PL EN DE
PSE zawarły już 5 umów na świadczenie usługi IRP

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały dotychczas pięć umów na świadczenie usługi IRP do 31.03.2022 r. Wykonawcy - CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta JRM Sp. z o.o. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - zostali wybrani w drodze nowego modelu kontraktowania usługi. Zainteresowane firmy nadal mogą składać wnioski o zawarcie umowy.

IRP to jedna z usług w ramach tzw. Demand Side Response (DSR), czyli zarządzania stroną popytową. To usługa, dzięki której odbiorcy otrzymują wynagrodzenie w zamian za dobrowolne i czasowe ograniczenie swojego poboru mocy z sieci elektroenergetycznej.

Nowy model kontraktowania usługi IRP obowiązuje od 25 marca 2022 roku. Podmioty spełniające kryteria usługi IRP określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE na stronie https://przetargi.pse.pl/

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do 28 lutego 2023 roku.

Nowy proces wnioskowania przebiega następująco:

  1. Złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://przetargi.pse.pl/  w dowolnym terminie do 28 lutego 2023 roku.
  2. Weryfikacja dostawcy przez PSE.
  3. Zawarcie umowy IRP pomiędzy PSE a dostawcą, przy czym okres obowiązywania danej umowy może być różny dla różnych dostawców, w zależności od terminu podpisania umowy. Wszystkie umowy będą obowiązywały do 31 marca 2023 roku.

Nowy system umożliwia PSE sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP przez cały okres obowiązywania usługi. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ nie nakłada ograniczeń czasowych na wnioskodawców – mówi Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE. Wybrane firmy poprzez zawarcie umowy z PSE przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. Wszystkie otrzymują godło „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Kto może świadczyć usługę IRP?

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji, dalej: ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed.

Odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio PSE jeśli posiadają 1 MW lub więcej mocy redukcji. Mniejsi odbiorcy mocy mogą powierzyć kwestie formalne agregatorowi, czyli firmie reprezentującej interesy odbiorców w relacjach z PSE. Lista agregatorów znajduje się na stronie: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/agregatorzy-i-osd.

Opis usługi

Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców to jeden ze środków zaradczych stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu na polecenie operatora systemu przesyłowego poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej w zamian za  wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Korzyści dla wykonawców usługi:

- możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym;
- przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE;
- minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania;
- racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej;
- udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej;
- godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”. 

Szczegóły dotyczące usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/

MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2027 r. na poziomie 6 237 MW

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2027 na poziomie 6 237 MW, wynika z projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dla aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024

Projekt rozporządzenia, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji.

Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia każdego roku.

W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łączne zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2027 wynosi 6 237 MW.

Zapotrzebowanie na moc w ramach rynku mocy w poszczególnych kwartałach 2024 roku uwzględnia wyniki aukcji głównej i kształtuje się następująco:

– 3 209 MW dla I kwartału,

– 1 160 MW dla II kwartału,

– 1 186 MW dla III kwartału,

– 4 185 MW dla IV kwartału;

Zgodnie z metodyką przyjętą przy przyjmowaniu poprzednich rozporządzeń cena wejścia (CeWe), nowej jednostki wytwórczej nie została powiększona o inflację. Przyjęto bowiem, że koszty kapitałowe są ponoszone przez dostawcę mocy przed rozpoczęciem dostaw, a kontrakty mogą być zawierane już w 2022 roku.

CeWe ustalono na poziomie 378 zł/kW.

Nowe rozporządzenie ws. taryf za energię ma poprawić przejrzystość zasad ich ustalania

Poprawa przejrzystości zasad ustalania taryf za energię elektryczną – to jeden z celów projektowanego przez ministerstwo klimatu nowego rozporządzenia w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Przedmiotowe rozporządzenie poprawi przejrzystość zasad ustalania taryf za energię elektryczną, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na pewność otoczenia biznesowego zarówno dla przedsiębiorstw energetycznych, jak również odbiorców, w tym dużych przedsiębiorstw będących odbiorcami energii elektrycznej” – napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono przepisy, które pozwolą na rozwój sektora magazynowania energii elektrycznej przyczyniając się, według OSR, do stabilizacji funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w Polsce, wyrównania profilu pracy odnawialnych źródeł, a także pozwoli na racjonalizację kosztów związanych z rozbudową sieci energetycznych.

