PL EN DE

Opublikowano "Plan rozwoju systemu przesyłowego" 2023-2032

32,2 mld zł inwestycji planują Polskie Sieci Elektroenergetyczne w projekcie nowego planu rozwoju sieci przesyłowej energii elektrycznej do 2032 r. PSE planują zbudować m.in. stałoprądowe połączenie północ-południe, własne źródła mocy, oraz magazyny energii.

PSE - operator sieci przesyłowej energii elektrycznej - opublikował w poniedziałek i przekazał do konsultacji „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032” (PRSP)

Na CIRE podajemy link do tego dokumentu - zapraszamy do pobrania lub szczegółowowej analizy - proszę kliknąć w tym miejscu

Plan przynosi pierwszą dużą rewolucję technologiczną zgodną ze wzorcami pochodzącymi z bardzo rozwiniętych systemów elektroenergetycznych z dużym udziałem OZE w miksie wytwórczym.

Jest nią budowa linii HVDC łączącej 2 wyraźnie zarysowujące się obszary Polski – północ i południe. Celem tej inwestycji jest umożliwienie przesłania wymaganych przez zlokalizowany na południu Polski przemysł energii wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych zgromadzonych na północy Kraju.

Alternatywą wobec tego przedsięwzięcia byłaby rozbudowa linii AC, niemniej okupioną istotnymi i kosztownymi ograniczeniami. Drugą ważną zmianą w podejściu do długoterminowego planowania pracy systemu elektroenergetycznego jest propozycja budowy przez operatora systemu przesyłowego zasobów wytwórczych. Mogłyby być one wykorzystywane na potrzeby interwencyjne lub w celu poprawy warunków funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w sytuacjach, gdy zbiór jednostek wytwórczych dostępnych dla operatora do redysponowania nie jest wystarczający.

Kluczowe założenia przyjęte w dokumencie

1. W perspektywie najbliższych 10 lat elektrownie fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe mogą rozwijać się szybciej niż to wynika z dokumentów strategicznych

2. W 2032 roku polska sieć przesyłowa powinna pozwolić na osiągniecie poziomu 50% udziału generacji OZE w zużyciu energii elektrycznej netto, bez znaczących ograniczeń w wydawaniu warunków przyłączenia do sieci dla lokalizacji nowych źródeł OZE, wynikających z aktualnych wniosków o określenie warunków przyłączenia

3. Sieć przesyłowa powinna umożliwiać dalszy wzrost udziału OZE (ponad ww. 50%) w odpowiednich lokalizacjach z punktu widzenia technicznych uwarunkowań pracy sieci oraz możliwości rozwoju infrastruktury sieciowej

4. Będzie postępować „transformacja oraz łączenie sektorów” – wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną netto bazowo może wynosić 1,7% średniorocznie, a wzrost zapotrzebowania na moc szczytową 2,5%. Niemniej jednak sieć przesyłowa powinna być gotowa na szybszy wzrost i w 2032 roku pozwolić na przesyłanie energii w celu pokrycia ponad 200 TWh rocznego zużycia energii elektrycznej netto i nawet 35 GW szczytowego zapotrzebowania na moc

5. Sieć przesyłowa powinna umożliwiać przyłączenie nowych wielkich odbiorców energii lokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych o łącznym dodatkowym zapotrzebowaniu na moc rzędu 4 GW oraz ewentualnych źródeł energii towarzyszących tym odbiorcom

6. Sieć przesyłowa powinna umożliwiać przyłączenie nowych magazynów energii oraz instalacji P2P w odpowiednich lokalizacjach z punktu widzenia technicznych uwarunkowań pracy sieci oraz możliwości rozwoju infrastruktury sieciowej

