PL EN DE
PGE GiEK doceniona za innowacyjny projekt

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE otrzymała Srebrny Laur Innowacyjności w XI konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej za projekt usuwania boru ze ścieków w instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrowni Opole

Jury konkursu przyznało nagrodę za projekt „Proces usuwania boru ze ścieków w instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) z jednoczesnym pozyskaniem cennego produktu – kwasu borowego”. Elektrownia realizowała go wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej oraz spółką Energopomiar.W PGE GiEK obszar innowacji odgrywa istotną rolę. Wdrażane nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem energii nie tylko usprawniają pracę kopalń i elektrowni, ale również wpływają na minimalizowanie oddziaływania działalności wydobywczo-wytwórczej na środowisko naturalne – podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Technologia opracowania nowego sposobu otrzymywania kwasu borowego wysokiej czystości w postaci krystalicznej ze ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS), została doceniona za innowacyjny charakter w skali globalnej. Uzyskany produkt znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz nawozów sztucznych. Projekt ma potencjał, by zaistnieć na rynku światowym - dodaje prezes.

PGE GiEK wspiera twórców, tworząc pozytywy klimat i warunki umożliwiające realizację innowacji racjonalizatorskich i usprawniających, które przyczyniają się do rozwoju nowych produktów, wzrostu efektywności technologicznej i organizacyjnej.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 kwietnia w Warszawie. W imieniu PGE GiEK nagrodę odebrał Zbigniew Fałek, wiceprezes zarządu PGE GiEK ds. rozwoju i ICT, Rafał Smejda, dyrektor techniczny Elektrowni Opole, oraz Krzysztof Polok, główny specjalista ds. technologii pozablokowych i oczyszczania spalin w Elektrowni Opole – autor zwycięskiego projektu.

Departament Komunikacji PGE GiEK

KOBiZE: kwiecień z silnymi wzrostami i przebiciami technicznych poziomów cen uprawnień do emisji CO2

Ceny uprawnień EUA od 10 marca do 19 kwietnia br. znajdowały się w fazie konsolidacji w przedziale 76-82 euro. Silne wybycie cen nastąpiło 20 kwietnia, kiedy ceny wzrosły do 87,5 euro. To powinien być sygnał do dalszych wzrostów – czytamy w najnowszym raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Analiza kształtowania się cen uprawnień EUA na rynku wtórnym 

Pierwsza połowa kwietnia na rynku uprawnień EUA upłynęła pod znakiem kontynuacji trendu bocznego z marca – ceny uprawnień kształtowały się w przedziale 77-80 euro. Należy zauważyć, że rynek wszedł w fazę konsolidacji już 10 marca br., kiedy ceny uprawnień przekroczyły poziom 76 euro, ale od tamtej pory miały problem z wybiciem poziomu 82 euro. Takiej sytuacji mógł sprzyjać okres świąteczny i mniejsza aktywność uczestników rynku (niskie wolumeny obrotów) oraz wciąż niezakończony proces wydawania bezpłatnych uprawnień dla operatorów instalacji przemysłowych za 2022 r. (państwa członkowskie UE wydały już ok. 77 proc. uprawnień), co ma bardzo istotny wpływ na ceny, ponieważ instalacje zamiast kupować uprawnienia na rynku mogą rozliczyć emisje za 2021 r. bezpłatnymi uprawnieniami za 2022 r. 

20 kwietnia nastąpiło bardzo mocne wybicie cen uprawnień z trwającej kilka tygodni konsolidacji i osiągnięcie poziomu 87,5 euro (co oznaczało jednodniowy wzrost cen o ok. 10 proc.). Co ciekawe wzrosty nastąpiły pomimo przegłosowania przez komisję ITRE poprawki do pakietu „Fit for 55” wykluczającej z rynku instytucje finansowe, które nie są pośrednikami dla instalacji z EU ETS oraz opóźnienia okresu stopniowego wycofywania uprawnień dla sektorów CBAM (2028 r. zamiast 2026 r.). Mogło to świadczyć o tym, że na rynku pojawili się prowadzący instalacje EU ETS, którzy kupowali uprawnienia, aby rozliczyć emisje za 2021 r. 

Po 22 kwietnia znów na rynku uaktywniła się podaż, która sprowadziła ceny do poziomu ok. 80 euro. W tym przypadku mogła zadziałać informacja o tym, że Rosja zawiesiła dostawy gazu do Polski i Bułgarii, które odmówiły zapłaty za paliwo w rublach. Spadków nie powstrzymała informacja o wzroście emisji w EU ETS o 7,3 proc. W ostatnich dniach kwietnia nastąpiło jeszcze odreagowanie, dzięki któremu ceny uprawnień zakończyły miesiąc na poziomie ok. 84 euro.

Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w kwietniu 2022 r. wzrosły z 76,27 do 83,99 euro/EUA, co oznacza wzrost ich wartości o ponad 10 proc.
Średnia ważona cena EUA z 19 transakcyjnych dni kwietnia wyniosła 80,70 euro/EUA. Łączny wolumen obrotów uprawnień EUA na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 43 mln. Zmienność cen w lutym mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 14,4 proc.

Kształtowanie się cen uprawnień EUA i EUAA na rynku pierwotnym

W kwietniu, w ramach rynku pierwotnego, przeprowadzono 17 aukcji dla uprawnień EUA. Za pośrednictwem giełdy EEX sprzedano łącznie blisko 42 mln uprawnień EUA, po średniej ważonej cenie 80,37 euro (o 0,33 euro poniżej średniej ceny spot z rynku wtórnego). Współczynnik popytu do podaży uprawnień tzw. cover ratio, na wszystkich aukcjach EUA wyniósł 2,2619. Warto zwrócić uwagę, że wskaźnik ten również w marcu znajdował się powyżej poziomu 2,0 bardzo. Ostatni tak dobry wynik odnotowano w lutym 2020 r. Może to świadczyć o powrocie dużego zainteresowania uczestników rynku uprawnieniami do emisji, co mogło być związane z koniecznością rozliczenia przez operatorów instalacji emisji za 2021 r.

W kwietniu 2022 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje dla uprawnień EUA, na których sprzedano łącznie 6,645 mln uprawnień EUA po średniej cenie 78,63 euro. Przychód do polskiego budżetu wyniósł ok. 522,5 mln EUR. Polska aukcja cieszyła się stosunkowo dużym zainteresowaniem kupujących, na co wskazują wysokie poziomy zgłoszonych wolumenów (współczynnik cover ratio wyniósł średnio 1,89). Na dosyć umiarkowanym poziomie była za to średnia liczba podmiotów biorących udział w aukcji (21 podmiotów).

Poziom emisji w EU ETS w 2021 r.

Komisja Europejska odnotowała wzrost emisji w 2021 r. z instalacji objętych systemem EU ETS o 7,3 proc. w porównaniu z 2020 r. Wprawdzie obecny poziom emisji jest zauważalnie niższy niż przed okresem pandemii, ponieważ wielkość emisji ze źródeł stacjonarnych EU ETS wyniosła w 2021 r. 1,311 mld t CO2, czyli o 4,4 proc. mniej niż dwa lata wcześniej, to jednak wyraźne zwiększenie emisji rok do roku nastąpiło w sektorach energetycznych (o 8,3 proc.), przemysłowych (o 5,2 proc.) oraz w lotnictwie (o 8,7 proc.). Jeśli porównać te zmiany z 2019 r., to można stwierdzić, że w sektorach energetycznych nastąpiło zmniejszenie emisji o 7,3 proc., w przemysłowych – o 1,9 proc., a w lotnictwie – aż o 61 proc.

Zwiększenie emisji w sektorach energetycznych nastąpiło w dużej mierze w wyniku wzmożonego spalania węgla, mającego skompensować zmniejszenie stosowania drastycznie drożejącego gazu ziemnego, a także w wyniku rosnącego zapotrzebowania na energię, będącego efektem „odbicia” gospodarczego po pandemii. Efekt ten jest najbardziej widoczny w sektorach przemysłowych, takich jak metalowy, gdzie nastąpił wzrost emisji o 10,4 proc. czy chemiczny - wzrost o 20,8 proc.). W tym kontekście KE zwraca uwagę na konieczność kontynuacji wysiłków na rzecz obniżania emisji, w tym emisji przemysłowych, aby osiągnąć długoterminowe cele klimatyczne.

Jednak największe zmiany wielkości emisji nastąpiły w lotnictwie, kiedy to pandemia w 2020 r. spowodowała czasowe wstrzymanie dotychczasowego ruchu lotniczego. Emisje z sektora spadły na niespotykaną dotąd skalę, bo niemal o 2/3 w 2020 r. Rok 2021 przyniósł stopniowy wzrost wielkości emisji o 8,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeśli jednak uwzględni się wykluczenie emisji pochodzących z lotów ze Zjednoczonego Królestwa, które w związku z brexitem już nie są objęte unijnym systemem EU ETS, to wzrost ten wynosi 30 proc.

