PL EN DE

Prezydent zatwierdził Reformę Nadzoru Właścicielskiego

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych, którą przygotowała działająca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego

Skutkiem zmiany przepisów będzie największa od dwudziestu lat zmiana polskiego prawa spółek. Odpowiada ona na postulaty, które od lat były podnoszone przez przedsiębiorców.

4 kwietnia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Reforma to efekt prac powołanej przez Wicepremiera Jacka Sasina Komisji, w skład której weszli wybitni przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy prawa oraz przedsiębiorcy.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie złożonych organizmów prawnych jakimi są grupy spółek. Wraz z rozwojem polskiej gospodarki oraz skali prowadzonej przez rodzimych przedsiębiorców działalności potrzeba uregulowania tej kwestii stawała się coraz bardziej potrzebna. Dzięki nowym przepisom spółki będą mogły być sprawniej zarządzane, łatwiejszy też będzie przepływ informacji w ramach podległych im struktur holdingowych.

Znacznemu rozszerzeniu ulegnie zakres kompetencji przysługujących radom nadzorczym spółek kapitałowych. Po zmianie przepisów zarząd będzie zobowiązany do przekazywania radzie kluczowych informacji dotyczących spółki, z własnej inicjatywy a nie dopiero na wniosek. Rada uzyska również możliwość samodzielnego korzystania ze wsparcia niezależnych ekspertów. Ważną częścią reformy jest również wprowadzenie precyzyjnych regulacji dotyczących standardów działania członków zarządów oraz rad nadzorczych. W ramach tej zmiany zastosowanie do członków zarządów i rad nadzorczych spółek z o.o. oraz akcyjnych znajdzie zasada biznesowej oceny sytuacji, która jest jedną z kluczowych instytucji nowoczesnego prawa spółek. Zgodnie z tą zasadą weryfikacji przez sądy podlega prawidłowość procesu decyzyjnego menadżerów.

Nowelizacja obejmuje również działania zmierzające do eliminowania sprawców przestępstw korupcyjnych z życia gospodarczego. Po wejściu w życie zmian osoby skazane za łapownictwo, płatną protekcję oraz nadużycie władzy nie będą mogły zasiadać w zarządach i radach nadzorczych spółek, ani pełnić w nich funkcji prokurenta.

Powyższy projekt jest zwieńczeniem prac ponad 60 ekspertów. Za przygotowanie regulacji dotyczących funkcjonowania grup spółek odpowiadał zespół, którego przewodniczącym był jeden z trzech autorów Kodeksu spółek handlowych prof. dr hab. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przepisy mające na celu poprawę funkcjonowania rad nadzorczych przygotował zespół na czele którego stał dr Radosław Kwaśnicki. Natomiast za rozwiązania w zakresie standardów działań członków organów menadżerskich odpowiadał zespół, którego przewodniczącym był prof. dr hab. Piotr Pinior z Uniwersytetu Śląskiego.

Zmiany przepisów wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.