PL EN DE

Prekonsultacje zmian regulacji w zakresie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Opublikowano zaproszenie do udziału w prekonsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Opinie zbierane są do 28 lutego 2023 r.

Dlaczego opracowano projekt rozporządzenia?

Projekt realizuje założenia oczekiwanej od dawna nowelizacji sposobu wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sposobu wyrażania charakterystyki energetycznej w postaci świadectw charakterystyki energetycznej w oparciu o takie kryteria jak:

- zgodność z Dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą 2018/844;

- prawidłowość procedur obliczeniowych oraz przyjmowanych założeń do obliczeń;

- adekwatność wartości współczynników, jednostkowych strat ciepła i wskaźników;

- czytelność i przystępność świadectw charakterystyki energetycznej.


Co było podstawą dla proponowanych zmian?

Nowe brzmienie rozporządzenia powstało na bazie obowiązujących przepisów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników ekspertyzy, przeprowadzonej w przedmiotowym zakresie przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.


Jakie są główne założenia projektu?

Projekt uwzględnia wiele zmian, w tym w zakresie metody obliczeniowej, prezentacji charakterystyki energetycznej w postaci klas energetycznych czy samego wyglądu i zawartości świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Proponowane treści wychodzą naprzeciw zdefiniowanym problemom związanym z aspektami technicznymi i obliczeniowymi, wśród których najbardziej znaczące to:

- zastosowanie nieadekwatnych metod obliczenia zapotrzebowania na energię dla różnych typów budynków, różnie użytkowanych i wyposażonych;

- przyjmowanie uproszczonych założeń wskaźnikowych, szczególnie w aspekcie obliczania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wyznaczania średniego strumienia powietrza wentylacyjnego;

- ograniczenia w określaniu energii związanej z chłodzeniem, zapotrzebowania wynikającego z ciepła utajonego oraz z uwzględnieniem przegrzewania pomieszczeń.

Wśród zaproponowanych zmian warto zwrócić szczególną uwagę na metodę godzinową, jako podstawową metodę wyznaczania zapotrzebowania na energię w budynkach (pozostawiono jednocześnie dopuszczenie metody miesięcznej dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych), jak również zastąpienie dotychczasowego tzw. suwaka, będącego wizualną prezentacją charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, systemem klas energetycznych.Termin i forma zgłaszania uwag oraz dokumentacja

Szczegóły są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii