PL EN DE

Uwaga na fake newsy dotyczące cen gazu

Władze Warszawy zaatakowały dostawców energii za wysokie ceny rachunków. Ci odpowiedzieli, że najwyższe podwyżki dotyczą biznesu, a nie prywatnych gospodarstw domowych. Teraz PGNiG ujawniło, że tylko w 2021 r. wpłynęło do nich ponad 1,5 tys. wniosków o rozliczanie mieszkańców wg. cen taryfowych

Tuż przed końcem 2021 r. media obiegły doniesienia stołecznego ratusza o podwyżkach gazu m.in w mieszkaniach komunalnych w Wawrze i we Włochach. Wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska poinformowała, że jedna z miejskich przychodni ma w 2022 r. zapłacić za gaz ponad 800 proc. więcej niż rok temu.

PGNiG odpowiedziało więc, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Komunikatami Prezesa URE spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe składające się w całości z gospodarstw domowych mogą od 2018 r. występować o rozliczanie ceny gazu zgodnie z obowiązującą taryfą, czyli znacznie korzystniejszymi stawkami.

Zaznaczono, że w tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

PGNiG OD w mediach społecznościowych prezentuje specjalną grafikę. Podkreśla w niej, że tylko w 2021 r. do spółki wpłynęło 1561 wniosków od wspólnot, spółdzielni, zarządców itd. z całej Polski o rozliczanie mieszkańców według cen taryfowych.

PGNiG tłumaczyło we wcześniejszych komunikatach, że w latach ubiegłych, kiedy dla klienta biznesowego możliwym było uzyskanie cen korzystniejszych od ceny taryfowej, były przypadki spółdzielni i wspólnot wnioskujących o takie właśnie wyceny, „deklarujących zużywanie gazu na inne potrzeby”.

Z informacji przekazanych w komunikacie wynikało, że z ponad 7,1 mln klientów PGNiG OD, około 6,85 mln stanowią gospodarstwa domowe, którym gaz jest sprzedawany na podstawie obowiązującej taryfy zaakceptowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pozostałą część, a więc około 290 tys. odbiorców, stanowią pozostali klienci, którzy nie są objęci taryfą.

Pragniemy w tej sytuacji podkreślić, że gospodarstwa domowe objęte taryfą stanowią ponad 95 proc. naszych klientów, co pokazuje skalę ochrony polskich rodzin przed drastycznymi podwyżkami cen, płynącą z ostatniej nowelizacji prawa energetycznego – napisano w komunikacie PGNiG


Nowy projekt wiceministra Sasina

Przygotowaliśmy rozwiązanie ustawowe zakładające, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą w całości objęte taryfami na gaz, a lokale użytkowe będą z nich wyłączane – poinformował we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Rozwiązanie obejmie również instytucje publiczne – szpitale, szkoły domy pomocy społecznej, przedszkola czyli miejsca, dla których tegoroczne podwyżki cen gazu są najbardziej odczuwalne.

Jak oświadczył wicepremier Sasin, rozwiązanie polega na tym, że spółdzielnie i wspólnoty zostaną co do zasady uznane za zbiory lokali mieszkalnych i w związku z tym automatycznie zostaną objęte taryfami na gaz. 

Obecnie zarządcy wspólnot czy spółdzielni mogą zgłaszać na specjalnej deklaracji dla sprzedawcy gazu, jaka część paliwa trafia do lokali mieszkalnych i w związku z tym może być objęta cenami regulowanymi z taryf.

Wg wicepremiera nowe rozwiązanie powinno zostać przyjęte na następnym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu, a przepisy mają obowiązywać wstecznie, od 1 stycznia 2022

Do kampanii edukacyjnej dołącza URE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezes URE zatwierdza taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Oznacza to, że każdy indywidualny odbiorca paliwa gazowego (gospodarstwo domowe lub kupujący gaz na jego potrzeby zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego), ma możliwość wyboru pomiędzy ceną gazu zatwierdzoną przez Prezesa URE (taryfą), a tzw. stawkami wolnorynkowymi, w które nie ingeruje regulator i które sprzedawcy paliwa gazowego oferują swoim klientom.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE w przypadkach, gdy paliwo gazowe jest dostarczane do budynków, gdzie odbiorcą („pośrednikiem”) jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, a faktycznym beneficjentem gospodarstwo domowe, trzy lata temu Regulator opublikował stanowisko w tej sprawie.

Co ważne, stanowisko regulatora ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy gospodarstwa domowe skupione w ramach np. wspólnoty czy spółdzielni, nie posiadają indywidulanych liczników zużycia paliwa gazowego i są rozliczne przez jednego właściciela lub zarządcę budynku na podstawie odczytów ze wspólnego opomiarowania.

Należy przy tym podkreślić, że takie przypadki należą do zdecydowanej mniejszości w naszym kraju, bowiem znaczna większość odbiorców w gospodarstwach domowych posiada indywidualne liczniki. Oznacza to, że w przeważającej części stroną umowy ze sprzedawca gazu są indywidulani odbiorcy, a jedynie niewielka część odbiorców jest „zaopatrywana” na zasadach przewidzianych w prawie energetycznym przez właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych (wtedy to ten podmiot jest stroną umowy ze spółką obrotu).

Jeśli zatem indywidualni użytkownicy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym zużywający gaz na potrzeby tego gospodarstwa, ze względu na uwarunkowania techniczne nie dokonują sami zakupu i rozliczenia zużytego gazu, a takich zakupów dokonuje zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego, w ocenie Prezesa URE - wyrażonej w Komunikacie 76/2018 - do rozliczeń za paliwo gazowe zastosowanie powinny mieć ceny z taryf zatwierdzanych przez Regulatora.

Stanowisko to dotyczy również zakupów gazu dla kotłowni, jeśli jest ona częścią wspólnoty i jeśli w takiej kotłowni nie jest prowadzona odrębna działalność gospodarcza.

Jak skorzystać z taryfy?

Wskazane powyżej zasady rozliczeń powinny być ujęte w umowie zawartej przez właściciela lub zarządcę budynku ze sprzedawcą gazu. Zatem to te podmioty powinny zwrócić się do sprzedawcy paliwa gazowego z wnioskiem o zastosowanie w odniesieniu do określonego wolumenu gazu przeznaczonego dla gospodarstw domowych stawek taryfowych. Stosowną argumentację przedsiębiorcy, który świadczy sprzedaż, przedkłada zawsze klient będący stroną umowy – w tym przypadku zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego. Ważne jest, aby podmiot składający takie oświadczenie, najpierw dokonał  oceny, czy jest uprawniony do korzystania z taryfy.

Należy przy tym wziąć pod uwagę przede wszystkim dwa podstawowe kryteria:
  • faktycznym użytkownikiem paliwa gazowego, którego sprzedaż ma być objęta taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE,  są wyłącznie gospodarstwa domowe,
  • zarządca budynku nie jest aktualnie związany umową na sprzedaż paliwa gazowego wg stawek wolnorynkowych, której zapisy uniemożliwiają zerwanie kontraktu w dowolnym momencie.

Sprzedawca gazu, po otrzymaniu takiego oświadczenia, powinien je rozpatrzyć i udzielić wnioskodawcy odpowiedzi.

Dopiero w sytuacjach, kiedy sprzedawca odmówi zastosowania taryfy, a właściciel lub zarządca budynku nie zgadza się z argumentacją uzasadniającą odmowę, należy zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
URE przypomina jednocześnie, że regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy mogą oferować gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy, zależnie od m.in. bieżących cen gazu.


Ruszył specjalny serwis informacyjny poświęcony cenom gazu

Od kilku tygodni w sieci pod adresem https://coztymgazem.pl/ trwa kampania edukacyjna dotycząca cen gazu. To kompendium wiedzy dla obywateli umożliwiające zrozumienie mechanizmów kształtujących tegoroczne ceny gazu.