika nad umiejscowieniem magazynów energii w systemie energetycznym. Przykładem może być niezależny operator systemu z Midwest, który zwrócił się do federalnego regulatora o pozwolenie na wykorzystanie magazynowania jako alternatywy dla przesyłu. Z kolei ERCOT, operator sieci z Teksasu, wyznaczył wewnętrzną grupę zadaniową w celu zdefiniowania magazynowania energii jako podmiotu niezależnego od jej wytwarzania. 

Magazynowanie energii w akumulatorach litowo-jonowych było w 2019 r. najbardziej rozpowszechnione i stanowiło zdecydowaną większość łącznej zainstalowanej mocy w instalacjach magazynowych. 

Jedną z kluczowych kwestii na temat przyszłości magazynowania energii jest zakres, w jakim rozwój technologii pojazdów elektrycznych może „rozlać się” na akumulatory w skali sieciowej. Biorąc pod uwagę, że rynek akumulatorów do pojazdów elektrycznych jest już dziesięciokrotnie większy niż w przypadku magazynów sieciowych, pośrednie skutki innowacji i redukcji kosztów w zastosowaniach związanych z elektromobilnością mogą być tutaj znaczącym impulsem.

Producenci akumulatorów do pojazdów elektrycznych dążą do ciągłego rozwijania większej gęstości energii w celu obniżenia kosztów początkowych i zwiększenia zasięgu pojazdów elektrycznych, ale ma to niewielki wpływ na zastosowania stacjonarne. Jednak wraz z rozwojem technologii w tym zakresie, technologie które mogą stać się mniej atrakcyjne dla pojazdów elektrycznych, można będzie wdrożyć po niższych kosztach do zastosowań stacjonarnych w sieci.

W 2019 r. odrodziły się również inne technologie magazynowania. W Chinach ogłoszono sześć nowych projektów magazynowania energii z zastosowaniem sprężonego powietrza.

W Wielkiej Brytanii popularność zaczęło zyskiwać magazynowanie grawitacyjne. Firma Gravitricity ogłosiła budowę demonstracyjnej elektrowni o mocy 4 MW za 1 mln funtów. 

Rys. 2

Zasada działania elektrowni grawitacyjnej

Źródło: IIASA

W Australii ogłoszono cztery nowe projekty elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 1,5 GW.

W Stanach Zjednoczonych, Form Energy zapewnił finansowanie w wysokości 40 mln dolarów ogłaszając realizację projektu w baterie wodno-powietrzne o mocy 150 MWh.

W Arabii Saudyjskiej spółka joint venture między Nusaned (spółka zależna Saudi Aramco) i grupą Schmidt rozpoczęła prace nad 3-GWh magazynem energii złożonym z akumulatorów przepływowych.  

Magazynowanie energii nie osiągało wyników w 2019 r. głównie z powodu niepewności oraz powolnych postępów w ustanawianiu zasad i przepisów dotyczących jego wdrażania i użytkowania.

Potrzebne są jasne i przejrzyste ramy regulacyjne w celu określenia usług, które mogą świadczyć OSP i OSD, aby uniknąć konkurencji z wytwórcami energii. 

Bezpośrednie wsparcie dla instalacji magazynowania energii za pośrednictwem grantów i polityk pozostaje najpowszechniejszą opcją zachęcającą do ich wdrażania, ale według autorów raportu, większy nacisk należy położyć na stworzenie przepisów bardziej przejrzystymi i otwartymi, a także na rozwój rynków branży magazynowej i usług pomocniczych, tak aby magazynowanie mogło konkurować z innymi technologiami.

Aby ocenić ekonomię i potencjał oraz ustalić priorytety potrzeb w zakresie badań i rozwoju, a także odpowiednio zaprojektować wsparcie polityczne, technologie w zakresie magazynowania energii należy rozumieć w kontekście świadczonych przez nie usług i aplikacji. Obejmują one przywracanie funkcjonowania sieci po awarii zasilania, zapewnianie rezerw operacyjnych lub działanie w sytuacjach opóźniania inwestycji w nowe linie przesyłowe.

Jednak magazynowanie jest tylko jedną z wielu opcji zapewniających elastyczność systemu energetycznego. Pierwszym krokiem do właściwej oceny jest zatem przeprowadzenie badania wymogów elastyczności całego systemu, w którym porównuje się argumenty przemawiające za magazynowaniem z innymi opcjami, takimi jak odpowiedź na zapotrzebowanie, modernizacje elektrowni, wykorzystanie inteligentnych sieci, które usprawniają systemy elektroenergetyczne oraz inne technologie, które mogą podnieść ogólną elastyczność.

Opracowano na podstawie raportu IEA – „Energy Storage” – czerwiec 2020 r.  

CIRE.PL

System łączności krytycznej na LTE 450 MHz – co powinniśmy wiedzieć

Po wydaniu w marcu br. przez komitet inwestycyjny PGE zgody na stworzenie przez spółkę w ciągu 4 lat specjalnego telekomu dla energetyki, który ma zostać zrealizowany w oparciu o technologię LTE z wykorzystaniem częstotliwości 450 MHz, odżyły dyskusje, może nie tak burzliwe jak w roku 2018, dotyczące wyboru technologii systemu łączności krytycznej. Sprawa wydaje się jednak zamknięta i od LTE450 nie ma już odwrotu.

"System TETRA sprawdził się, ale oferuje tylko łączność głosową, co już nie wystarcza. Do budowy nowoczesnej energetyki potrzebujemy łączności oferującej również transmisję danych, dokumentacji technicznej, map, zdjęć i obrazu wideo. Potrzebujemy co najmniej takich samych możliwości komunikacji, jakie ma każdy z nas biorąc do ręki smartfon" – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

 „Poprzez wprowadzenie do polskiego sektora energetycznego technologii LTE z wykorzystaniem częstotliwości 450 MHz dołączamy do światowej czołówki państw posiadających nowoczesny, wielofunkcyjny system komunikacji krytycznej w znaczący sposób wpływający na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju” – podkreślił Artur Olszewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Energii”.

 Aktualnym, po przeszło roku od publikacji, pozostaje raport „Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej” przygotowany w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem dr. inż. Sławomira Kuklińskiego.

 Opracowanie analizuje wyzwania stojące przed polską energetyką w kontekście realizacji celów klimatycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na implikacje w zakresie łączności krytycznej wynikające z zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

 Ogłoszony w formie obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. pełny tekst Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r., wśród kluczowych elementów, wymienia (jako najbardziej oczekiwany) rozwój technologii energetycznych i inwestycji w B+R obejmujący: technologie magazynowania energii, elektromobilność i paliwa alternatywne, technologie wodorowe oraz inteligentne opomiarowanie i systemy zarządzania energią.

 Rozbudowa elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej ma, według PEP2040, zapewnić „sprawność działań w sytuacjach awaryjnych”.

 Misją sektora energetycznego jest zapewnienie gospodarce, instytucjom i obywatelom stabilnych i optymalnie dostosowanych do potrzeb dostaw energii po akceptowalnej ekonomiczne cenie.

 Według wspomnianego raportu, rozwijanie technologii magazynowania energii, wprowadzanie inteligentnych sieci energetycznych, rozwój elektromobilności, wprowadzanie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii wymaga wydajnego i niezawodnego systemu łączności, który zapewni połączenie wszystkich obiektów w celu zbierania informacji o nich oraz sterowania nimi.

Również integracja systemów OZE z siecią elektroenergetyczną w celu zapewnienia stabilności i niezawodności jej pracy wymaga zwiększenia ilości wymienianych informacji o pracy tych źródeł. Konieczne są rozwiązania, które wdrożą odpowiednie systemy komunikacji, a te z kolei zapewnią szybki i niezawodny dostęp do stosownych danych.

 Wraz z rozwojem OZE następuje rozwój źródeł rozproszonych. Są to z definicji mniejsze zbiory różnych źródeł działających na stosunkowo małym obszarze, funkcjonujące na niskich i średnich napięciach. Podobnie jak OZE, źródła rozproszone także wymagają odpowiedniej współpracy z operatorem systemu.

 Postępująca elektryfikacja transportu, to kolejny impuls do wzrostu zużycia energii elektrycznej oraz jej udziału w całkowitym bilansie energetycznym. Jej efektywna implementacja wymaga zapewnienia odpowiedniej komunikacji między systemem energetycznym a pojazdami.

 Rozwiązaniem poprawiającym efektywność energetyczną systemu jest magazynowanie energii. Może ono znacznie poprawić elastyczność bilansowania systemu, zarówno współpracując z dużymi źródłami energii, jak i źródłami odnawialnymi. Obecnie poziom rozwoju technologii magazynowania energii jest jeszcze niedostateczny dla zastosowań przemysłowych, jednak coraz niższe ceny baterii sprawiają, że tego typu rozwiązania mogą być stosowane na masową skalę przez odbiorców energii. Wymagają one cyfrowych mechanizmów integracji i nadzoru.

 „Koniecznym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury przesyłowej oraz dystrybucyjnej energii elektrycznej. Poza samą budową nowych źródeł energii oraz rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznych, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest zapewnienie niezawodności działania” – podkreślają autorzy raportu – „Wymaga to budowy odpowiedniego systemu monitorowania i sterowania siecią w oparciu o zaawansowane technologie OT i tzw. inteligentne technologie. Takie rozwiązania pozwalają operatorom sieci, z jednej strony, na odpowiednie śledzenie pracy całego systemu, a z drugiej umożliwiają szybkie i efektywne reagowanie na sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla ciągłości zasilania. Już obecnie sektor energetyczny stosuje automatykę rozproszoną do celów sterowania i kontroli procesów technologicznych (SCADA). Konieczny jest dalszy rozwój inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej oraz szersze wdrożenie inteligentnych urządzeń i rozwiązań u klientów, jak również zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej między elementami sieci” – czytamy w raporcie.

 Na podstawie przeprowadzonych analiz rozwiązań wykorzystywanych przez sektor energetyczny wykazano, że taka sieć łączności powinna zapewniać usługi dyspozytorskie (komunikacja głosowa, przesyłanie plików multimedialnych), obsługę energetycznych systemów SCADA, obsługę OZE, obsługę rozproszonych systemów generacji energii elektrycznej, odczyt liczników zużycia energii elektrycznej oraz obsługę rozwiązań z zakresu elektromobilności.

 Polski sektor energetyczny wymaga bądź będzie niebawem wymagał usług transmisji danych Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) czasu rzeczywistego (lub quasi-rzeczywistego) oraz nieposiadającej wymagań czasowych, szerokopasmowej transmisji danych, obsługi ruchu głosowego oraz multimedialnego.

 „Zapewnienie niezawodnej łączności krytycznej, to także realizacja zapisów „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” Szczególnie szybki rozwój energetyki odnawialnej stawia nowe wyzwania a jednym z najważniejszych jest sprawne i bezpieczne zarządzanie wszystkimi elementami systemu. Temu właśnie ma służyć sieć łączności LTE450” – powiedział Andrzej Bondyra, wiceprezes zarządu Agencji Rynku Energii.

 Oprócz bieżącego zarządzania infrastrukturą w trybie „normalnym”, podmioty sektora energetycznego wykazują potrzeby dotyczące komunikacji krytycznej. Obecnie komunikacja ta ewoluuje w stronę rozwiązań szerokopasmowych, które powinny zapewniać zestaw usług wyszczególnionych wyżej, w szczególności, transmisję danych i obsługę ruchu IoT.

