PL EN DE

Nowa infrastruktura energetyczna w Słubicach ułatwi stworzenie ogólnodostępnej sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, m.in. przy autostradzie A2

Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczej umożliwiającej rozwój regionalnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Słubice Strefa będzie realizowana przy wsparciu finansowym NFOŚiGW. Dotacja w wysokości 16,3 mln zł na ten cel zostanie przekazana beneficjentowi - wykonawcy projektu spółce Enea Operator

Zaplanowana budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Słubice Strefa zwiększy możliwości przyłączenia infrastruktury poszczególnych, niezależnych, sukcesywnie budowanych punktów - stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Transformatorownia będzie stanowiła element sieci dystrybucyjnej na napięciu 110 kV, na której odbywa się transformacja energii elektrycznej na napięcie 15 kV. Zasilenie planowanej stacji elektroenergetycznej nastąpi poprzez jej włączenie w istniejącą linię relacji GPZ Słubice - RS 110 kV Lubiechnia Wielka

Przedsięwzięcie zaprocentuje poprawą warunków sieciowych w zakresie rozwoju elektromobilności, udostepnieniem możliwości budowy oraz częściowego zasilenia ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym zlokalizowanych przy trasie autostrady A2 (stanowiącej element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T).

Inne oczekiwane rezultaty i korzyści wynikające z budowy nowego GPZ to: zagwarantowanie odbiorcom inwestującym na obszarze KSSSE (Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) możliwości stabilnego dostarczenia mocy przyłączeniowej i umożliwienie prowadzenia eksploatacji infrastruktury wysokiego i średniego napięcia (WN i SN) poprzez możliwość pełnego rezerwowania mocy. Co ważne stworzone zostaną również możliwości techniczne przyłączenia do sieci obiektów OZE. Ponadto projektowany efekt to zmniejszenie strat mocy czynnej, a co się z tym wiąże - strat energii.

Zadanie w całości będzie kosztować ok. 27,2 mln zł i zostanie ukończone we wrześniu 2026 r. Rok później zostaną uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłów (PM10).

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana 29 marca br. w Warszawie przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezesa zarządu Marcina Gawrońskiego i wiceprezesa zarządu d.s. operacyjnych Enea Operator Sp. z o.o. Marka Rusakiewicza. W uroczystości uczestniczył prezes zarządu Enea S.A. Paweł Majewski

Na wsparcie projektu pozwoli zasób programu pn. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.