W OSR wskazano, że sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozporządzenie określając zasady kształtowania taryf, kalkulację stawek opłat i określając zasady rozliczeń pomiędzy odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi, stwarza warunki prowadzenia działalności gospodarczej w których możliwe jest przewidywanie i planowanie kosztów prowadzenia działalności.

„Projekt rozporządzenia przewiduje również popularyzację liczników energii elektrycznej zdalnego odczytu, co sprzyjać będzie aktywizacji odbiorców energii elektrycznej, szczególnie o mocy mniejszej lub równej 16 kW, na rynku energii elektrycznej korzystnie wpłynie na zarządzanie popytem na rynku energii i obniży szczytowe zapotrzebowanie” – dodano.

Jak napisano w OSR, rozporządzenie zapewnia ochronę interesów odbiorców w gospodarstwach domowych przede wszystkim przed nieuzasadnionymi wzrostami cen i opłat a także zapewnia przejrzystość cen i stawek opłat.

„Instalacja liczników zdalnego odczytu przyczyni się również do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii elektrycznej oraz pozwoli na stopniowe wykształcanie się pożądanych postaw w tym zakresie” – dodano.

W OSR napisano, że rozporządzenie nie rodzi żadnych nowych skutków dla sektora finansów publicznych zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej.
Sprawozdanie URE za 2021 r. – przekrojowe kompendium wiedzy o rynku energii w Polsce

Prezes URE podsumowuje kolejny rok funkcjonowania Urzędu

Sprawozdanie roczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to nie tylko najnowsze dane i informacje na temat działalności regulatora w minionym roku. To także przekrojowe kompendium wiedzy o wszystkich aspektach rynku energetycznego w Polsce.

Zawiera ono analizę dynamiki zmian zachodzących w sektorze oraz wstępne wnioski na temat przyszłych wyzwań.

Odnosząc się do ubiegłorocznej sytuacji rynkowej Rafał Gawin nie ma wątpliwości, że transformacja polskiej energetyki wymaga odpowiedniej strategii i efektywnego zarządzania oraz wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów inwestycyjnych, dlatego zauważa, że Urząd dziś już pełni i będzie pełnił niezwykle ważną rolę w jej przeprowadzeniu.

Jesteśmy w procesie ogromnej zmiany, którą trzeba umiejętnie zarządzić. Dlatego właśnie dziś regulator sektorowy jest potrzebny bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Zmieniający się rynek energii niesie nowe wyzwania dla wszystkich jego uczestników, w tym również dla organów regulacyjnych. Szczególnie teraz, przy tak dużej dynamice zmian w otoczeniu rynkowym, stabilna perspektywa dla przedsiębiorców, którzy tworzą tkankę rynku, jest bardzo ważna. W niestabilnym otoczeniu najbardziej właściwą i skuteczną jest regulacja oparta na celach. Należy zatem przede wszystkim dobrze zdefiniować cele ‒ nie tylko w horyzoncie kadencji organu, ale z perspektywy funkcjonowania regulowanych przedsiębiorstw. To postrzegam jako największe wyzwanie dla regulatora, które jednocześnie sprawia, że rola tego organu jest dla rynku nie tylko potrzebna, ale i niezbędna - mówi prezes URE.

Rok 2021 okiem regulatora

Rok 2021 r. na rynku energetycznym był wyjątkowo nieprzewidywalny i przyniósł wiele nowych wyzwań dla wszystkich jego uczestników. Wyzwania te dotyczyły również Prezesa URE, którego celem jest prowadzenie transparentnej, przewidywalnej regulacji, akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, przedsiębiorców, jak i społeczeństwo.

Dlatego w 2021 r. regulator podjął działania, które mają pomóc sektorowi i uczestnikom rynku zmierzyć się z aktualnymi wyzwaniami.

W obszarze regulacji rynku ciepła powołany został zespół, w którym wypracowano już nowy, jakościowy model regulacyjny inwestycji. Z kolei w obszarze elektroenergetyki Prezes URE zainicjował i przewodniczy pracom zespołu, którego zadaniem jest wypracowanie Porozumienia Społecznego Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „Karta efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki”. Zespół ma zdiagnozować kluczowe potrzeby związane z pracą sieci wynikające m.in. z sytuacji związanej z rosnącą liczbą niestabilnych źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci.

Jednym z najważniejszych efektów prac Zespołu jest zdiagnozowanie kluczowych potrzeb związanych z inwestycjami, które zapewnią optymalną pracę sieci przy dynamicznie rosnącej liczbie źródeł OZE do niej przyłączanych. Równie ważne będzie zidentyfikowanie narzędzi, które pozwolą zaspokoić te potrzeby oraz określenie sposobu i źródeł ich finansowania. Chcemy też ocenić, jakie skutki dla taryf dystrybucyjnych będą nieść inwestycje w sieci – mówi Prezes URE.

Wzrosły rachunki za energię elektryczną i gaz

2021 to rok rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wartość kontraktów zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) potwierdza, że w ubiegłym roku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak i na kolejne lata ‒ gwałtownie rosła. Wysokie hurtowe ceny energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2 były głównymi przyczynami wzrostu rachunków za energię elektryczną.

Miniony rok charakteryzował się także dynamiczną i dotychczas nieobserwowaną sytuacją na europejskim rynku gazu, skutkującą wysokimi cenami tego paliwa, rosnącymi kosztami pozyskania gazu ziemnego zarówno na TGE i innych platformach obrotu, jak i w kontraktach B2B.

Mając na uwadze równoważenie interesów przedsiębiorstw i odbiorców gazu i energii w gospodarstwach domowych, wyzwaniem Prezesa URE było zatwierdzenie nowych taryf, z uwzględnieniem interesów obu stron. Po raz pierwszy w 2021 r. zastosowano nowe, szczególne rozwiązanie umożliwiające rozłożenie podwyżki cen gazu na trzy kolejne lata, co ograniczyło wzrost cen gazu w taryfie PGNiG OD na 2022 rok.

Zakaz door-to-door

Ważną zmianą dla odbiorców, wprowadzoną w lipcu minionego roku, był ustawowy zakaz zawierania umów sprzedaży energii i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa. To rozwiązanie postulowane było między innymi przez Prezesa URE, w związku licznymi przypadkami oszustw i wprowadzania w błąd odbiorców podczas sprzedaży bezpośredniej w tzw. formule door-to-door.

Zakaz prowadzenia takiej sprzedaży oznacza, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już zawierać umów np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy.

Rozstrzyganie sporów i działania na rzecz konsumentów

Prezes URE rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących m.in. odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii.

Oddziały terenowe URE w 2021 roku rozpatrzyły 736 takich wniosków (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 136 proc.). Dominowały wnioski dotyczące odmów przyłączenia do sieci gazowej oraz nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej.

Na uwagę zasługuje również pojawienie się w 2021 roku nowego rodzaju sporów związanych z przyłączaniem magazynów energii. W oddziałach terenowych URE, w ostatnim kwartale 2021 r., odnotowano wpływ dużej liczby wniosków o rozstrzygnięcie sporów dotyczących odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej magazynów energii elektrycznej (132 wnioski).

Rozstrzyganie sporów dotyczących odmowy przyłączenia do sieci w zakresie publicznoprawnego obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest jednym z nielicznych przypadków ingerencji administracyjnej w regulację stosunków cywilnoprawnych. Decyzja Prezesa URE zastępuje funkcjonalnie oświadczenie woli stron i stanowi samoistną podstawę ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w zakresie sprawy spornej między stronami.

Na znacznie większą skalę regulator rozpatrywał skargi na działalność przedsiębiorstw energetycznych. Są one rozpatrywane głównie przez oddziały terenowe URE. Liczba skarg i wniosków rozpoznawanych w 2021 roku przekroczyła 5,4 tys. Spektrum zagadnień poruszanych przez odbiorców było bardzo szerokie, a skargi często wielowątkowe.

