PL EN DE
Energetyka powinna mieć własny system łączności - branża o LTE 450

Współpraca w zakresie systemu LTE – dzisiaj patrząc z punktu widzenia nowoczesnych sieci energetycznych, to jest to domena wokół której podejmowane są różne działania mające usprawnić rozwój nowoczesnych sieci. Patrząc przez pryzmat nowych technologii w tym również swoje sieci odnajduje łączność dedykowana, technologiczna. Energetyka w zasadzie zasługuje aby były indywidualne rozwiązania łączności. Patrząc z punktu bezpieczeństwa łączność jest decydująca - to tylko część kluczowych wniosków z dyskusji o znaczeniu LTE 450. Panel dyskusyjny o LTE 450 odbywał się w ramach konferencji (13-14 września 2021 r.) „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Spółki ciepłownicze potrzebują inwestycji, by odejść od węgla - XXV Forum Ciepłowników Polskich

Eksperci branży ciepłowniczej podkreślają, że od transformacji zakładającej odejście od węgla nie ma ucieczki. Z ich wypowiedzi podczas 25. Forum Ciepłowników Polskich, które odbywało się w Międzyzdrojach, wynika, że wyzwaniem są nie tylko pieniądze potrzebne na inwestycje, ale także tempo zmian dyktowane przez Komisję Europejską, m.in. w założeniach pakietu Fit for 55.

Jeśli pakiet Fit for 55 wejdzie w życie, przyspieszyć z transformacją będą musiały nie tylko ciepłownie powiatowe, ale także elektrociepłownie obsługujące największe miasta, czyli wytwarzające energię i ciepło w kogeneracji. Jako korzystające z węgla – w myśl nowych projektowanych na razie przepisów – nie będą spełniać bowiem kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego i wysokosprawnej kogeneracji.

Polskie ciepłownictwo zwraca się w kierunku gazu (który w dalszej perspektywie byłby „zazieleniany” biogazem) i ciepła wytwarzanego z odpadów komunalnych. Inwestycje w sektorze ciepłowniczym są koniecznością. Bez transformacji polegającej na zastąpieniu węgla opłaty za ciepło systemowe będą rosły dramatycznie szybko – to tylko kilka kluczowych wniosków z tegorocznego spotkania polskich ciepłowników. 

Za nami VI Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju"

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się dwudniowa konferencja (13-14 września 2021 r.) „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Uczestnikami byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, biznesu oraz naukowcy i analitycy zajmujący się sektorem energetycznym.

Tegoroczna rzeszowska konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Głos zabrało 190 prelegentów (w tym 20 posterowców, prezentujących skrócone formy referatów). Warto zwrócić uwagę na ponad 20 uczestników z zagranicznych ośrodków akademickich i eksperckich, którzy przybyli osobiści lub łączyli się zdalnie ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Finlandii czy Szwajcarii.

Mowa była głównie o transformacji energetycznej, ujmowanej z różnych perspektyw – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne…”. Na pewno zdominował nasze dyskusje wodór, pokazaliśmy jak gospodarka wodorowa się rozwija, gdzie Polska może szukać swoich źródeł przewag konkurencyjnych. Dużo mówiliśmy o roli gazu ziemnego jako paliwa „przejściowego” w transformacji energetycznej.


Ważne były też panele o zagrożeniach cybernetycznych, i o tym jak wzmacniać bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej zarówno na Bałtyku, jak i w ramach sieci przesyłowych.

Ważną sprawą była kwestia atomu. Dr Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury krytycznej podczas przewodniego przemówienia konferencji podkreślił znaczenie energetyki jądrowej w procesie transformacji energetycznej w Polsce, która z jednej strony będzie wzmacniać nasze bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej pozwoli osiągnąć unijne cele klimatyczne.

Rewolucja energetyczna zarządzana politycznie to rzecz niebezpieczna wymagająca relacji pomiędzy tymi którzy decydują a tymi których te decyzję dotyczą – mówił Piotr Naimski. – Odchodzenie Polski od węgla to nie decyzja rynkowa, a polityczna. 

Piotr Naimski dodał, że jako Polska jesteśmy na etapie, w którym za rok będziemy mogli powiedzieć, że zróżnicowaliśmy strukturę dostaw energii do Polski i to w długiej perspektywie. 

Dr hab. Leszek  Jesień z Polskich Sieci Elektroenergetycznych zabierając głos w panelu „Energetyka jądrowa elementem transformacji energetycznej”, zasygnalizował, że sieć przesyłowa będzie rozbudowywana w części północno-zachodniej Polski, gdzie dużo energii pochodzi z wiatru.  

Za 20-30 lat polski system energetyczny będzie oparty o niestabilne źródła wytwarzania. Kluczowe pytanie jest o to, co go będzie stabilizować? – mówił dr hab. Leszek Jesień. – W przyszłości im więcej odnawialnych źródeł, tym więcej musimy ponieść kosztów, aby je zorganizować, przenieść energię dalej. Odchodzenie od węgla to kanibalizowanie stabilnej energetyki.


Eksperci z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (dr hab. Leszek Jesień i dr Artur Kopijkowski-Gożuch) oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych (dr inż. Karol Wawrzyniak) przedstawili porównanie kilku elementów możliwych do wdrożenia w polskim systemie energetycznym: porównali energetykę atomową, gaz i różne odnawialne źródła energii. Jak się okazuje, najniższe koszty osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego (stabilność pracy Krajowego Systemu Energetycznego) według badań NCBJ dla warunków klimatycznych w Polsce, to wykorzystanie energii jądrowej i gazu. Nieco wyższe koszty dają technologie wiatrowe na lądzie i morzu z magazynami energii.

Konieczność zapewnienia nowych źródeł wynika z odchodzenia od węgla. Tu pojawiają się koszty. Jednym z kosztów jest koszt infrastruktury przesyłowej, a drugi to koszt bilansowania systemu.

Ile wynosi dodatek energetyczny w 2021 - ubóstwo energetyczne

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia

Ile wynosi dodatek energetyczny w 2021 r.? Podpowiadamy komu przysługuje świadczenie i jak je uzyskać.

Dodatek energetyczny 2021 r. – wysokość

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.
Co to jest dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, czyli osoba, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy;
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Warto pamiętać, iż do uzyskania dodatku mieszkaniowego niezbędne jest spełnianie kryterium dochodu i powierzchni danego mieszkania.

Dodatek energetyczny – wniosek

Pomoc udzielana jest na wniosek, który należy złożyć w urzędzie gminy (miasta) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek energetyczny – druk

Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego określa rada gminy w drodze uchwały.

Dodatek energetyczny – wypłata

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 393);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 716; ost. zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1642).