 Dla zapewnienia łączności w sytuacjach kryzysowych wykorzystuje się systemy radiowe. Podstawą takich systemów były do niedawna rozwiązania typu TETRA, TETRAPOL i P25 czy DIGICOM 7, które są wąskopasmowymi sieciami radiowymi. Rozwiązania te zostały opracowane stosunkowo dawno (TETRA w 1995 r.) i skupiają się głównie wokół komunikacji głosowej. Ich możliwości w zakresie transmisji danych są bardzo ograniczone. Większość rozległych instalacji systemu TETRA miało miejsce w latach 2003–2012, a obecnie obserwuje się odchodzenie od wąsko- do szerokopasmowych rozwiązań sieci łączności krytycznej.

 Według raportu, to sieć LTE (Long Term Evolution) jako standard bezprzewodowego przesyłu danych będący następcą systemów trzeciej generacji, rozwijany przez konsorcjum 3GPP, ma wiele cech umożliwiających wykorzystanie jej jako radiowej szerokopasmowej, wielousługowej sieci krytycznej.

 Sztandarowe do tej pory cechy systemu TETRA, które predestynowały go do łączności w sytuacjach kryzysowych (tryb łączności bezpośredniej), mogą być z powodzeniem realizowane przez sieć LTE, w której zdolności transmisji danych są przynajmniej o dwa rzędy wielkości większe.

Jak wskazują autorzy raportu, usługi takie zostały opracowane przez organizację 3GPP w ramach funkcjonalności określonych mianem LTE-MC (LTE Mission Critical) i są obecnie implementowane na świecie. Standardy 3GPP zapewniają możliwość wykorzystania LTE do zaawansowanej komunikacji dyspozytorskiej, lokalizację użytkowników (urządzeń), możliwość integracji informacji z czujników, określenie położenia brygad w terenie oraz priorytetyzację alokacji zasobów i połączeń użytkowników.

 Instalacja sieci LTE-MC umożliwi integrację jej ze stacjami bazowymi 5G. W wielu krajach, w których zainstalowano wąskopasmowe sieci łączności krytycznej (TETRAPOL, TETRA), następuje odejście do rozwiązań szerokopasmowych, m.in. Virve (Finlandia), INPT (Francja), SIRDEE (Hiszpania), POLYCOM (Szwajcaria), IRIS (Meksyk).

Prace nad wykorzystaniem sieci LTE, w szczególności LTE w paśmie 450 MHz (optymalnego z punktu widzenia sektorów energetycznych), do komunikacji krytycznej, realizowane są również w Niemczech, Austrii, Norwegii i Danii. W USA do takich potrzeb wykorzystywane są częstotliwości LTE 700 i 850 MHz.

 Pierwszą na świecie sieć LTE obsługującą komunikację krytyczną (LTE-MC), pracującą w paśmie 410–430 MHz uruchomiły Czechy w 2019 r.

 Od 2018 r. polski sektor energetyczny, gazowy i paliwowy posiada dedykowane pasmo w zakresie częstotliwości 450 MHz, które, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, ma służyć zaspokojeniu potrzeb „realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, co pozwala na samodzielną realizację użycia systemów LTE (w tym LTE-M i NB-IoT).

 Częstotliwości przyznane energetyce w Polsce na potrzeby komunikacji krytycznej należą do pasma 31 (Band 31) obejmującego zakres częstotliwości 452,5–457,5 MHz oraz 462,5–467,5 MHz. Szerokość kanałów wynosi 5 MHz i umożliwia pracę w trybie FDD (Frequency Division Duplex – technika łącza radiowego wykorzysująca oddzielne pasma do nadawania i odbioru).

 Ta stosunkowo niska częstotliwość zapewnia znaczny zasięg, penetrację wewnątrz budynków i idealnie nadaje się do wdrażania aplikacji IoT/M2M (ang. Machine-to-Machine), takich jak inteligentne liczniki, inteligentne sieci, zdalne instalacje. W dyspozycji sektora energii jest nie tylko wspomniane pasmo radiowe, ale również infrastruktura, która potencjalnie może zostać wykorzystana do budowy dedykowanej sieci komunikacji szerokopasmowej, w tym w szczególności sieć światłowodów oraz obiekty energetyczne, które mogą być miejscem lokalizacji wież radiowych.