Wśród skarg rozpatrywanych w 2021 r. dominowała tematyka rozliczeń za energię elektryczną, prawidłowego wykonywania umów dotyczących dostaw energii elektrycznej (np. terminowe dostarczanie faktur za pobraną energię, zmiana umowy bez zgody odbiorcy, niewykonywanie umów o przyłączenie do sieci) oraz problemy z kwalifikacją do prawidłowej grupy taryfowej. Znaczną liczbę spraw stanowiły również skargi dotyczące parametrów jakościowych oraz przerw w dostawach energii elektrycznej (awarie). Odbiorcy skarżyli się także na działanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, jak i na problemy z tzw. „cesją” (przepisaniem) układu pomiarowo-rozliczeniowego na inny podmiot.

Konsolidacja sektora i mniejszy poziom transparentności musi iść w parze ze wzmocnieniem narzędzi kontroli rynku

Istotnym obszarem działalności Urzędu jest monitorowanie i kontrola funkcjonowania rynków. W 2021 r. ze szczególną uwagą monitorowane były hurtowe rynki energii elektrycznej i gazu oraz zachowania uczestników na tych rynkach pod kątem wystąpienia zjawisk, które mogłyby wyczerpywać znamiona manipulacji lub próby manipulacji, a także niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznych. W tym obszarze Prezes URE ściśle współpracuje zarówno z krajowymi organami regulacyjnymi innych państw członkowskich UE, jak i z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki – ACER (od marca 2021 roku Prezes URE jest Wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów).

Jak mówi Rafał Gawin:

Realizacja zadań organu regulacyjnego z obszaru REMIT nabiera jeszcze bardziej istotnego znaczenia w świetle postępującej konsolidacji sektora energetyki, jak również proponowanych zmian w sposobie funkcjonowania rynków, zmniejszających poziom ich transparentności, a w konsekwencji ograniczających mechanizmy samoregulacji w zakresie kontroli zachowań uczestników rynku. Wraz z tego typu zmianami powinny być wzmacniane narzędzia kontroli rynku, w tym zapewnienie odpowiednich zasobów organu regulacyjnego do efektywnej i skutecznej realizacji zadań z obszaru REMIT.

Uwzględniając ogromną dynamikę zmian organizacyjnych i strukturalnych zachodzących na hurtowych rynkach energii, w szczególności wynikających z prawa unijnego i coraz większy stopień skomplikowania procesów rynku energii na poziomie Unii Europejskiej, a także w kontekście obserwowanych w ostatnim czasie, nieprzewidzianych i dużych zmian cen energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwość skutecznego wykrywania i zapobiegania przypadkom potencjalnej manipulacji lub próbom manipulacji na rynku nabiera szczególnego znaczenia z punktu widzenia ochrony odbiorców końcowych przed nadmiernym wzrostem cen i będzie stanowić przedmiot zainteresowania organu regulacyjnego. Nie bez znaczenia jest fakt, że poziom cen kształtujących się w obszarze hurtowym, ma kluczowe znaczenie dla poziomu cen oferowanych odbiorcom końcowym, jak również wpływa na wszelkie systemy wsparcia.

Uwzględniając te uwarunkowania, w roku 2022 można spodziewać się zwiększenia liczby zgłaszanych do Prezesa URE spraw w zakresie manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku. Dlatego zależy mi, aby realizować jak najbardziej transparentną i przewidywalną regulację, jednocześnie akceptowaną przez wszystkie jej strony, tj. przedsiębiorców, społeczeństwo oraz ustawodawcę: tzw. dużych regulatorów, czyli stronę rządową – powiedział Prezes.

Czego jeszcze spodziewa się regulator w kolejnym roku

Niewątpliwie do wyzwań, z jakimi przyjdzie się w 2022 r. zmierzyć organowi regulacyjnemu, należy zaliczyć m.in.:

- wypracowanie Porozumienia Społecznego Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „Karta efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki”,
- dostosowanie formuły funkcjonowania operatora systemu magazynowania do aktualnego kształtu rynku gazu oraz zmiany relacji umownych łączących operatora i właściciela instalacji magazynowych (w związku z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązywania decyzji koncesyjnej oraz decyzji operatorskiej na kolejne lata),
- wdrożenie regulacji dotyczących zabezpieczeń majątkowych, wyznaczania zamkniętych OSD, zmian w procedurze koncesjonowania i przesłankach cofania koncesji oraz działań związanych ze zmianą przeznaczenia gazociągów kopalnianych i bezpośrednich,
- udział w pracach dotyczących kształtu przyszłych regulacji wodoru,
- zmiany modelu utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
- udziału w pracach ACER/CEER w zakresie przyszłych zmian w unijnym prawodawstwie dotyczącym gazu ziemnego i wodoru.