Bilans polskich emisji w systemie EU ETS w 2021 r.

W związku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielkości emisji CO2 za 2021 r. z instalacji i operacji lotniczych w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) poniżej przedstawiono krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielkości polskich emisji CO2 w 2021 r. w podziale na poszczególne branże przemysłu. W celu porównania przedstawiono również dane o wielkości emisji CO2 za 2020 r. Należy przy tym zauważyć, że 2020 r. był specyficzny z uwagi na pandemię COVID- 19. 

 

Sumaryczna wielkość emisji CO2 w Polsce, która była objęta systemem EU ETS w 2021 r. wyniosła blisko 192 mln t CO2 (razem z sektorem lotniczym) i w porównaniu do emisji w 2020 r. wzrosła o 11,5 proc. Największe wzrosty emisji odnotowano w następujących sektorach:
• lotniczym (+16 proc.),
• w energetyce: elektrownie zawodowe (+20 proc.),
• w przemyśle: koksowniczym (+16 proc.), wapienniczym i szklarskim (odpowiednio +12 proc. i +11 proc.).

Z kolei spadki emisji odnotowano jedynie w pięciu sektorach, tj. rafineryjnym (-7 proc.), cementowym (-5 proc.), cukrowniczym i pozostałym (po ok. -3 proc.) oraz papierniczym (-2 proc.).

Wśród najważniejszych wydarzeń rynkowych kwietnia 2022 r. raport KOBiZE wymienia, m.in. następujące:

• KE poinformowała w komunikacie o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji w wysokości 1,1 mld euro dla siedmiu projektów na dużą skalę w ramach Funduszu Innowacyjnego, który jest finansowany ze środków pochodzących z systemu EU ETS. Wybrane projekty mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 76 Mt CO2 eq.

• Rosja wprowadziła dekret zgodnie z którym, niektóre tzw. „nieprzyjazne” państwa w tym m.in. UE, czy USA będą zobowiązane do zapłaty za import gazu ziemnego jedynie w rublach, i to jednocześnie w płatnościach pochodzących z kont rosyjskich. Rosja jednocześnie zagroziła swoim kontrahentom, że jeśli państwa nie dostosują się do nowych wymogów płacowych dostawy gazu zostaną wstrzymane.

• W głosowaniu w PE Europosłowie przyjęli rezolucję, w której zaapelowali do przyjęcia dodatkowych sankcji nałożonych na Rosję, które będą obejmowały m.in. całkowite embargo na import gazu, ropy, węgla oraz paliw jądrowych. W kolejnym kroku europosłowie zapowiedzieli również przedstawienie konkretnej propozycji, której celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii do UE.

• Szwajcaria nie wypełniła 20-proc. celu redukcji emisji na 2020 r. w porównaniu do 1990 r. Zgodnie z informacjami Federalnego Urzędu ds. Środowiska ostatnie dane pokazują, że redukcja emisji w latach 2013-2020 w Szwajcarii wyniosła 19 proc., czyli o 1 proc. mniej od wyznaczonego celu.

• Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) wraz z KE przedstawiła dziewięciostopniowy plan mający na celu uniezależnienie się UE od dostaw paliw kopalnych z Rosji.

Raport przedstawia także najważniejsze informacje z innych systemów ETS, wśród których znalazły się, m.in. następujące:

• Narodowa Rada Rozwoju Tajwanu przedstawiła plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., zobowiązując się do zainwestowania około 31,5 mld USD w latach 2022-2030 w odnawialne źródła energii, wodór, CCUS, infrastrukturę sieciową i magazynowanie energii. Tajwan planuje wycofać się z energetyki jądrowej do 2025 r., zastępując istniejące moce projektami opalanymi gazem i odnawialnymi źródłami energii.

• Według wstępnych danych brytyjskiego Departamentu Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (w 2021 r. emisja gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii wzrosła o 4,7 proc., do 424,50 Mt ekw. CO2. Emisje CO2 wzrosły o 6,3 proc. do 341,50 Mt ekw. CO2. Pomimo tego wzrostu, całkowite emisje gazów cieplarnianych są o 5,2 proc. niższe niż w 2019 r. i o 47,3 proc. niższe niż w 1990 r. Emisje CO2 są również o 43,6 proc. niższe niż w 1990 r. Ten wzrost w 2021 r. jest spowodowany głównie zwiększeniem wykorzystania transportu drogowego.

• Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił nową strategię bezpieczeństwa energetycznego, której celem jest poprawa długoterminowej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii, poprzez promowanie krajowej produkcji ropy naftowej i gazu w celu ograniczenia importu gazu oraz wspieranie rozwoju energetyki niskoemisyjnej: wiatrowej, energetyki jądrowej, słonecznej i wodorowej. Rząd Wielkiej Brytanii planuje do 2030 r. produkować 95 proc. energii elektrycznej z niskoemisyjnych źródeł.

• Gubernator Kalifornii podpisał z chińskim Ministrem Ekologii i Środowiska Memorandum of Understanding, czyli porozumienie, które ma na celu przyspieszenie bieżącej współpracy w zakresie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska, zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza oraz promowanie rozwoju czystej energii.

• Według japońskiego Ministerstwa Środowiska emisje gazów cieplarnianych w Japonii spadły o 5,1 proc. w roku finansowym 2020-2021 (kwiecień 2020-marzec 2021), do 1 150 Mt ekw. CO2, z 1 210 Mt ekw. CO2 rok wcześniej. Jest to spadek o 18,4 proc. w porównaniu z rokiem finansowym 2013-2014 r. i siódmy rok z rzędu spadków, które były spowodowane zmniejszonym zużyciem energii oraz niższymi emisjami CO2 w sektorze energetycznym, ze względu na rosnący udział niskoemisyjnych źródeł produkcji energii elektrycznej (szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, wznowienie pracy elektrowni jądrowych).

Polityka klimatyczna Indii

Indie są trzecim, największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, po Chinach i USA. Głównymi źródłami emisji są elektrownie węglowe, pola ryżowe i hodowla bydła. Indie są podatne na zmiany klimatyczne ze względu na topnienie lodowców himalajskich, rozległe obszary przybrzeżne i zwiększenie liczby deszczów monsunowych. Coraz więcej na terenie Indii pojawia się klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, susze i cyklony.

W 2002 r. Indie były gospodarzem konferencji klimatycznej COP8. Podczas tej konferencji przyjęto deklarację z Delhi, w której wezwano kraje rozwinięte do przeniesienia technologii potrzebnej do ograniczenia emisji i dostosowania się do zmian klimatu w krajach rozwijających się. Indie przekazały swoje INDC (Intended Nationally Determined Contributions) do UNFCCC 2 października 2016 r., w którym zobowiązały się do redukcji emisyjności CO2 do 2030 r. (zmniejszenie emisji o 33-35 proc. na jednostkę PKB), w stosunku do 2005 r. oraz osiągnięcia do 2030 r. 40 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych, w całkowitym miksie energetycznym. Należy pamiętać, że – analogicznie jak w przypadku Chin – zmniejszenie emisyjności będzie również osiągnięte poprzez zwiększenie PKB, a niekoniecznie poprzez redukcję emisji. W rządzie Indii panuje przekonanie, że za problemami klimatycznymi stoją gospodarki rozwinięte i to one mają podejmować bezwzględne cele redukcji, a Indie będą zmniejszać intensywność emisji, podobnie jak Chiny.

Źródło: KOBiZE
Za nami konferencja ARE „Prognozujemy przyszłość w energetyce”

Dziękuję za profesjonalizm pracowników Agencji Rynku Energii i liczę na dalszą pomoc w transformacji polskiej energetyki – powiedział podsumowując konferencję ARE, Wojciech Dąbrowski, Prezes Polskiej Grupy Energetycznej PGE. ARE z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia zorganizowała w Warszawie konferencję tematyczną

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, odbywała się przy widocznej, bardzo wysokiej frekwencji. Uczestników przyciągnął merytoryczny program konferencji ale również okazja, pierwszej po covidowej przerwie, możliwość bezpośredniego kontaktu z przestawicielami sektora energetycznego.

Do sali konferencyjnej w warszawskim hotelu Westin przybyli szefowie największych spółek energetycznych, przedstawiciele spółek ciepłowniczych, Prezes URE, liderzy sektora elektromobilności oraz branżowe media. 

W kuluarowych rozmowach z oczywistych powodów najczęściej pojawiał się temat sytuacji na Ukrainie, resetu gospodarczego oraz wyzwań na styku polskiej i europejskiej gospodarki.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Artura Olszewskiego, prezesa ARE uczestnicy zobaczyli prezentację "Statystyczne podsumowanie roku w enegetyce". Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępem do tej prezentacji oraz innych, które pojawiły się na konferencji ARE zapraszamy do kontaktu i zamówienia dostępu do materiałów konferencyjnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SMR-y to reaktory o mocy do ok. 300 MW. TAURON posiadamy bloki węglowe o mocy 200 MW, więc SMR-y mogą w sposób naturalny zastąpić mniejsze jednostki węglowe w Polsce i wpisać się do sieci elektroenergetycznych - ocenił Artur Warzocha, senator IX kadencji podczas rozmowy w panelu, który dotyczył elektroenergetyki.

Największym zainteresowaniem cieszyła się debata podczas, której na jednej scenie usiedli obok siebie prezesi Polskiej Grupy Energetycznej PGE, Grupy Enea oraz Tauron Polska Energia. W spotkaniu wziął również udział prezes Agencji Rynku Energii, a debatę poprowadził Redaktor Naczelny portalu CIRE.pl

Liderzy polskiej energetyki rozmawiali o przyszłości branży w perspektywie do 2050r. 

Transformacja musi być sprawiedliwa, a nie dzika. Najważniejsze jest utrzymanie konkurencyjności polskiej i unijnej gospodarki. Nie potrzebujemy przeregulowywania rynku energii - mówił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. 

Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie wymagające solidnego finansowania. Potrzebujemy wydzielenia aktywów węglowych do NABE - dodał Wojciech Dąbrowski. Utworzenie NABE jest konieczne, by utrzymać energetykę w polskich rękach. Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli nam również przekonać banki do udzielenia firmom energetycznym środków na realizację inwestycji OZE i dystrybucję. podkreślił prezes PGE. 
Prezes Grupy Enea w odpowiedzi na pytanie o poszukiwanie biznesowej tożsamości w czasie trwającej transformacji wskazał na magazyny energii. (...) żeby móc gwarantować stabilność sieci stawiamy przede wszystkim na magazynowanie energii. Myślimy nie tylko o jednostkach przemysłowych, ale także o klientach indywidualnych i przydomowych magazynach - podkreślił Paweł Majewski, prezes Zarządu Grupy Enea.

Dużym wyzwaniem dla polskiej energetyki jest wybór optymalnej technologii dla przyszłych aktywów wytwórczych. Podobną analogię widać w sektorze reaktorów modułowych SMR, które rynek uznaje za jedną z możliwości rozwoju - dodał Paweł Majewski.

Odrębnym wątkiem w debacie była postulowana przez sektor reforma systemu EU ETS.

System ETS wymaga reformy w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE i poszczególnych państw członkowskich, m.in. poprzez mechanizmy kompensacyjne na nowe inwestycje - zaznaczył Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia. 

Potrzebujemy solidnej reformy systemu EU ETS, dodał Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. 

Z kolei podczas panelu poświęconego energetyce wiatrowej i offshore: Budowa farm wiatrowych na morzu – czy to największe wyzwania dla rozwoju energetyki morskiej w Polsce, doczekaliśmy się ciekawych wypowiedzi.

Wierzę, że mądra współpraca z ośrodkami naukowymi da nam szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej w offshore – powiedział Dariusz Lociński, Prezes PGE Baltica.

Konferencję ARE „Prognozujemy przyszłość w energetyce” zakończyła uroczysta gala.

Wręczono podziękowania i wyróżnienia prezesom największych spółek energetycznych.

ARE jest aktywnym uczestnikiem  branży energetycznej od 25 lat. Cenimy tę współpracę i korzystamy z analiz i prognoz ARE, które wspierają realizację naszych planów” - mówił prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas uroczystej Gali.

Dziękuje za profesjonalizm pracowników ARE i liczę na dalszą pomoc w transformacji polskiej energetyki - dodał prezes największej spółki energetycznej w Polsce.

Przypomnijmy, że Agencja Rynku Energii obchodzi w tym roku 25 lecie działalności. Od ponad dwóch dekad jest analitycznym zapleczem dla administracji publicznej, spółek energetycznych, sektora gazowego i paliwowego, mediów i środowisk akademickich.

Jubileuszowi Agencji towarzyszy jeszcze jedna ważna data. 20 lat temu powstał czytany przez Państwa portal CIRE.pl 

Zmiany na fakturach Energi Obrotu

Energa Obrót wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. W związku z tym wprowadza zmiany na fakturach. Pojawią się na nich grupy taryfowe te same, które obowiązują u dystrybutora. W planach jest również, aby na fakturach zamieszczona została informacja z nazwą oferty, z której korzysta klient

Na fakturach wystawianych przez Energę Obrót, dla klienta rozliczanego zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), grupa taryfowa oznaczona jest bez litery „k” np. G11. Umowy z ofertą posiadają z kolei dodatkowo literę „k”, np. G11k. W odpowiedzi na spostrzeżenia klientów, którzy nie zawsze rozumieli oznaczenie oferty handlowej, wprowadzone zostaną zmiany.