Jak podają autorzy raportu, „podejście takie nie tylko wpływa korzystnie na aspekt ekonomiczny potencjalnego przedsięwzięcia, ale przyczynia się także do większego bezpieczeństwa kluczowych elementów sieci, jak i kontroli nad nimi”. „Jednocześnie wskazano, że sieć wielousługowa efektywniej wykorzystuje zasoby radiowe i transmisyjne niż sieci rozłączne, redukując tym samym kosztowne systemy zarządzania siecią do jednego. Rozwiązanie takie jest tym samym rozwiązaniem optymalnym nie tylko z perspektywy technicznej, ale również ekonomicznej.”


Źródło: YouTube

 Opracowano na podstawie:
„Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej” – Opracowanie zespołowe pod kier. dr. inż. Sławomira Kuklińskiego z Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 10/2019

 

 CIRE.PL

 

URE: Zainteresowanie odbiorców zmianą sprzedawcy prądu wraca do poziomu sprzed pandemii

Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie 918 tys. odbiorców. W styczniu i lutym 2021 r. w sumie takiej zmiany dokonało 12 tys. odbiorców we wszystkich grupach taryfowych. To prawie tyle, ile w analogicznych miesiącach ubiegłego roku. Dane pokazują zauważalne odbicie trendu.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access), od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu oraz energii elektrycznej. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (G) i biznesowych (A, B, C). Przez ponad 13 lat (od końca 2007 r. do końca lutego 2021 r.) sprzedawcę zmieniło 918 tys. odbiorców: 699 tys. w grupach taryfowych G i 219 tys. w grupach taryfowych A, B, C.

W styczniu i lutym br. sprzedawcę prądu zmieniło w sumie 12 tys. odbiorców, to ilość zbliżona do tej sprzed pandemii, kiedy w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. 13,6 tys. odbiorców dokonało zmiany firmy, od której kupują prąd.

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę m.in. na następujące kwestie:

- na jaki okres zawierany jest kontrakt,
- czy jest automatycznie przedłużany,
- czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach (np. za wcześniejsze odstąpienie od umowy).

Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Ile płaciliśmy za energię elektryczną w 2020 roku?

W 2020 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym wyniosła 0,5374 zł netto/kWh i była najwyższa od ośmiu lat.

Cena ta obliczona została na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych obowiązujących w roku 2020, a zatem uwzględnia również opłatę za dystrybucję energii. 

Wykres 1. Średnia cena[1] energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii [zł netto/kWh].

Kalkulator opłacalności pomp ciepła

Agencja Rynku Energii S.A. uruchomiła na swojej stronie internetowej nowe narzędzie, które ma na celu pokazanie zainteresowanym opłacalność inwestycji w pompę ciepła. W narzędziu tym możemy dokonać porównania kosztów instalacji i eksploatacji dwóch różnych źródeł ciepła dla domu jednorodzinnego.

W „Kalkulatorze Pomp Ciepła” zostaną Państwo poproszeni o uzupełnienie kilku podstawowych danych na temat zapotrzebowania na ciepło w Państwa domu. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskają Państwo informację o szacowanych kosztach instalacji oraz kosztach energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła. Wyniki te zostaną następnie odniesione do szacowanych kosztów ogrzewania innych, bardziej tradycyjnych źródeł ciepła, jak np. olej opałowy lub ekogroszek. Pozwoli to Państwu zobaczyć w jakim okresie można spodziewać się zwrotu kosztów ekologicznego rozwiązania jakim jest pompa ciepła.

Pompy ciepła mogą wydać się istotnym wydatkiem. Jednak potencjalne oszczędności na koszcie paliwa czynią je bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych długoterminowymi korzyściami finansowymi, jak i również ekologicznymi.

