PL EN DE

Tauron ma nowy Zarząd, Prezesem zostaje Grzegorz Lot

TAURON Polska Energia S.A. zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie


TAURON Polska Energia S.A informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 7 marca 2024 r. następujące osoby do składu Zarządu VII wspólnej kadencji:

1. Grzegorza Lota na stanowisko Prezesa Zarządu,
2. Piotra Gołębiowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
3. Michała Orłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju,
4. Krzysztofa Surmę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.


W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2023 r. VI wspólnej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza, przed podjęciem wyżej wymienionych uchwał, podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 6 marca 2024 r. ze składu Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Krzysztofa Surmy - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.


W związku z powołaniem wyżej wymienionych osób do składu Zarządu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zakończenia z dniem 6 marca 2024 r. czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej - Panią Karolinę Muchę-Kuś.Kim jest nowy Prezes Tauronu

Grzegorz Lot jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od ponad 27 lat związany jest z sektorem energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych strategii sprzedażowych i marketingowych oraz zarządzaniu zmianą, jest ekspertem m.in. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług, kampanii marketingowych, kanałów kontaktu oraz narzędzi i systemów informatycznych. Prowadził i wdrożył liczne projekty związane z poprawą efektywności procesów.

Od stycznia 2023 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. W latach 2020-2022 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. oraz równocześnie członka zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o.

W latach 2012-2019 związany z Grupą TAURON, jako wiceprezes zarządu w TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz dyrektor wykonawczy ds. klienta w TAURON Polska Energia S.A.

W latach 1997-2012 pracował w spółkach należących do Grupy Vattenfall m.in. jako kierownik działu rozwoju, kierownik działu planowania i strategii personalnej, kierownik projektu, dyrektor ds. obsługi klientów, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, wiceprezes zarządu.

Jest członkiem Rady Nadzorczej spółek Park Śląski S.A. oraz ITEO S.A. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Dystrybucja Serwis sp. z o.o., Vattenfall Customer Services Poland sp. z o.o., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., GZE Serwis sp. z o.o./ Vattenfall Network Services Poland sp. z o.o., INFONET – GZE sp. z o.o., Rejon Energetyczny Gliwice sp. z o.o., OBRÓT Gliwice – GZE sp. z o.o.Dossier zawodowe nowych członków Zarządu Tauronu


📄 Piotr Gołębiowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Piotr Gołębiowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Międzynarodowe Studia Podyplomowe Menadżersko-Marketingowe na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, program Strategiczna Akademia Przywództwa organizowany przez ICAN Institute oraz studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od 28 lat związany z sektorem energetycznym, specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z hurtowym i detalicznym handlem na rynkach energii, transakcjami zabezpieczającymi aktywa (hedging) oraz zarządzaniem ryzykiem w energetyce.

Od 2012 r. związany z Grupą TAURON, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w spółkach TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (2012-2016), dyrektora wykonawczego ds. obrotu w TAURON Polska Energia S.A. (2016-2019), członka zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (2018-2019), a od 2019 r. pracuje na stanowisku dyrektora wykonawczego ds. zarządzania portfelem w TAURON Polska Energia S.A.

W latach 2006-2011 zatrudniony w Vattenfall Sales Poland jako dyrektor ds. portfela energii i cenotwórstwa, a następnie wiceprezes zarządu, dyrektor ds. portfela energii i cenotwórstwa.

W latach 1995-2005 pracował w spółkach Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., gdzie zajmował stanowiska m.in. kierownika działu zarządzania popytem, kierownika działu cenotwórstwa, wicedyrektora ds. rozwoju produktów, kierownika działu cenotwórstwa i taryf.

Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Sprzedaż sp. z o.o., a w 2022 r. pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.📄 Michał Orłowski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Michał Orłowski jest absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku zarządzanie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość spółek. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Od ponad 10 lat związany z sektorem energetycznym. Posiada bogate doświadczenie m. in. w zakresie przygotowywania strategii biznesowych, oceny projektów inwestycyjnych i rozwojowych, procesów fuzji i przejęć, due diligence, a także tworzenia biznesplanów dla wielu firm z Europy Środkowej oraz Bliskiego Wschodu.

Od listopada 2021 r. do 2024 r. zatrudniony w The Boston Consulting Group, ostatnio na stanowisku Principal.

W latach 2016-2021 pracował w TAURON Polska Energia S.A., zajmując stanowiska m.in. dyrektora wykonawczego ds. fuzji, przejęć i dezinwestycji, zastępcy dyrektora wykonawczego ds. inwestycji oraz kierownika zespołu analiz i oceny projektów. W latach 2014-2016 pracował w The Boston Consulting Group, a w latach 2013-2014 był analitykiem rynku w Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. w obszarze optymalizacji produkcji, zarządzania paliwami i handlu energią.

Pan Michał Orłowski był członkiem rad nadzorczych w spółkach TAURON Ciepło sp. z o.o. i TAURON Nowe Technologie S.A. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach: Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Nowe Technologie S.A.📄 Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Od 22 lat związany z sektorem energetycznym. Zrealizował projekt centralizacji obszaru finansowego i ubezpieczeń w Grupie TAURON, uczestniczył w pozyskiwaniu finansowania dla Grupy TAURON o łącznej wartości ponad 35 mld zł, brał udział w realizacji strategicznych projektów realizowanych przez Grupę TAURON, m. in. w projekcie zbycia aktywów wydobywczych, projekcie nabycia farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz transakcji nabycia aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. od Grupy Vattenfall.

Od sierpnia 2021 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia S.A.

Od maja 2021 r. do sierpnia 2021 r. pracował jako dyrektor pionu finansów, a od 2009 r. do maja 2021 r. jako dyrektor departamentu zarządzania finansami/dyrektor wykonawczy ds. finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy TAURON zajmował m. in. następujące stanowiska: prezes zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), wiceprezes zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), dyrektor generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019), prezes zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009).

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m.in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

Od września 2021 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej TAMEH Holding sp. z o.o., a od lutego 2024 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki. Zasiadał również w radach nadzorczych następujących spółek: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o., TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., ENION Zarządzanie Aktywami sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., PKE Broker sp.  z o.o.
Prezesi TAURON Polska Energia S.A ​​​​​​​ w poprzednich latach


📄 Paweł Szczeszek [11.04.2022. - 13.02.2024.]

📄 Artur Michałowski [p.o. 5.08.2021. - 10.04.2022.]

📄 Paweł Strączyński [01.02.2021. - 04.08.2021.]

📄 Wojciech Ignacok [14.07.2020 - 28.02.2021.]

📄 Filip Grzegorczyk [15.11.2016. - 14.07.2020.]

📄 Remigiusz Nowakowski [8.12.2015. - 14.11.2016.]

📄 Jerzy Kurella [1.10.2015. - 8.12.2015.]

📄 Dariusz Lubera [marzec 2008 - 1.10.2015.]

📄 Joanna Strzelec - Łobodzińska [grudzień 2006 - marzec 2008]