PL EN DE

Trwają konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące energii odnawialnej

Jest możliwość wzięcia czynnego udziału w dotyczących sektora energetycznego konsultacjach Komisji Europejskiej

Produkcja odnawialnych paliw transportowych – udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wymogi).

Produkcja odnawialnych paliw transportowych – udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wymogi).

Uwagi do tego projektu aktu prawnego można zgłaszać 17 Czerwca 2022r.


Energia ze źródeł odnawialnych – metoda oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla niektórych paliw.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii ustanawia przepisy, które mają pomóc UE w wypełnieniu jej zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Celem tej inicjatywy (która ma przyjąć formę rozporządzenia delegowanego) jest stworzenie metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z:

➡ odnawialnymi ciekłymi i gazowymi paliwami transportowymi pochodzenia niebiologicznego,
➡ pochodzącymi z recyklingu paliwami węglowymi.

Uwagi do tego projektu aktu prawnego można zgłaszać 17 Czerwca 2022r.

Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej.

Koncentruje się ona na najważniejszych barierach utrudniających realizację projektów dotyczących energii odnawialnej, takich jak:

➡ czas trwania procedur wydawania pozwoleń;
➡ złożoność przepisów i procesów dotyczących wyboru lokalizacji i wydawania zezwoleń administracyjnych;
➡ kwestie związane z przyłączeniem do sieci;
➡ obsada kadrowa organów wydających pozwolenia.

Przedstawione zostaną dobre praktyki umożliwiające eliminowanie zidentyfikowanych barier, jak również dobre praktyki ułatwiające zawieranie umów zakupu energii elektrycznej, w tym w wymiarze transgranicznym.

Uwagi do tego przyjętego aktu prawnego można zgłaszać do 18 Lipca 2022r.

Rozporządzenie REPowerEU.

Uwagi do tego przyjętego aktu prawnego można zgłaszać do 18 Lipca 2022r.