PL EN DE

Prezes URE zatwierdza Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatorowi Informacji Rynku Energii

Zatwierdzona po raz pierwszy przez regulatora Instrukcja określa sposób funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz zasady współpracy operatora systemu przesyłowego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych będących Operatorem Informacji Rynku Energii (OIRE) - z podmiotami, które będą korzystać z CSIRE

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Informacji Rynku Energii zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

⚡ szczegółowego sposobu udostępniania informacji rynku energii uprawnionym użytkownikom systemu elektroenergetycznego i innym podmiotom,

⚡ dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii,

⚡ przekazywania informacji do centralnego systemu informacji rynku energii i ich korygowania oraz sposób postępowania w przypadku niezachowania odpowiedniej procedury przekazywania lub korygowania informacji,

⚡ standardów wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii i trybu ich aktualizacji,

⚡ procedur przyłączania systemów informacyjnych użytkowników systemu elektroenergetycznego do CSIRE,

⚡ wymagań technicznych, w tym dotyczących oprogramowania, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z CSIRE,

⚡ procedur awaryjnych stosowanych w przypadku awarii CSIRE,

⚡ wzór umowy zawieranej z OIRE.

Instrukcja Ruchu Operatora Informacji Rynku Energii obowiązuje od 7 kwietnia 2023 r.

Treść decyzji wraz z załącznikami dostępna jest zarówno na stronie URE, jak i na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które na mocy ustawy[1] pełnią funkcję OIRE.

▪ Celem działalności OIRE jest utworzenie i nadzorowanie centralnego systemu informacji rynku energii.

▪ W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie.

▪ Dzięki ujednoliceniu standardów informacji przetwarzanych w tym systemie, procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce zostaną znacznie usprawnione i przyspieszone.

▪ Rolą Prezesa URE jest zatwierdzenie zasad współpracy OIRE z użytkownikami systemu. Rys. Obecny i powstający jako SCIRE system wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego.


[1] Art. 11y ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).