O tych wyzwaniach i wielu innych informacjach podsumowujących działalność urzędu i funkcjonowanie polskiej energetyki w 2021 roku, Prezes URE pisze w swoim sprawozdaniu.

Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r.

W maju wolumen obrotu sesyjnego prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 13 062 toe, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost obrotów na RDB energii elektrycznej. Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 163 459 MWh i był to najlepszy miesięczny wynik na tym rynku od września 2021 r.

Energia elektrycznaWolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2022 r. 11 494 537 MWh, co oznacza spadek o 50,9 proc. w stosunku do maja 2021 r. Wolumen obrotu na RDB wyniósł 163 459 MWh, osiągając najwyższy poziom od września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju 2022 r. na poziomie 662,40 zł/MWh i jest to wzrost o 77,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 1 092,67 zł/MWh, 
co stanowi wzrost o 302,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Gaz ziemnyNa rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2022 r. transakcje o wolumenie 12 220 004 MWh. Oznacza to spadek r/r o 16,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 425,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 81,53 zł/MWh względem kwietnia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 464,77 zł/MWh, czyli o 13,24 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Prawa majątkoweWolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 166 455 MWh, co stanowi wzrost r/r o 15,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,27 zł/MWh i oznacza to spadek o 28,50 zł/MWh względem kwietnia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w maju 2022 r. o 6,3 proc. r/r, do poziomu 13 262
toe, z czego aż 13 062 toe stanowił obrót sesyjny, osiągając wzrost r/r o 8,9 proc. i zarazem najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 243,64 zł/toe, co oznacza spadek względem kwietnia br. o 73,42 zł/toe.

Gwarancje pochodzeniaObrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 113 840 MWh, co stanowi wzrost o 44,2 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 4,38 zł/MWh i jest to wzrost o 1,08 zł/MWh w stosunku do kwietnia 2022 r.

Towary rolno-spożywczeW maju 2022 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 650 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 824,19 zł/t.

Źródło: Towarowa Giełda Energii
ENTSO-E: w maju, podobnie jak w kwietniu, dalszy spadek zużycia i produkcji elektrycznej w Polsce

W maju 2022 r. nastąpił w Polsce spadek zużycia i produkcji energii elektrycznej w stosunku do kwietnia br. Największy procentowy wzrost przypadł elektrowniom fotowoltaicznym. W transgranicznym handlu energią eksport osiągnął mniejszą wartość niż w kwietniu.

Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w maju 2022 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce osiągnęło poziom ponad 13,7 TWh, co w porównaniu do kwietnia oznacza spadek o 3,9 proc. W odniesieniu do maja 2021 r., zapotrzebowanie wzrosło o 0,6 proc. 

Zestawiając maj z kwietniem 2022 r. zanotowano spadek produkcji krajowej o 3,9 proc. do poziomu niewiele ok. 13,2 TWh. W stosunku do maja 2021 r. był to wzrost o 7,4 proc.

Ujemne saldo wymiany transgranicznej (eksport energii) było w maju na poziomie ok. 314 GWh wobec ok. 325 GWh w kwietniu 2022 r. (spadek o 3,3 proc.). W maju 2021 r. zanotowano dodatnie saldo na poziomie ok. 468 GWh (import).Porównanie danych z maja i kwietnia br. dotyczące produkcji energii elektrycznej pokazuje, że wśród elektrowni pracujących na paliwach kopalnych wystąpiło zróżnicowanie: elektrownie na węgiel kamienny zanotowały spadek o 11,2 proc. (z ponad 6,3 TWh do ok. 5,6 TWh), elektrownie na węgiel brunatny osiągnęły wzrost o 3,9 proc. (z ok. 3,4 TWh do ponad 3,5 TWh), a elektrownie gazowe zaliczyły wzrost aż o 20,1 proc. (z ok. 0,66 TWh do ok. 0,8 TWh).
Wysokie spadki procentowe w produkcji energii elektrycznej zanotowały: elektrownie wiatrowe – o 21,4 proc. (z ponad 1,8 TWh do ponad 1,4 TWh), elektrownie wodne – o 25,4 proc. (z ok. 186 GWh do ponad 138 GWh), elektrownie szczytowo-pompowe – o 20,1 proc. (z ponad 115 GWh do ponad 92 GWh) i elektrownie olejowe – o 19,3 proc. (z ponad 189 GWh do ok. 153 GWh).

Największy procentowy wzrost w produkcji energii elektrycznej – i to aż o 43,4 proc. – osiągnęły elektrownie fotowoltaiczne (z ok. 0,85 TWh do ponad 1,2 TWh). Znaczny wzrost wykazały jeszcze instalacje wykorzystujące biomasę – o 20,6 proc. (z ponad 149 GWh do ok. 180 GWh).

W zestawieniu danych z maja br. z analogicznym okresem 2021 r., największy procentowy wzrost odnotowała fotowoltaika – o prawie 100 proc. Największe spadki wystąpiły w elektrowniach wodnych (o 31,9 proc.), szczytowo-pompowych (o 16,9 proc.) i gazowych (o 12,8 proc.). W strukturze produkcji (maj do kwietnia br.), w kontekście udziałów poszczególnych źródeł, należy wskazać przede wszystkim na ponad 3-proc. wzrost wolumenu energii elektrycznej wygenerowanej przez elektrownie fotowoltaiczne (z 6,17 proc. do 9,21 proc.). 
Największy, procentowy spadek (o ponad 3,5 proc.) zanotowały ponownie elektrownie spalające węgiel kamienny (z 46,00 proc. do 42,48).

Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w kwietniu br., w stosunku do marca 2022 r. zanotował bardzo niewielki wzrost z 96,06 proc. do 96,11 proc.). Zmiany w produkcji energii elektrycznej z gazu komentuje dla CIRE.PL dr inż. Andrzej P. Sikora, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych

1. czerwca Gazprom Export poinformował o odcięciu dostaw gazu do kolejnych krajów i firm w tym całkowicie do Danii, do holenderskiej GasTerra BV i do Shell Energy Europe, która ma obowiązujący kontrakt z Gazpromem na dostawy gazu do Niemiec w wysokości ok. 1,2 mld m sześc./rocznie. To ok. 0,8-1 proc. tego, co Gazprom dostarczył do UE w 2021 r. 

Pełna treść komentarza

Zmiany w produkcji energii elektrycznej z OZE komentuje dla CIRE.PL Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej 

Po bardzo dobrym i rekordowym kwietniu pod względem dni słonecznych i optymalnej temperatury dla pracy ogniw słonecznych, przyszedł chłodny i pochmurny maj, ale fotowoltaika nie zawiodła, w szczególności jako źródło taniej energii. 

Pełna treść komentarza

Zmiany w produkcji energii elektrycznej w lutym br. komentuje dla CIRE.PL Waldemar Szulc, Dyrektor Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Coraz częściej we wszystkich dziedzinach doceniane są kompetencje ludzi. To specjaliści wyposażeni w odpowiednie narzędzia i sprzęt, mający możliwość korzystania z dobrych własnych lub z konkurencyjnego rynku, usług wsparcia podstawowej działalności, są gwarancją osiągania celów. Krajowa energetyka jeszcze obecnie posiada prawie wszystkie wystarczające kompetencje. Ale jak długo tak będzie? 

Pełna treść komentarza
Ładowarka elektryka w bloku? Tak, to możliwe! [poradnik]

Tylko w czterech przypadkach możliwa jest odmowa zainstalowania infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w domach wielorodzinnych – wynika z najnowszego raportu PSPA. W opracowaniu oraz na dedykowanej stronie www.ladowarkawbloku.pl znajdują się również odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz opis formalności, jakie muszą zostać spełnione, by móc w pełni korzystać z niepublicznego punktu ładownia.