7. Sieć przesyłowa powinna posiadać zdolności do obsłużenia samowystarczalnego pod względem generacji systemu elektroenergetycznego oraz do prowadzenia swobodnej wymiany handlowej i technicznej z innymi systemami. Inwestycje w sieć przesyłową powinny wspierać optymalizację wykorzystania istniejących oraz budowanych obecnie połączeń transgranicznych zapewniającą możliwość istotnego udziału tych połączeń w bilansie mocy i energii w KSE. Projekty nowych połączeń transgranicznych mogą być inicjowane tylko w oparciu o jednoznacznie wykazane, wielowymiarowe korzyści, w stosunku do których istnieje konsensus wśród interesariuszy

8. Sieć przesyłowa powinna umożliwiać przyłączenie i wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej w lokalizacji aktualnie preferowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe

9. Sieć przesyłowa powinna posiadać możliwości dalszego rozwoju, odpowiadającego zmianie otoczenia w długoterminowej perspektywie czasowej, w tym lokalizacji nowych elektrowni jądrowych oraz postępowi transformacji

10. Rozwój sieci przesyłowej nie może prowadzić do szokowego wzrostu taryf przesyłowych oraz powinien minimalizować ryzyko powstawania kosztów osieroconych. Wzrost taryf przesyłowych powinien wynikać z uzasadnionych nakładów i kosztów transformacji

całość przeczytamy w dokumencie 
„Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032” 

Dokument, co warto podkreślić, jest obecnie w konsultacjach, co oznacza możliwość zgłaszania do niego uwag.

Nieprzekraczalny termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Na planowane nakłady składają się m.in. inwestycje ujęte w poprzednim PRSP (2021-2030) i kontynuowane w planie na lata 2023-2032 w wysokości 13,8 mld zł, a także nowe inwestycje w wysokości 13,3 mld zł.

Przybyć ma np. ponad 4,3 tys. km torów linii najwyższych napięć 400 kV.

W planie PSE uwzględniło krajowe dokumenty strategiczne, jak polityka energetyczna, Krajowy Plan dla Energii i Klimatu, program energetyki jądrowej, strategię dla offshore czy wodorową. Wzięto też pod uwagę plany polityki klimatycznej UE czy europejski plan rozwoju połączeń międzysystemowych.

Biorąc pod uwagę istniejące źródła OZE, umowy przyłączeniowe i wydane warunki przyłączenia operator szacuje, że w ciągu następnych 10 lat może powstać 20 GW źródeł fotowoltaicznych - bez instalacji prosumenckich, ponad 14 GW w elektrowniach wiatrowych na lądzie, prawie 11 GW w elektrowniach wiatrowych na morzu. Oznacza to możliwość produkcji po 2030 r. ponad 100 TWh energii elektrycznej rocznie, co istotnie przekroczy 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną netto w Polsce. Nie jest więc uzasadnione twierdzenie, że sieć elektroenergetyczna ogranicza rozwój OZE w Polsce - podkreśla PSE.

Przedsięwzięciem określanym jako „duża rewolucja technologiczna” ma być budowa 600 km linii stałoprądowej (HVDC) z Wybrzeża na południe kraju. Celem tej inwestycji jest umożliwienie przesłania wymaganych przez zlokalizowany na południu Polski przemysł energii wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych zgromadzonych na północy - wskazuje prezes PSE Eryk Kłossowski. PSE wskazuje, że technologia HVDC pozwala na sterowanie przepływem energii, a linia będzie pozwalała na przeniesienie nadwyżki mocy z północy na południe kraju.

Drugą ważną nowością, według operatora, ma być propozycja budowy własnych zasobów mocy, wykorzystywanych np. na potrzeby interwencyjne czy dla poprawy parametrów pracy systemu. PSE analizuje budowę źródła lub źródeł o łącznej mocy 500 MW, na gaz lub paliwa płynne, a także budowę magazynu bateryjnego energii o porównywalnej mocy, o pojemności pozwalającej na 8-godzinną pracę z mocą osiągalną.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem ma być wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej, której wstępna lokalizacja znajduje się również na Wybrzeżu. Docelowy układ, zawierający nowe linie, stacje i rozdzielnie ma pochłonąć - według szacunków PSE - ok. 3 mld zł.