Portal Cire.pl poprawia statystyki i przyciąga nowych czytelników

Cire.pl umacnia swoją pozycję w rankingu najpopularniejszych serwisów z branży energetycznej. Ruszają prace nad nową wersją portalu.

Od 2002 roku jako ARE S.A. budujemy historię portalu informującego Cire.pl – mówi Artur Olszewski, Prezes ARE S.A, spółki specjalizującej się w przygotowywaniu badań statystycznych i analiz systemowych w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. – który traktuje o bieżących wydarzeniach dotyczących między innymi elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, górnictwa, oze czy zeroemisyjnego transportu.

Przez te blisko 20 lat działalności informacyjnej rozwinęliśmy się do takiej skali, że dziś docieramy do 80% osób zainteresowanych newsami, wiadomościami, informacjami lub opiniami z branży. Jesteśmy opiniotwórczym medium, które jest najczęściej i najchętniej cytowanym portalem przez inne media – dodaje Artur Olszewski, Prezes ARE S.A. Przygotowujemy się także do jeszcze większej ekspansji. Czeka nas rewolucja technologiczna, mająca na celu usprawnienie funkcjonowania portalu, również na urządzeniach mobilnych. W bieżącym roku zaprezentujemy odświeżoną wersję-layout portalu Cire.pl, która będzie odpowiadała dzisiejszym potrzebom czytelników.

Czytelnicy są przywiązani do portalu Cire.pl. Decyduje o tym fachowość, jakość oraz rzetelność przekazywanych informacji. Przez cały okres funkcjonowania na rynku portal budował swoją markę, dzięki bardzo dobrej ofercie informacyjnej – zauważa Artur Olszewski, Prezes ARE S.A.

W ostatnim okresie zwiększyliśmy naszą działalność informacyjną w oparciu także social media i to odnosi skutek. Mamy wielotysięczną grupę odbiorców na wielu platformach, zadbaliśmy o to, aby informacje z szeroko rozumianego rynku energetycznego docierały również do niej za pomocą social media - dodał prezes Olszewski.

Cel jaki został postawiony na rok 2021 jest jeden: utrzymanie wiodącej pozycji opiniotwórczej na rynku energetycznym poprzez dostarczanie rzetelnych, aktualnych informacji, ocen rozwojowych sektora oraz specjalistycznej wiedzy eksperckiej czytelnikom poszukujących wiadomości z branży energetycznej, co wynika z nowo przyjętej strategii Agencji Rynku Energi S.A.


Centrum Informacji o Rynku Energii:
www.cire.pl
www.facebook.com/energetyka
www.twitter.com/cire_pl
www.linkedin.com/company/cire-pl

Oferta reklamowa dla firm i domów mediowych:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CIRE - informacje o energetyce w jednym miejscu

Jako Agencja Rynku Energii jesteśmy właścicielem jednego z najstarszych serwisów informacyjnych poświęconemu branży energetycznej. 

MÓWI SIĘ, ŻE ENERGETYKA ROZPOCZYNA DZIEŃ OD CIRE - to prawda. Od ponad 20 lat dbamy o to, aby na bieżąco dostarczać pracow­nikom szeroko pojętej energetyki, bieżących informacji dotyczących elek­troenergetyki, gazownictwa i ciepłownictwa. Portal jest miejscem wymiany często skrajnie różnych poglądów, zarówno w formie komentarzy, jak i ar­tykułów.

W CIRE republikujemy najciekawsze naszym zdaniem artykuły pojawiające się w większości magazynów branżowych oraz artykuły prze­kazane redakcji portalu, bezpośrednio przez ich autorów.  Portal jest również miejscem wymiany bieżących poglądów i opinii przez osoby związane z rynkiem energii. Poglądy te wyrażane są w formie komentarzy. 