Oznaczenie „k” zniknie. Na fakturach pojawi się za to grupa taryfowa identyczna z tą, którą klient ma u dystrybutora np. G11, G12, G12w, G12r. Skąd wiadomo będzie, że klient korzysta z oferty? Tę informację będzie można sprawdzić w zawartej umowie. Spółka planuje także, aby na fakturach pojawiła się również pełna nazwa oferty.

Grupa taryfowa, taryfa a oferta 

Każdy klient korzysta z wybranej przez siebie grupy taryfowej. Związana jest ona m.in. ze stylem życia klienta oraz potrzebami, na jakie wykorzystuje on energię elektryczną. Z innej grupy taryfowej korzysta odbiorca w gospodarstwie domowym, a z innej przedsiębiorca, który wykorzystuje energię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

W przypadku gospodarstw domowych, klienci Energi Obrotu mogą być rozliczani na podstawie taryfy zatwierzanej przez Prezesa URE albo oferty. Wybór zawsze należy do klienta. Taryfa zawiera jedynie cenę za energię elektryczną, jednak ta może się zmienić w okresie obowiązywania umowy – cena ta najczęściej jest zatwierdzana na okres jednego roku kalendarzowego. 

Jeśli chodzi o umowy z ofertą, cena energii elektrycznej jest od początku znana i stała przez cały okres obowiązywania oferty, nie zmienia się. Dodatkowo klient Energi Obrotu może korzystać z benefitów, takich jak m.in. pomoc fachowców czy karta paliwowa. Każda z tych ofert ma swoją wymierną wartość. Na rachunku klienta, który wybrał ofertę, widnieje opłata handlowa – to właśnie dzięki niej klient ma możliwość skorzystania ze wspomnianych benefitów. 

Warto podkreślić, że cena prądu ani stawki opłat nie zmienią się w związku z wprowadzanymi zmianami.

NCBR w gronie patronów konferencji „Prognozujemy przyszłość w energetyce”

Agencja Rynku Energii obchodzi w tym roku 25-lecie działalności i współpracy z najważniejszymi uczestnikami rynku energetycznego. Z tej okazji ARE organizuje 19 maja konferencję merytoryczną „Prognozujemy przyszłość w energetyce”. Do grona patronów wydarzenia dołącza właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

To już ostatnie dni zapisów z gwarancją miejsca dla Państwa kadry zarządzającej.

W programie konferencji ARE najnowsze dane przekrojowe dotyczące funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce. Panele dyskusyjne, debaty, opinie szefów największych spółek odpowiedzialnych za rozwój polskiej gospodarki.

Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie https://www.are.waw.pl/konferencja

Agencja Rynku Energii, organizator konferencji „Prognozujemy przyszłość w energetyce”, zaprosiła do uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicieli administracji państwowej, instytucje otoczenia biznesowego, szefów kluczowych spółek. W gronie patronów wydarzenia nie mogło zabraknąć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski to sprawa nas wszystkich, to dziś jedna z najważniejszych naszych spraw. Dlatego rozmawiajmy, przewidujmy, planujmy – doskonałą sposobnością do tego jest konferencja ARE 2022 pt. „Prognozujemy przyszłość w energetyce” – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Po agresji Rosji na Ukrainę, Polska i Unia Europejska chcą pilnie uniezależnić się od dostaw surowców ze wschodu. Dla powodzenia tego planu konieczne jest rozwijanie nowatorskich rozwiązań i wyznaczanie nowych dróg przechodzenia na czystą energię. W NCBR, dzięki pomysłom innowatorów, przygotowujemy właśnie takie technologie. Myślę tu w pierwszym rzędzie o dziewięciu przedsięwzięciach badawczych wpisujących się w strategię Zielonego Ładu, a realizowanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich. Podobne nadzieje wiążemy z naszym programem strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”, w którym 800 mln zł przeznaczamy na innowacyjne projekty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wspierające osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność naszej gospodarki. Zapraszamy do współpracy – dodaje dyrektor NCBR.

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją portal CIRE zapewni Państwu dostęp do materiałów konferencyjnych, zapisów kluczowych debat, rozmów z uczestnikami. Warto już dziś zacząć subskrybować nasz kanał na YouTube, tam obejrzą Państwo relacje z konferencji „Prognozujemy przyszłość w energetyce”.

