Ile jest wart rynek infrastruktury do dystrybucji energii w Polsce?

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało kolejną edycję raportu „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Obszerne i kompleksowe wydawnictwo na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wykresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych polską energetyką i gospodarką. Raport zawiera nie tylko dane z ubiegłego roku. Sporo miejsca poświęcono w nim perspektywom branży.

Na podstawie danych z raportu (za portalem wnp.pl) podajemy kwotę 8.68 mld PLN jako wielkość nakładów inwestycyjnych w 2020 zaangażowanych w przesył i dystrybucję energii elektrycznej w Polsce. Sumy cząstkowe znajdą Państwo poniżej: 

PSE: 2.5 mld PLN

Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w 2020 roku to około 2.5 mld zł. Jedną z najważniejszych inwestycji PSE było przeprowadzenie próbnego rozruchu linii 400 kV relacji Mikułowa-Czarna. Od lutego 2021 roku została ona połączona z inną linią 400 kV Czarna-Pasikurowice, tworząc najdłuższy w regionie ciąg liniowy o długości 155 km. Inwestycja ta częściowo została sfinansowana dotacją z UE w wysokości 380 mln PLN.

Kolejne inwestycje w sieci przesyłowe ze strony PSE to 192 kilometrów połączenia 400 kV relacji Bydgoszcz-Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń (884 mln PLN) oraz Słupsk-Żydowo Kierzkowo-Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia (760 mln PLN). Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Pomorzu PSE przeznaczą w najbliższym czasie ponad 4,5 mld PLN. Głównym celem rozwoju sieci najwyższych napięć w tym regionie jest możliwość bezpiecznego wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych i przekazanie jej do sieci przesyłowej.

Enea Operator: 1.2 mld PLN

Do głównych inwestycji Enei Operator z roku 2020 należała modernizacja sieci w aglomeracji poznańskiej (ok. 150 km). Enea Operator zrealizowała też kilka strategicznych inwestycji na pozostałym obszarze swojego działania oraz zmodernizowała 4 stacje GPZ.

Energa Operator: 1.3 mld PLN

Ubiegłoroczne nakłady finansowe Energa-Operator na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz przyłączanie nowych odbiorców, w tym OZE, przekroczyły 1.3 mld PLN. Duży strumień inwestycyjny skierowano na modernizację głównych punktów zasilania i budowę nowych połączeń liniowych. Zwiększono moce i unowocześniono GPZ w 16 regionach Polski. W 2020 roku blisko 54 mln zł przeznaczono na dalszą automatyzację sieci średniego napięcia. 

innogy Stoen Operator: 245.6 mln PLN 

W 2020 roku poziom inwestycji zrealizowanych przez spółkę innogy Stoen Operator (iSO) był najwyższy w historii firmy: 245.6 mln PLN. Główny wzrost nastąpił w dziedzinie przyłączeń do sieci niskiego i średniego napięcia, na które firma wyasygnowała ponad 80 mln zł. Ponadto, iSO zainwestował 37,5 mln zł w projekty z kręgu IT, takie jak: Centralna Baza Odczytów, system HES do zdalnego zbierania danych pomiarowych, portal przyłączeniowy dla klientów oraz system mobilnego wsparcia brygad terenowych. Duże inwestycje poczyniono w opomiarowaniu, na które przeznaczono 36 mln zł. 

PGE Dystrybucja: 1.6 mld PLN

Kwota 1.6 mld USD pozwoliła na budowę i modernizację prawie 100 km sieci wysokiego napięcia, ponad 1,2 tys. km sieci średniego napięcia i blisko 1,5 tys. km sieci niskiego napięcia. Wybudowano i zmodernizowano także ponad 1 tys. stacji transformatorowych. Ukończono trwającą od 2016 roku budowę węzła Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Kolejny etap inwestycji to budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas węzeł z GPZ w Czosnowie - wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć - stworzy układ, który otworzy nowe szanse rozwoju dla tego regionu. 

Z końcem 2020 roku Oddział Zamość oddał do eksploatacji po rozbudowie i przebudowie rozdzielnię 110 kV w stacji 110/15 kV Ulhówek wraz z załączoną do ruchu linią 110 kV relacji Tyszowce-Ulhówek (20 km).

Tauron Dystrybucja: 1.9 mld PLN

W 2020 roku spółka Tauron Dystrybucja zdecydowała się na nakłady inwestycyjne o wartości przekraczającej 1,9 mld zł. Kosztem 63 mln PLN zakończono budowę stacji elektroenergetycznej Radzikowice wraz z zasilającymi ją liniami kablowymi 110 kV o długości 14,7 km. Ponadto zakończono budowę linii kablowej 110 kV GPZ Lubocza-Niepołomice MAN (przyłączenie podstacji trakcyjnej Podłęże), budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Podleśna (dobudowa rozdzielni 110 kV przy istniejącej Rozdzielni Sieciowej 15 kV) oraz budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV (GIS) AGH. Zmodernizowano także linie 110 kV relacji Siersza-Bukowno, Głubczyce-Prudnik oraz zmodernizowano stację Urbanowice. 


polecamy cały raport do pobrania w tym miejscu