CIRE zapewnia różne formy promocji w środowisku energetyki, gazownictwa i ciepłownictwa. Do prezentacji firmy, jej osiągnięć czy produktów, proponujemy następujące produkty:

  • sponsoring,
  • udział w programie „Partnerzy CIRE”,
  • publikacja artykułów,
  • umieszczenie wiadomości w Serwisie Informacyjnym lub Centrum Prasowym,
  • reklama w Autopowiadomieniach CIRE,

Oprócz tego CIRE umożliwia:

  • reklamę banerową,
  • promocję konferencji, seminariów, szkoleń i targów,
  • umieszczanie ogłoszeń o pracy.

Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne formy promocji firm w energetyce, wykorzystujące medium, jakim jest portal CIRE.

ARES - interaktywny dostęp do zasobów informacyjnych

W Agencji Rynku Energii S.A. funkcjonuje autorski System ARES realizujący funkcje zbierania, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych oraz informacji przez Internet. System działający od 2003 roku, stale rozbudowywany i modernizowany w celu optymalnego dostosowania go do potrzeb użytkowników wykorzystywany jest z powodzeniem przez Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki i firmy z sektora elektroenergetycznego.

Moduł Raporty w internetowym Systemie ARES umożliwia interaktywne przeglądanie informacji i danych w postaci dynamicznych raportów parametrycznych (umożliwiają użytkownikowi na określenie takich parametrów jak okres czy zbiór przedsiębiorstw energetycznych, dla których zostanie wygenerowany) oraz statycznych tabel i opisów w postaci plików Acrobat Reader, MS Word, MS Excel i HTML.

Nowa strategia ARE

Agencja Rynku Energii ma nową strategię na lata 2021-2023. Zakłada ona m.in. pozycjonowanie Agencji jako think-thanku sektora energetycznego w Polsce, stworzenie nowej wersji portalu informacyjnego Cire.pl oraz poszerzenie zakresu usług doradczych, dostosowanych do obecnych potrzeb Klientów wynikających ze zmieniającego się rynku energetycznego.

Strategia na lata 2021-2023 została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości spółki.

W naszym trzyletnim planie strategicznymi na nowo definiujemy misję Agencji Rynku Energii. Naszym kluczowym celem jest aktywne uczestnictwo w rozwoju sektora energetycznego w Polsce poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy eksperckiej. Będziemy wchodzili w rolę branżowego think-thanku czyli profesjonalnego ośrodka analitycznego, prowadzącego badania, przygotowującego ekspertyzy, dystrybuującego informacje poprzez portal informacyjny, organizującego także debaty, konferencje i seminaria” - podkreśla Artur Olszewski, Prezes Zarządu ARE S.A.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w  debacie publicznej dotyczącej transformacji sektora energetycznego w Polsce, tak aby była ona nastawiona na dostarczanie Klientowi końcowemu szerokiej wiedzy o zmieniającej się branży oraz aktualnych trendach. Przed nami przecież wielkie zmiany dotyczące m.in. wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, rozwoju elektromobilności czy też magazynowania energii  jak również wzrostu znaczenia prosumenta” - dodaje Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu ARE S.A.

ARE S.A. została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. W 2002 roku ARE S.A. nabyła prawa do portalu informującego o bieżących wydarzeniach dotyczących między innymi elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i górnictwa.

“Intensywny rozwój branży będzie pogłębiał w społeczeństwie deficyty informacyjne. Naszą rolą jest nie tylko informowanie ale również edukacja, doradztwo, dostarczanie opinii publicznej analiz i statystyk. Energetyka będzie w najbliższych latach bardzo często obecna w debacie publicznej i skupi uwagę wielu grup społecznych” - zaznaczają przedstawiciele Zarządu ARE S.A.

ARE S.A. współpracuje między innymi z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym oraz przedsiębiorstwami z sektora energetyki. Jednym z wyzwań najbliższych lat będzie także rozwój banku danych gospodarki paliwowo-energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym jak również nowej grupie odbiorców tj. prosumentom.