PL EN DE

Podsumowanie działalności TGE w grudniu i całym 2022 r.

Grudzień przyniósł rekordowe obroty miesięczne na Rynku Dnia Bieżącego, a także na całym rynku spot energii elektrycznej oraz w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na TGE był niższy w stosunku do roku ubiegłego o 37,2 proc.

• Grudzień przyniósł rekordowe obroty miesięczne na Rynku Dnia Bieżącego (429 187 MWh – wzrost r/r o 266,4 proc. oraz m/m o 96,2 proc.), a także na całym rynku spot energii elektrycznej (3 435 667 MWh – wzrost r/r 15,3 proc. oraz m/m o 25,6 proc.) oraz w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia (5 283 285 MWh – wzrost r/r o 50,4 proc.). 

• Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2022 r. 141 371 527 MWh, co oznacza spadek o 37,2 proc. w stosunku do roku 2021.

• Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2022 r. 141 571 124 MWh. Stanowi to spadek o 21,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

• Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w ubiegłym roku 24 764 739 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2021 o 4,4 proc.

• Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w roku 2022 o 38,1 proc. r/r, do poziomu 41 901 485 MWh, osiągając najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia.


Energia elektryczna


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2022 r. 141 371 527 MWh, co oznacza spadek o 37,2 proc. w stosunku do roku 2021. Wolumen na rynku spot wyniósł 33 026 770 MWh (spadek o 8,9 proc. w porównaniu z rekordowym rokiem 2021). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły 1 977 549 MWh i były niższe o 15,9 proc. r/r. Na Rynku Dnia Następnego obroty wyniosły zaś 31 049 221 MWh (spadek w stosunku do roku 2021 o 8,4 proc.). Na rynku terminowym (RTPE) obroty osiągnęły poziom 108 344 757 MWh, co stanowi spadek o 42,7 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2022 na poziomie 796,17 zł/MWh, co oznacza wzrost o 395,00 zł/MWh względem roku 2021. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w całym 2022 roku 1 110,04 zł/MWh i jest to wzrost o 725,88 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-22 w roku 2021.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2022 r. 11 327 116 MWh, co oznacza spadek o 36,2 proc. w stosunku do grudnia 2021 r. Obroty miesięczne były jednak rekordowe na Rynku Dnia Bieżącego (429 187 MWh – wzrost r/r o 266,4 proc. oraz m/m o 96,2 proc.) oraz na całym rynku spot (3 435 667 MWh – wzrost r/r 15,3 proc. oraz m/m o 25,6 proc.). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2022 r. na poziomie 790,82 zł/MWh i jest to spadek o 92,21 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła 
w grudniu 2022 r. 1 068,63 zł/MWh, co stanowi wzrost o 50,08 zł/MWh względem analogicznej ceny 
z listopada 2022 r.

Gaz ziemny


Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2022 r. 141 571 124 MWh, co oznacza spadek 
o 21,7 proc. w stosunku do rekordowego roku 2021. Obroty na rynku spot wyniosły 22 708 667 MWh (spadek r/r o 20,6 proc.), a na rynku terminowym (RTPG) 118 862 457 MWh (spadek r/r o 21,9 proc.). W zakresie rynku spot, wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 18 001 219 MWh (spadek r/r o 17,5 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 4 707 448 MWh (spadek r/r o 30,5 proc.).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2022 r. 547,79 zł/MWh, co oznacza wzrost o 321,50 zł/MWh względem roku 2021. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) ukształtowała się w roku 2022 na poziomie 546,38 zł/MWh, czyli o 370,04 zł/MWh wyższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-22 w roku 2021.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2022 r. transakcje o wolumenie 17 522 469 MWh, co oznacza wzrost r/r o 2,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 567,82 zł/MWh i jest to wzrost o 86,67 zł/MWh względem listopada 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w grudniu 2022 r. 603,88 zł/MWh, czyli o 41,08 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w listopadzie ub.r.

Prawa majątkowe


Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w ubiegłym roku  24 764 739 MWh (spadek r/r o 4,4 proc.). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2022 r. dla instrumentu PMOZE_A 191,80 zł/MWh, czyli o 0,07 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2021. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2022 wyniósł  97 963 toe, co oznacza spadek r/r o 9,3 proc. Średnia ważona  wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 284,23 zł/toe – o 90,85 zł/toe mniej niż w roku 2021.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w grudniu 2022 r. 1 925 898 MWh, co stanowi spadek r/r o 23,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 191,30 zł/MWh i oznacza to wzrost o 24,23 zł/MWh względem listopada 2022 r. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w grudniu 2022 r. o 48,0 proc. r/r, do poziomu 11 801 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 081,02 zł/toe – spadek względem listopada 2022 r. o 71,75 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia


Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2022 r. wolumen 41 901 485 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia, a zarazem wzrost o 38,1 proc. w stosunku do roku 2021. W grudniu 2022 r. wolumen obrotu tymi gwarancjami ukształtował się na poziomie 5 283 285 MWh, co stanowi rekordowy wolumen miesięczny i wzrost o 50,4 proc. względem grudnia roku 2021. Średnia ważona cena wyniosła 9,68 zł/MWh, co oznacza wzrost o 2,50 zł/MWh w stosunku do listopada 2022 r.

Towary rolno-spożywcze


W 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym zawarto transakcje o wolumenie 2 450 ton zbóż (spadek o 48,4 proc. r/r), z czego 2 350 ton dotyczyło pszenicy klasy B. 
W grudniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii