12 sierpnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

Rozporządzenie określa parametry regulujące wielkość mocy kupowanej na aukcjach rynku mocy, cenę maksymalną oraz wielkość mocy, jaką mogą oferować dostawcy. Jest wypełnieniem upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zgodnie z którym minister właściwy ds. energii określa w drodze rozporządzenia parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych. Uwzględnia uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

W celu stymulowania inwestycji oraz zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na moc ilość mocy, która ma zostać zapewniona  na aukcji głównej, została ustalona na poziomie 7 991 MW.

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2026 została ustalona na poziomie 364 zł/kW. Współczynnik zwiększający cenę służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2026, wyniósł 1,1. Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2026 wyniosła zaś 186 zł/kW.

W zakresie aukcji dodatkowych zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2023 zostało ustalone w wielkościach: 1791 MW – dla I kwartału; 1160 MW – dla II kwartału; 1160 MW – dla III kwartału; 1973 MW – dla IV kwartału, cenę wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej ustalono na poziomie 364 zł/kW, współczynnik zwiększający cenę wyniósł 1, zaś cena maksymalna dla cenobiorcy wyniósł 190 zł/kW.

Dla obu aukcji maksymalna liczba rund wynosi 12.

Rozporządzenie zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu jego publikacji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska