PL EN DE

Energa z Grupy Orlen podsumowała trzy kwartały 2023 roku

Grupa Energa podsumowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne po dziewięciu miesiącach br. Wyraźny wzrost odnotowano szczególnie w przychodach, które wyniosły ok. 19,49 mld zł (+30% r/r), wyższy był też zysk netto 1,62 mld zł (+2% r/r) oraz wynik EBITDA 3,36 mld zł (+8% r/r).

Przez trzy kwartały br. Grupa Energa wyprodukowała 2,5 TWh i przesłała 16,6 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła 12,5 TWh.

Przez dziewięć miesięcy br. OZE wyprodukowały 47% całej energii w Grupie Energa (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 31%).

Tak dobre wyniki operacyjne i finansowe zostały osiągnięte pomimo wyzwań rynkowych, z którymi w trzecim kwartale mierzyły się kluczowe Linie Biznesowe Grupy.

Dystrybucja

Kwartalny wynik EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja wyniósł 359 mln zł i był nieznacznie (o 4%) niższy niż w tym samym okresie ub.r. Natomiast w ujęciu trzech kwartałów br. wynik EBITDA dystrybucji wzrósł o 18% r/r i wyniósł 1,95 mld zł.

Kwartalne wyniki Linii Biznesowej Wytwarzania i Linii Biznesowej Sprzedaży kształtowane były z kolei m.in. przez niższą produkcję energii w źródłach konwencjonalnych oraz przez obowiązujące regulacje osłonowe nakierowane na odbiorców energii elektrycznej.

Wytwarzanie

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w III kwartale 2023 r. wyniosła 47 mln zł (o 87% mniej r/r), a jej udział w łącznej EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie 6% (wobec 34% w III kwartale 2022 r.).

Sprzedaż

W III kw. 2023 r. łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż był niższy r/r o 8% (tj. o 383 GWh). To efekt niższej sprzedaży energii na rynku detalicznym, kontraktacji klientów biznesowych, a także zwiększonej autokonsumpcji energii przez prosumentów w wyniku inwestycji we własne źródła wytwórcze.

Na koniec III kwartału 2023 r. liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej wynosiła 3,3 mln, co oznacza wzrost o ok. 51 tys. klientów w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów odpowiada głównie grupa taryfowa gospodarstw domowych.

W III kw. 2023 r. EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła 352 mln zł i była niższa o 6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie 2022 r. EBITDA tej Linii w III kwartale 2023 roku stanowiła 47% EBITDA Grupy Energa, podczas gdy w III kwartale 2022 r. udział ten wynosił 35%.

Źródła odnawialne zyskują na znaczeniu

Wyraźnie wzrosło znaczenie OZE w profilu produkcyjnym Grupy Energa– zarówno w trzecim kwartale, w którym źródła odnawialne odpowiadały za 34% łącznej produkcji brutto energii elektrycznej (w zeszłym roku 20%), jak też przez dziewięć miesięcy br. – kiedy wyprodukowały 47% całej energii w Grupie (w zeszłym roku 31%).

W największym stopniu jest to zasługą hydroelektrowni, które od początku roku do końca września br. wyprodukowały 713 GWh (+20% r/r). W samym trzecim kwartale ich produkcja wyniosła 127 GWh, co oznacza wyraźny wzrost (+25% r/r).

Warto odnotować, że sukcesywnie prowadzone inwestycje miały pozytywny wpływ na produkcję z farm fotowoltaicznych Grupy Energa – w samym tylko trzecim kwartale wyprodukowały one 33 GWh energii, co oznacza wzrost o 76% r/r. Przez trzy kwartały br. farmy fotowoltaiczne wyprodukowały z kolei 66 GWh energii. Jest to o 40 GWh więcej, niż w tym samym okresie ub.r. Tym samym w obu przypadkach farmy fotowoltaiczne zanotowały największy procentowy wzrost udziału w produkcji brutto wśród wszystkich OZE.

Farmy wiatrowe zarówno w ujęciu trzeciego kwartału, jak i dziewięciu miesięcy, odnotowały niewielkie spadki produkcji, niemniej w trzecim kwartale odpowiadały za ok. 30% produkcji ze wszystkich źródeł odnawialnych.

Nieustająca dynamika inwestycyjna

Przez dziewięć miesięcy br. nakłady inwestycyjne Grupy Energa osiągnęły 2,89 mld zł i były o 29% wyższe r/r. Aż 49% tej kwoty przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu zmodernizowano i wybudowano 2.118 km linii energetycznych, a także podłączono do sieci źródła OZE o mocy 1,1 GW i 55 tys. nowych odbiorców. Z kolei 42% nakładów inwestycyjnych przeznaczono na realizację kluczowych dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego aktywów niskoemisyjnych, czyli elektrowni gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu.

Warto zaznaczyć, że w samym tylko trzecim kwartale Grupa Energa przeznaczyła na inwestycje 1,16  mld zł, a czego aż 55% środków przeznaczono na inwestycje dotyczące budowy dwóch elektrowni gazowo-parowych. Linia Biznesowa Dystrybucja była drugim największym obszarem inwestycyjnym w trzecim kwartale – na jej potrzeby przeznaczono 41% nakładów.

Oba bloki CCGT na półmetku

W trzecim kwartale br. spółki Grupy Energa kontynuowała realizację strategicznych projektów inwestycyjnych. Jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju projekt dot. budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce o mocy 745 MW netto, osiągnął w trzecim kwartale br. łączne zaawansowanie prac (w projektowaniu, budowie oraz zakupach i dostawach) wynoszące blisko 50%. W tym czasie na plac budowy docierały kolejne elementy kluczowych urządzeń, m.in. elementy skraplacza czy turbiny parowej. Ukończone też zostały fundamenty turbozespołu i kotła odzysknicowego. Ponadto zakończono też układanie odcinka liniowego gazociągu zasilającego dla elektrowni.

Również elektrownia gazowo-parowa w Grudziądzu o mocy netto 563 MW osiągnęła w raportowanym okresie istotny kamień milowy i zakończyła prace fundamentowe pod kluczowe urządzenia – turbozespół i kocioł odzysknicowy. Łączne zaawansowanie całej inwestycji (prac projektowych i budowlanych, a także zakupów i dostaw) na koniec września br. wyniosło ok. 48%.

Grupa Energa była też aktywna w obszarze inwestycji w OZE. W sierpniu Energa Green Development, spółka wskazana w Grupie ORLEN do rozwoju lądowych źródeł odnawialnych, wydała polecenie rozpoczęcia prac budowlanych dla dwóch nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 68 MW: PV Mitra (65,6 MW) oraz PV Żuki (2,4 MW). Nowe aktywa powstaną w sąsiedztwie działającej już farmy wiatrowej Przykona oraz farm fotowoltaicznych PV Gryf i PV Przykona.