Cire na YouTube, zapraszamy do sukbskrybowania naszego kanału

https://www.youtube.com/c/CirePl

Konferencja ARE, warto być, warto przyjechać

Konferencja ARE „Prognozujemy przyszłość w energetyce" już za dwa tygodnie

O tym się teraz mówi w branży energetycznej. Już za dwa tygodnie spotkamy się w Warszawie na konferencji Agencji Rynku Energii „Prognozujemy przyszłość w energetyce”. Na uczestników czeka wiele wartościowych paneli tematycznych. Początek konferencji w czwartek 19 maja, o 10:00.

Energetyka i nasze bezpieczeństwo energetyczne zagościły jako temat codziennych rozmów w polskich domach. My, w gronie branżystów, chcemy przede wszystkim podjąć się próby rozrysowania realnych scenariuszy już po etapie wojny i obecnego kryzysu. To są dla energetyków kwestie obecnie najważniejsze, w którym kierunku rozwinie się transformacja sektora - mówi Andrzej Bondyra, wiceprezes Zarząd ARE S.A.

Agencja Rynku Energii obchodzi w tym roku 25 lecie działalności. Od ponad dwóch dekad jest analitycznym zapleczem dla administracji publicznej, spółek energetycznych, sektora gazowego i paliwowego, mediów i środowisk akademickich.

 

 

Nie możesz być z nami w Warszawie?
Organizatorzy z myślą o tych uczestnikach rynku, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w wydarzeniu przygotują materiały wideo (relacje, wywiady, wypowiedzi).

Całość znajdą Państwo na kanale CIRE na YouTubie, już dziś warto subskrybować nasz kanał CIRE TV

 
Blok 910 MW w Jaworznie pracuje już z pełną mocą

Po naprawie awarii bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie i zakończeniu przed tygodniem jego synchronizacji z siecią, blok osiągnął w tym tygodniu swoją moc nominalną

Pracujemy pełną parą. To kolejny, po synchronizacji z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, krok w procesie uruchamiania jednostki. Wszystkie układy pracują stabilnie – powiedział PAP prezes spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, powołanej dla budowy i eksploatacji inwestycji, Sebastian Gola.

 

W kolejnych tygodniach skoncentrujemy się na dalszej optymalizacji procesu technologicznego i osiągnięciu pełnej regulacyjności jednostki – zasygnalizował Gola.


Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu ub. roku został wyłączony z powodu usterek, naprawianych następnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem prac naprawczych blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r. Równolegle do prac naprawczych trwały mediacje między Tauronem a wykonawcą bloku przy udziale Prokuratorii Generalnej.

Na początku grudnia ub. roku konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa oraz należąca do Taurona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) podpisały ugodę zawierającą m.in. nowy harmonogram prac naprawczych bloku 910 MW.

Termin synchronizacji bloku z siecią zaplanowano na 29 kwietnia br., jednak została ona przeprowadzona 14 kwietnia br. Odtąd blok ponownie rozpoczął pracę w polskim systemie elektroenergetycznym.

Tauron Polska Energia jest podmiotem dominującym w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ponad 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

Emisja nowych akcji Enei zakończona sukcesem

Enea pozyskała ponad 750 mln zł i przydzieliła wszystkie akcje inwestorom. Spółka podpisała blisko 70 umów objęcia łącznie 88 288 515 akcji serii D i finalizuje proces podwyższenia kapitału. Cena emisyjna wyniosła 8,50 zł za każdą akcję serii D

Dziękujemy inwestorom za zainteresowanie i zaufanie. Objęcie wszystkich oferowanych akcji serii D za łączną kwotę ponad 750 mln zł potwierdza sukces procesu podwyższenia kapitału. Od początku podkreślaliśmy, że środki z emisji będą przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, w tym wsparcie rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, czyli na realizację jednego z kluczowych kierunków Strategii Rozwoju Grupy Enea, która wpisuje się w dynamiczne procesy transformacji energetycznej i wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Emisja akcji jest jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego Grupy Enea. Zgodnie ze Strategią do 2042 r. chcemy przeznaczyć ponad 68 mld zł na inwestycje, w tym 42,5 mld zł na dystrybucję i 13,8 mld zł na odnawialne źródła energii – podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

Skarb Państwa objął akcje o łącznej wartości emisyjnej ok. 422 mln zł, otwarte fundusze emerytalne ponad 246 mln zł, a pozostali inwestorzy ok. 82 mln zł.