Od 2018 r., czyli daty wejścia w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, flota samochodów z napędem elektrycznym na polskich drogach zwiększyła się ponad 7-krotnie – wynika z analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Według badania przeprowadzonego przez EV Klub Polska, zdecydowana większość kierowców EV (ponad 80%) preferuje ładowanie swoich samochodów w domu. To zdecydowanie najtańsze i najbardziej komfortowe rozwiązanie.

Stosunkowo wolny czas uzupełniania energii w akumulatorze można przyspieszyć nabywając prywatną ładowarkę. O ile uruchomienie takiego urządzenia w domu jednorodzinnym nie sprawia większych problemów, o tyle w ubiegłych latach dla wielu posiadaczy samochodów elektrycznych, mieszkających w budynkach wielorodzinnych, instalacja zwykłego Wallboxa była prawdziwym wyzwaniem.

Dzięki nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzono do polskiego prawa dedykowaną procedurę instalacji prywatnej ładowarki w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, przygotowaliśmy przewodnik, który w przystępny sposób odnosi się do najważniejszych aspektów i etapów związanych z uruchamianiem nieogólnodostępnych stacji ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Zmiana na lepsze

Nowelizacja Ustawy, która weszła w życie 24 grudnia 2021 r., wprowadziła wiele zmian i poprawek. Wśród nich są m.in. uregulowanie procedury instalacji ładowarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na wniosek mieszkańca. Dedykowany tryb wyrażenia zgody na instalację ładowarki w dużych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych został podzielony na dwa etapy:

Etap 1 – Złożenie wniosku o zgodę na instalację i eksploatację punktu ładowania przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku. Adresatem wniosku jest zarząd wspólnoty lub spółdzielni lub osoba sprawującej zarząd nad daną nieruchomością. Do wniosku załącza się pakiet wymaganych załączników, w tym oświadczenie o pokryciu kosztów zakupu i montażu ładowarki przez wnioskodawcę.

Etap 2 – W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku jego adresat zleca sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania. Koszty sporządzenia ekspertyzy ma ponosić wnioskodawca. Ekspertyza nie jest wymagana w przypadku budynków, w których została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania punktów ładowania.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia złożenia lub gdy jest wymagana ekspertyza, od momentu jej złożenia. Zgoda na instalację i używanie punktu ładowania o mocy <11 kW stanowi czynność zarządu. Możliwość odmówienia zgody została ograniczona do zamkniętego katalogu przyczyn, a w przypadku, gdy ekspertyza nie jest wymagana bezskuteczny upływ terminu i spełnienie przewidzianych ustawą warunków uprawnia wnioskodawcę do przystąpienia do instalacji ładowarki. W przypadku budynku będącego zabytkiem, instalacja punktu ładowania wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania objętego wnioskiem jest możliwa jedynie po zmianie umowy o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej lub wykonaniu nowej lub przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej, zgoda może zostać udzielona wyłącznie, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się pokryć wszelkie koszty tych czynności – tłumaczy Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Odmowa wydania zgody na zainstalowanie i eksploatację ładowarki jest możliwa wyłącznie w czterech przypadkach wymienionych w ustawie, tj.: gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem nie jest możliwa, wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w obrębie tego budynku i stanowiska postojowego do wyłącznego użytku, wnioskodawca nie przedłożył zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania – w przypadku, gdy sam nie jest właścicielem lub wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania objętego wnioskiem.

Infrastruktura kanałowa

Nowelizacja ustawy wprowadziła do polskiego prawa regulacje ujęte w Dyrektywie 2018/844, dotyczące infrastruktury kanałowej. Nowe wymogi zakładają, że budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne, umożliwiające instalację na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych. Z kolei budynki mieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 miejsc do parkowania, powinny być projektowane i budowane przy zapewnieniu zainstalowania kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych tak, by umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na każdym z nich.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie również w odniesieniu do budynków poddawanych przebudowie albo remontowi na zasadach przewidzianych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Transpozycja Dyrektywy 2018/844 stanowi bardzo ważną zmianę, która niesie ze sobą znaczny potencjał w zakresie rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, wpływając na przyspieszenie i obniżenie kosztów procesu instalacji ładowarek prywatnych i półprywatnych – wylicza Jan Wiśniewski z PSPA.

Infrastruktura ładowania – stan obecny

Nowe przepisy z pewnością ułatwią instalację prywatnych ładowarek, a te wzbogacą stale rozwijaną sieć ogólnodostępnych punktów uzupełniania energii, których na koniec kwietnia 2022 r., było 2166 (4217 punktów ładowania), co stanowi wzrost o 3% w stosunku miesiąc do miesiąca – wynika z „Licznika Elektromobilności”, uruchomionego przez PSPA i PZPM. Analizy rynkowe wskazują jednak, że w Polsce mimo rozwijającej się publicznej infrastruktury, nadal najpopularniejsze jest ładowanie samochodów elektrycznych w warunkach domowych. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez EV Klub Polska, według którego 83% respondentów preferuje ładować swoje auto elektryczne w domu.

Więcej informacji dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.ladowarkawbloku.pl


CIRE poleca do pobrania

Podajemy link >>> poradnik do pobrania w tym linku

Tarcza antyinflacyjna przedłużona do końca lipca

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT przedłużającą rozwiązania tarczy antyinflacyjnej. O dwa miesiące, czyli do końca lipca br., zostaną przedłużone: obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw

Oprócz tego na dwa miesiące zostanie obniżona akcyza na lekki olej opałowy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, która przedłuża tarczę antyinflacyjną w zakresie akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej (zwanego potocznie podatkiem handlowym).

Rozwiązania mają doprowadzić do ograniczenia wzrostu cen na stacjach paliw i kosztów zakupu lekkiego oleju opałowego, a zatem również pomóc w walce z inflacją. Wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest główną przyczyną wzrostu inflacji w Polsce i innych krajach unijnych. Zatem ograniczenie wzrostu cen paliw powinno się przyczynić do stabilizacji cen także w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności – wskazuje minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Przedłużenie do końca lipca 2022 r. dotyczy:

- obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,

- zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,

- wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw.

Dodatkowo na 2 miesiące od czerwca do końca lipca obniżona została stawka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie wyłącznym kosztem budżetu państwa szacowanym na 541,2 mln zł (łącznie z podatkiem VAT).

Projektowane rozwiązanie spowoduje także ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w kwocie ok. 55,1 mln zł.

Zmiany w akcyzie wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i obowiązują od 1 czerwca do 31 lipca br.

Do końca lipca działa również druga tarcza antyinflacyjna, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.

Trwają konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące energii odnawialnej

Jest możliwość wzięcia czynnego udziału w dotyczących sektora energetycznego konsultacjach Komisji Europejskiej

Produkcja odnawialnych paliw transportowych – udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wymogi).

Produkcja odnawialnych paliw transportowych – udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wymogi).

Uwagi do tego projektu aktu prawnego można zgłaszać 17 Czerwca 2022r.


Energia ze źródeł odnawialnych – metoda oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla niektórych paliw.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii ustanawia przepisy, które mają pomóc UE w wypełnieniu jej zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Celem tej inicjatywy (która ma przyjąć formę rozporządzenia delegowanego) jest stworzenie metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z:

➡ odnawialnymi ciekłymi i gazowymi paliwami transportowymi pochodzenia niebiologicznego,
➡ pochodzącymi z recyklingu paliwami węglowymi.

Uwagi do tego projektu aktu prawnego można zgłaszać 17 Czerwca 2022r.

Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej.

Koncentruje się ona na najważniejszych barierach utrudniających realizację projektów dotyczących energii odnawialnej, takich jak:

➡ czas trwania procedur wydawania pozwoleń;
➡ złożoność przepisów i procesów dotyczących wyboru lokalizacji i wydawania zezwoleń administracyjnych;
➡ kwestie związane z przyłączeniem do sieci;
➡ obsada kadrowa organów wydających pozwolenia.

Przedstawione zostaną dobre praktyki umożliwiające eliminowanie zidentyfikowanych barier, jak również dobre praktyki ułatwiające zawieranie umów zakupu energii elektrycznej, w tym w wymiarze transgranicznym.

Uwagi do tego przyjętego aktu prawnego można zgłaszać do 18 Lipca 2022r.

Rozporządzenie REPowerEU.

Uwagi do tego przyjętego aktu prawnego można zgłaszać do 18 Lipca 2022r.