Sprawnie przeprowadzony proces podwyższenia kapitału wzmacnia pozycję Enei jako wiarygodnego podmiotu na rynku kapitałowym z dużym potencjałem rozwojowym, cieszącego się zaufaniem akcjonariuszy, ale również interesującego z perspektywy inwestorów finansowych. Mamy sprecyzowane cele strategiczne, a pozyskane środki będą wspierać realizację ambitnych planów inwestycyjnych – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego było pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej dla pełnego zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie potencjału sieci do przyłączania nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych. Przykładem projektów, których finansowanie będzie możliwe ze środków z podwyższenia kapitału zakładowego są inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci w obszarze sieci wysokiego i średniego napięcia, a także związane z licznikami zdalnego odczytu energii elektrycznej.

W przeprowadzeniu emisji akcji serii D, Eneę wspierał Pekao Investment Banking, który pełni rolę koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu wraz  z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, pełniącym funkcję współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii. To jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.

Rekrutacja - Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna

Agencja Rynku Energii poszukuje kandydatów na stanowiska: Specjalisty ds. analiz i raportów, Specjalista ds badań statystycznych, Specjalista ds prognozowania rozwoju sektora energii. Praca w Warszawie

Specjalisty ds. analiz i raportów
Praca w Warszawie
Przewidywany początek zatrudnienia: od 01 lipca 2022r.

Zakres prac na w/w stanowisku obejmuje:

 • wykonywanie analiz dotyczących krajowych i zagranicznych rynków energii, 
 • analiza i ocena pozycji rynkowej uczestników rynku energii, 
 • opracowywanie cyklicznych raportów i publikacji  w zakresie ekonomiki branży energetycznej

Kandydat powinien posiadać:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne o profilu energetycznym 
 • dobra znajomość zagadnień ekonomiki oraz rachunkowości 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Specjalista ds badań statystycznych
Praca w Warszawie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, bądź student piątego roku
 •  podstawowa znajomość uregulowań prawnych określających warunki działania sektora energii,
 • podstawowa znajomość funkcjonowania sektora energii (w tym rynki: energii elektrycznej, ciepła, gazu, paliw ciekłych) w kraju i za granicą, 
 • wiedza w zakresie narzędzi statystycznych oraz metod analizy danych;
 •  dobra znajomość języka angielskiego,

Dodatkowe atuty:

 • udokumentowany staż pracy w instytucjach związanych z sektorem energii, 
 • doświadczenie w przygotowywaniu analiz w obszarze rynku energii,
 • znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań
 • umiejętność obsługi tabel bazodanowych, znajomość języka SQL

Zakres obowiązków:

 • Współudział w organizowaniu badań statystycznych sektora energii,
 • Współudział w sporządzaniu bilansów paliwowo-energetycznych na potrzeby statystyki krajowej i międzynarodowej,
 • Projektowanie i opracowywanie raportów i analiz statystycznych,
 • Opracowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby statystyki międzynarodowej,

Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i organizacji międzynarodowych w zakresie prowadzonych badań statystycznych i wykorzystywania wyników tych badań, Dodatkowymi atutami będą: staż pracy w instytucjach związanych z sektorem energii.


Specjalista ds prognozowania rozwoju sektora energii
Praca w Warszawie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, bądź student piątego roku
 • podstawowa  znajomość prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności Unii Europejskiej określającego warunki działania sektora energii,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz sektora ciepłownictwa (w kraju i za granicą), 
 • podstawy wiedzy w zakresie konstruowania modeli ekonometrycznych
  i prognostycznych, 
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowe atuty:

 • wiedza techniczna z zakresu wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej i ciepła, działania sieci gazowych 
 • wiedza na temat wpływu energetyki na środowisko naturalne i sposobów ograniczania tego wpływu,
 •  wiedza w zakresie modelowania sektora energii
 • doświadczenie w przygotowywaniu analiz w obszarze rynku energii
 • udokumentowany staż pracy w instytucjach związanych z sektorem energii

Zakres obowiązków:

 • Modelowanie i analiza strategii rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej  z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • Sporządzanie prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię w ujęciu krajowym  i regionalnym.
 • Sporządzanie projekcji cen paliw i nośników energii na rynku hurtowym
  i detalicznym.
 • Sporządzanie analiz techniczno-ekonomicznych i środowiskowych nowych technologii produkcji i użytkowania energii.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i CV) w terminie do 31 maja 2022 r.

Prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia lub zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rynku Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka  3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

 

Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa
tel. (0-22) 444-20-00; fax: (0-22) 444-20-20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.