PL EN DE
Wyburzono nieczynną chłodnię kominową Elektrowni Łagisza

Blisko 70 kilogramów ładunków wybuchowych i 1560 otworów potrzebowali specjaliści, by w kontrolowany sposób wyburzyć nieczynną chłodnię kominową Elektrowni Łagisza. Kilkusekundowa detonacja ponad 1800 m3 zbrojonego betonu poprzedzona była pracami trwającymi od połowy kwietniaW tym czasie w płaszczu chłodni wywiercono 1560 otworów, w których umieszczono ładunki o masie do 50 gramów każdy. 176 ładunków o masie do 75 gramów każdy umieszczono również w 40 słupach nośnych. Łączna waga ładunków wyniosła około 70 kilogramów.

Wyburzony obiekt to piąta, przedostatnia przeznaczona do likwidacji chłodnia kominowa na terenie Elektrowni Łagisza.

Wyburzenie wybudowanej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 90-metrowej chłodni jest wynikiem wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych o mocy 120 MW. Bloki te z uwagi na zastosowaną technologię, nie spełniały norm środowiskowych, a ich modernizacja nie była możliwa – wyjaśnia Wojciech Przepadło, wiceprezes TAURON Wytwarzanie.

Obiekty, ze względu na stan techniczny oraz postępującą degradację zostały zakwalifikowane do likwidacji poprzez wyburzenie – dodaje wiceprezes Przepadło.

Rozbiórki obiektów wysokich (kominów, wież) sposobem wybuchowym to najtańsza, najszybsza i najmniej czasochłonna metoda. Zastosowanie techniki strzałowej jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym wszędzie tam, gdzie możliwe jest kierunkowe powalenie obiektu.

Najpoważniejszym zagrożeniem podczas rozbiórki obiektów wysokich jest zazwyczaj zachowanie wyznaczonego kierunku padania oraz drgania wywołane uderzeniem dużych mas o grunt. Całą operację przeprowadziła wyspecjalizowana firma z wieloletnim doświadczeniem, która posiada wszelkie pozwolenia na używanie materiałów wybuchowych.

Długotrwałe przygotowania

Przygotowanie obiektu i jego otoczenia do wyburzenia to długotrwały, wymagający precyzji proces, w którym najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo.

Stąd, na przykład, konieczność wykonania wielu prac mających na celu przeciwodłamkowe, przeciwdźwiękowe i przeciwsejsmiczne zabezpieczenie obiektów należących do infrastruktury bloku 460 MW. Ustanowiona strefa zagrożenia, wynosząca 200 m, w całości mieściła się w obrębie działek elektrowni. Podczas wykonywania prac strzałowych strefa zagrożenia, była zabezpieczona przez posterunki, patrole oraz blokady.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o robotach wyburzeniowych prowadzonych metodą strzałową powiadomione zostały jednostki Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

PGE Dystrybucja współpracuje przy tworzeniu Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały podpisanie listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie utworzenia Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Strony będą działały na rzecz zagospodarowania strumieni odpadowych w kierunku wytworzenia innych produktów czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń

Dzisiejsze wydarzenie jest wstępem do podpisania porozumień o utworzeniu tych podmiotów, co nastąpi w drugim dniu Samorządowego Kongresu Trójmorza, tj. 17 maja br. w ramach Forum Gospodarczego.

Listy podpisywali przedstawiciele:

 • Województwa Lubelskiego, tj. marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski,
 • Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., tj. prezes zarządu Kasjan Wyligała oraz wiceprezes zarządu Dariusz Dumkiewicz,
 • Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.,
 • Paweł Bryda, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
 • przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A., tj. prezes zarządu Jarosław Kwasek oraz wiceprezes zarządu Grzegorz Dolecki.

Planowane utworzenie klastrów jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki w dążeniu do realizacji polityki ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom województwa lubelskiego i stworzenia obszaru korzystającego z czystej, przyjaznej dla środowiska energii.

Do 2050 roku Unia Europejska będzie wymagała przejścia na zeroemisyjną energię. Technologie wodorowe są technologiami przyszłości, które trzeba udoskonalać, optymalizując jej opłacalność i ograniczając koszty dla społeczeństwa. Dzisiaj jednoczymy się w działaniach na rzecz czystego ekologicznie wodoru, co ma przynieść mierzalne efekty dla regionu. Musimy pamiętać, że Europa zawsze przodowała w rozwiązaniach klimatycznych oraz pracy nad zieloną energią. To wydarzenie spowoduje zacieśnianie współpracy między województwem a wielkimi spółkami Lubelszczyzny, dzięki czemu będziemy mogli aplikować o środki europejskie na badania i rozwój – podkreślał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Misją Lubelskiego Klastra Wodorowego jest nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Szczególnie istotnym elementem będzie produkcja wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji odnawialnych źródeł energii przy uwzględnieniu realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Obszary tematyczne, w których działać będą Strony, to m.in. produkcja i zagospodarowanie wodoru z wykorzystaniem OZE. Klaster połączy przedsiębiorców branży chemicznej oraz branż pokrewnych.

Z kolei celem powołania Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest stworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego oraz nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Następstwem będzie stworzenie otoczenia biznesowego ukierunkowanego na realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju oraz działania zmierzające do poprawy jakości stanu środowiska.

Podpisane listy zakładają współdziałanie z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym: instytucjami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i wszystkimi innymi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem tematyki nowo powstałych klastrów.

Podejmowane działania w zakresie gospodarki wodorowej i GOZ są zgodne z celami dokumentów strategicznych na szczeblu województwa, tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Powołanie Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Klastra Wodorowego to jeden z elementów przyszłej transformacji energetycznej. Bogdanka już teraz w ramach realizowanych projektów poszukuje możliwości ograniczania wytwarzania odpadów i ich dalszego wykorzystania. Razem z największymi spółkami z Lubelszczyzny chcemy wspólnie działać nie tylko na rzecz ochrony środowiska, ale również w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla jego mieszkańców – mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest naturalnym partnerem projektów, dla których powołano dziś Klastry Wodorowy i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To szansa na jeszcze większy rozwój Lubelszczyzny. Dzięki tym projektom możemy wykorzystać wiedzę i doświadczenia Bogdanki w realizacji projektów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Widzimy również ogromny potencjał w rozwoju technologii wodorowych – powiedział Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

Połączenie aspektów współpracy i konkurencji sprawia, że rozwój klastrów w dzisiejszym świecie jest jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie przewagi konkurencyjnej współpracujących w ich ramach podmiotów. Współpraca taka to również skuteczna promocja regionu, tworzenie efektywnych mechanizmów wsparcia działalności przez władze regionu, dostęp do sieci powiązań i kontaktów partnerów, szybsza dyfuzja innowacji, transfer technologii, skrócenie cyklu życia produktów, ale również – co niezwykle istotne – dostęp do źródeł finansowania. Klastry bowiem w nowym okresie programowania 2021-2027 mają świetną perspektywę na uzyskanie wsparcia finansowego – mówiła Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Klaster wodorowy, w którym będziemy liderem, idealnie wpisuje się w naszą strategię na lata 2021-2030. Jednym z jej elementów są zielone azoty, których produkcja opiera się o odnawialne źródła energii. Chcemy wykorzystać nasz potencjał w kierunku prowadzenia badań nad zielonym wodorem, więc już teraz inicjujemy działania mające uznać wodór za zielone paliwo. Cieszę się, że w tak silnym gronie będziemy mogli wymienić się doświadczeniami i spożytkować to dla wspólnego celu – dodał Paweł Bryda, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”.

PGE Dystrybucja, jako operator systemu dystrybucyjnego, ma ściśle wyznaczone zadania. Wśród nich znajduje się dbałość o nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do naszych odbiorców, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze ponad 40% kraju. Dążenie do czystej i przyjaznej środowisku energii oraz dostrzeżenie potencjału w technologiach wykorzystywanych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego, sprawiło, że zebraliśmy się tu dziś, by podpisać list intencyjny o ścisłej współpracy – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Polityka klastrowa jest obecnie nieodłącznym elementem polityki gospodarczej większości krajów na świecie i dotyczy sfery gospodarki, nauki oraz rozwoju terytorialnego. Doświadczenia światowe wskazują, że sprawnie zarządzane klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także regionom i krajom.

Wyszedł raport "Maritime Sector in Pomerania"

Maritime Sector in Pomerania jest już piątą publikacją z serii analiz gospodarczych Invest in Pomerania

Sektor morski to już od dawna więcej, niż przemysł stoczniowy. Rozwój nowoczesnych technologii, rozkwit nowych gałęzi gospodarki oraz sytuacja geopolityczna sprawiły, że u progu 2023 roku Pomorze stoi przed szansą ekspansji obejmującej więcej branż niż dotychczas.

Zespół Invest in Pomerania zaprosił do współpracy partnerów z Aluship Technology, Blue Dot Solutions, Centrum Nowych Kompetencji, CTO S.A., Crist S.A., Damen, DNV, Enamor, Equinor, F44, Mainstream Renewable Power, Mewo, PFMT, Randstad, Remontowa Holding S.A., Siemens Gamesa, StoGda i Sunreef Yachts. W efekcie wielu przeprowadzonych z ekspertami rozmów powstał raport FOCUS ON: Maritime Sector in Pomerania, obejmujący zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania sektora morskiego na Pomorzu.

W raporcie zaprezentowano:

 • potencjał biur projektowych i oferowanych przez nie jednostek
 • wpływ globalnych trendów w zakresie budowy statków na pomorski sektor stoczniowy
 • zagadnienia związane z niskoemisyjnością i autonomicznością statków
 • zastosowanie nowoczesnych technologii dronowych i VR oraz internetu rzeczy
 • praktyki z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • dokonania pomorskiego przemysłu jachtowego
 • ofertę szkolnictwa wyższego i zawodowego dla sektora morskiego
 • analizę rynku pracy pod kątem potencjału lokalnego przemysłu i akomodacji inwestorów zewnętrznych.

Perspektywę Pomorza umieściliśmy w szerokim kontekście globalnych trendów gospodarczych, dzięki czemu udało nam się uzyskać pogłębioną analizę sektora morskiego. Zależało nam na tym, aby raport jak najpełniej prezentował zarówno obecną sytuację na rynku, jak również prognozy na przyszłość, które, trzeba przyznać, są dla Pomorza obiecujące – uważa Mikołaj Trunin, Deputy Director, Invest in Pomerania.Otwieramy raport na CIRE lub pobieramy na swój komputer

Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce (raport)

Raport o wyzwaniach dekarbonizacji transportu ciężkiego pokazuje, co powinniśmy zrobić, aby kluczowy element polskiej gospodarki pozostał konkurencyjny. Przeanalizowaliśmy dostępne rozwiązania, obowiązujące prawo i sprawdziliśmy jak poszczególne instrumenty wpłyną na koszty (TCO). W wyniku tej analizy powstał zbiór gotowych rekomendacji do wdrożenia dedykowanych instrumentów dla wsparcia dekarbonizacji transportu. To pierwsza gotowa recepta na dekarbonizację ciężarówek w Polsce

📋 Raport pobieramy bezpośrednio na CIRE >>> Link <<<

Elektryfikacja ciężarówek to wyzwanie, transport i magazynowanie są ważnym ogniwem gospodarki – zapewniają prawie 1 000 000 miejsc pracy, odpowiadają za ponad 5% PKB. Przed nami trudne zadanie, branżę transportową tworzą głównie małe firmy z ograniczonymi możliwościami inwestycyjnymi, infrastruktura ładowania powstaje praktycznie od zera, mamy stosunkowo mało czasu. Wiemy jednak jak sobie z tym poradzić. Raport prezentuje listę możliwych działań, które wspomogą dekarbonizację transportu ciężkiego. Przeanalizowano otoczenie regulacyjne oraz to, w jaki sposób swoje firmy wspierają inne kraje europejskie.

Dlaczego dekarbonizacja transportu jest ważna

Raport pokazuje, dlaczego nie możemy sobie pozwolić na brak działania, opóźnienia lub nietrafione polityki w zakresie wsparcia firm. Stawka jest wysoka. Polskie firmy transportowe są ważne, to niewidoczne trybiki napędzające polski eksport i obsługujące codzienne zapotrzebowanie na towary w Polsce i Europie. 25% tonażu przewozowego Unii zapewniają polskie firmy. W Polsce odpowiadają za ⅓ eksportu (wyrażonego w tonażu). Transport stanowi jedną z krytycznych pozycji kosztowych dla branż, które wytwarzają 50% polskiego PKB.

Jeszcze przed 2030 r., nawet największe elektryczne ciężarówki będą konkurencyjne wobec ciężarówek z silnikiem Diesla pod względem całkowitych kosztów użytkowania. Elektryfikacja jest niezbędna, aby polskie firmy były konkurencyjne pod względem kosztów. Także ślad węglowy, którego rola w konkurencyjności na rynku przewozów będzie tylko rosła, może skutecznie pozbawić nasze firmy rynku. Zlecający przewozy będą nasilać działania na rzecz osiągnięcia zeroemisyjności CO2 w całym łańcuchu dostaw, wymuszają to zmiany prawa unijnego, które także przeanalizowano w raporcie.

W sektorze transportu i magazynowania jest zatrudnione 946 tysięcy osób. Gdyby osoby zatrudnione w tej branży założyły miasto, to byłoby to drugiej największe miasto w Polsce. Kolejne tysiące miejsc pracy tworzą firmy obsługujące transport.

Ważny jest też element klimatyczny, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t w 2019 r. stanowiły ok. 6% krajowej floty pojazdów. Jednak odpowiadały aż za 22% emisji CO2 w całym transporcie. Bez dekarbonizacji nie osiągniemy neutralności klimatycznej. Poprawi się też jakość powietrza, ciężarówki emitują ok. 33% NOx, ok. 50% emisji PM2.5.

Jakie wyzwania stoją przed elektryfikacją transportu ciężkiego

Elektryfikacja transportu ciężkiego w Polsce jest możliwa, ale w początkowym okresie wymaga precyzyjnego wsparcia. Aby wsparcie elektryfikacji było skuteczne, powinno pomagać przełamywać najważniejsze bariery rozwoju.

Kluczowymi barierami dla polskich firm są: koszty nabycia pojazdu, całkowite koszty jego użytkowania oraz infrastruktura ładowania. Opracowany w ramach raportu obszerny “policy toolbox” umożliwia wybór najbardziej efektywnego instrumentu wsparcia nie tylko pod względem możliwości finansowych sektora publicznego, ale także w zależności od wielkości firmy oraz klasy pojazdu. Większość z proponowanych instrumentów już została pozytywnie przetestowana w niektórych państwach członkowskich UE.

W przypadku pojazdów najcięższych 30-40 t, w początkowym okresie niezbędne będzie wsparcie także dla nabycia takiego pojazdu. Mniejsze elektryczne ciężarówki już dzisiaj mogą być bardziej konkurencyjne od spalinowych odpowiedników. Przeprowadzona analiza całkowitych kosztów użytkowania wskazuje, że pojazdy ciężarowe średniej wielkości (do 12-16 t) poruszające się na trasach krajowych do 140 km dziennie wymagają najmniejszego i ograniczonego okresu wsparcia. Dopłaty do budowy prywatnej infrastruktury ładowania oraz zróżnicowanie stawek opłat drogowych, z preferencyjną stawką dla pojazdów elektrycznych, w praktyce czyni takie pojazdy w pełni konkurencyjne już w 2023 r.

Wyzwaniem w skali ogólnopolskiej także rozbudowa dedykowanej, publicznie dostępnej infrastruktury ładowania wzdłuż głównych korytarzy transportowych TEN-T, zgodnie z celami proponowanymi w nowym rozporządzeniu AFIR, każdy kraj Unii będzie musiał zbudować odpowiednio gęstą sieć infrastruktury.

Koszty i instrumenty – jak pomóc firmom transportowym

Opierając się na analizie rynku przewozów, polskiej floty, a także otoczenia regulacyjnego i instrumentów wsparcia stosowanych w innych krajach powstał policy toolbox szczegółowo analizujący instrumenty dla 3 scenariuszy – dostaw na trasie do 140 km dziennie przejazdów między oddziałami na trasie do 200 km dziennie oraz przejazdów dalekodystansowych na trasie do 500 km dziennie.

Każdy z instrumentów został oceniony pod kątem następujących kryteriów: kosztu fiskalnego, efektywności instrumentu, wpływu na całkowity koszt posiadania. To najważniejszy element raportu, gotowe recepty pokazujące możliwe działania w odniesieniu do dużych i małych firm. Dodatkowo obliczono jak zastosowanie konkretnych rozwiązań będzie wpływało na TCO (całkowity koszt użytkowania).
Premiera Raportu Dobrych Praktyk 2022

Aż 1705 inicjatyw realizowanych przez 272 firmy opublikowano w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego największym przeglądem ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Premierze publikacji towarzyszył m.in. wykład prof. Marcina Napiórkowskiego o roli narracji oraz ekspercka debata na temat napięć pomiędzy kwestiami społecznymi a środowiskowymi w działaniach z obszaru odpowiedzialności biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, corocznie publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku.

W dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (poprzednio było to 1677 praktyk) zgłoszonych przez 272 firmy.

Najwięcej z nich – bo aż 477 – dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy z 360 praktykami. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki. Tradycyjnie do mniej licznych należy kategoria dotycząca ładu organizacyjnego (75 praktyk). Raport odzwierciedla kluczowe trendy odpowiedzialnego biznesu, co jest widoczne chociażby w spadku liczby praktyk dotyczących zagadnień konsumenckich (49) i praktyk operacyjnych (43), mającym zapewne związek z wyjątkową sytuacją, w której w obliczu wojny w Ukrainie znalazły się firmy i społeczeństwo. Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywał limit 10 praktyk zgłoszonych przez daną firmę. Wprowadzano natomiast nowe podkategorie: “Klimat” w obszarze środowiska oraz “Pomoc dla Ukrainy” w obszarze praw człowieka.

Mimo że o czynnikach ESG mówi się coraz więcej, to w ostatnich latach realizacji ambitnych działań z zakresu odpowiedzialności biznesu towarzyszył szereg wyzwań, od ubiegłego roku związanych również z agresją Rosji na Ukrainę. Oddaje to charakter dwudziestej pierwszej już edycji naszego raportu, w której odnotowaliśmy znaczący wzrost praktyk w obszarze praw człowieka. Mam nadzieję, że publikacja tradycyjnie stanowić będzie praktyczne narzędzie zawierające zestaw inspiracji oraz wiedzy o kluczowych aspektach zrównoważonego rozwoju. Dziękuję prawie trzystu firmom za zgłoszenie swoich działań, a ekspertom i ekspertom za zabranie głosu w sprawie aktualnych wyzwań ESG. Dziękuję także zespołowi FOB za wytężoną pracę i zaangażowanie w przygotowanie największego przeglądu odpowiedzialnego biznesu w Polsce – Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe

Po raz pierwszy raport ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej 


Otwieramy raport >>> Link <<<

Mali przedsiębiorcy będą mieli dostęp do aplikacji porównującej oferty sprzedaży prądu

Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmniejszone zostaną także obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa energetycznego.

Serwis Prawo.pl zauważa, że nowe rozwiązania dostosowują polskie przepisy do unijnych uregulowań. 

Zgodnie z nimi odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. 

Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.

Ponadto od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Wprowadzone zostaną również ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

W określonych przypadkach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego.
Duże reaktory i SMR-y optymalnym scenariuszem dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Raport Baker McKenzie i Polityki Insight: Jak zaszczepić atom w Polsce

Pełne bezpieczeństwo energetyczne może zapewnić dopiero większa liczba inwestycji w reaktory jądrowe – zarówno konwencjonalne, jak i SMR. Realizacja zaplanowanych i zadeklarowanych projektów jądrowych będzie wymagać m.in. systemowej zmiany podejścia w zakresie pomocy publicznej i strukturalnego wsparcia agencji rządowych – wynika z raportu „Jak zaszczepić atom w Polsce”, opublikowanego przez Baker McKenzie we współpracy z Polityką Insight.


📋 Otwórz i przeczytaj raport bezpośrednio na CIRE >>> Link <<<


Baker McKenzie i Polityka Insight wskazują na analizy uwarunkowań rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Wynika z nich, że w kontekście wyzwań związanych z trwającą transformacją technologiczną i zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym budowa elektrowni jądrowych istotnie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rozwój energetyki jądrowej wygeneruje również silny impuls do postępu technologicznego poprzez nowe inwestycje, rozwój nauki, tworzenie miejsc pracy oraz budowę przewag konkurencyjnych polskich firm, m.in. w oparciu o konkurencyjne ceny energii dla odbiorców końcowych.

Luka podażowa na rynku energii 

Jak wskazują autorzy raportu, w najbliższych latach pogłębiać się będzie luka podażowa na polskim rynku energii. Przy postępującej utracie konkurencyjności przez elektrownie węglowe oraz spodziewanej konieczności ograniczenia inwestycji w źródła gazowe, Polska może stać się silnie uzależniona od importu energii elektrycznej. Jednocześnie Polska pozostaje wśród państw Europy, w których sektor jądrowy nie jest rozwinięty. Wielkoskalowe elektrownie jądrowe działają w trzynastu krajach UE i mają łącznie ponad 100 GW mocy. W 2021 roku europejskie reaktory wytworzyły ponad 700 TWh energii elektrycznej, odpowiadając tym samym za ponad jedną czwartą całej produkcji w UE.

Zarówno tzw. duży, jak i mały atom jest kluczowy dla powodzenia polskiej transformacji energetycznej. Realizacja projektów jądrowych będzie w długim terminie gwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski i wzmacniać gospodarkę o niezakłóconym dostępie do zero-emisyjnej energii elektrycznej i cieplnej. Nie pytamy już zatem, czy należy rozwijać ten sektor, ale jakie działania są niezbędne, by inwestycje w optymalny sposób odpowiadały na potrzeby polskiej gospodarki i były realizowane w oczekiwanym tempie. Wieloletnie doświadczenie Baker McKenzie przy realizacji projektów atomowych na świecie jednoznacznie wskazuje na konieczność wdrożenia kompleksowych działań w obszarze ekonomicznym, prawnym, społecznym i środowiskowym, z silnym i stabilnym wsparciem państwa. Skoordynowane działania pozwolą na realizację nie tylko inwestycji już przewidzianych w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, ale też scenariuszy odważniejszych, związanych m.in. z zapowiadanym rozwojem modułowych reaktorów jądrowych (SMR) na bezprecedensową skalę – podkreśla Michał Piekarski, partner w Baker McKenzie.

Powodzenie jakichkolwiek inwestycji w polski atom warunkowane jest utrzymaniem na przestrzeni lat politycznej przychylności dla budowy reaktorów. Niezbędne jest też dostarczenie na rynek odpowiednio licznych i wykwalifikowanych pracowników potrzebnych do realizacji i obsługi tego procesu od strony inwestora oraz administracji. Tymczasem już dziś polski sektor jądrowy zmaga się z olbrzymią luką kadrową, co w najlepszym przypadku grozi opóźnieniami w budowie elektrowni. Kluczowym zadaniem będzie też zbudowanie trwałego poparcia społecznego, szczególnie w regionach objętych zakresem planowanych inwestycji. Jego brak lub pominięcie głosu lokalnych społeczności może być znacznie większym wyzwaniem dla jej powodzenia niż zapewnienie finansowania. To ostatnie powinno natomiast gwarantować nie tylko możliwość terminowej budowy reaktorów, ale też ich rentowność po uruchomieniu. Raport zawiera rekomendacje dla decydentów i inwestorów w tym zakresie – mówi Dominik Brodacki, starszy analityk ds. energetycznych Polityki Insight.

Scenariusze określające perspektywy rozwoju energetyki jądrowej

Autorzy raportu wytypowali i porównali trzy scenariusze określające perspektywy rozwoju energetyki jądrowej, które uwzględniają różny zakres krajowych inwestycji.

W minimalnym scenariuszu założono realizację tylko jądrowych projektów konwencjonalnych przewidzianych w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej i aktualnie obowiązującej Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku. Będą to dwie elektrownie jądrowe o mocy 6 – 9 GW, a w każdej z nich zostaną zamontowane po trzy jednostki typu PWR o mocy ponad 1 GW. Budowa pierwszego reaktora o mocy 1,1 GW może ruszyć w 2026 roku i zakończyć się w 2033 roku.

Scenariusz ten nie zakłada rozwoju tzw. małego atomu (SMR).

W drugim, zbalansowanym scenariuszu uwzględniono budowę w Polsce dodatkowej elektrowni jądrowej w Pątnowie, a także kilka projektów SMR, firmowanych przez największe krajowe grupy kapitałowe.

W trzecim, najbardziej odważnym scenariuszu rozwoju energetyki jądrowej, nazwanym „atomizacją Polski”, oprócz inwestycji wskazanych w dwóch pierwszych scenariuszach założono powstanie nawet kilkudziesięciu SMR-ów, wybudowanych zarówno przez duże grupy kapitałowe, jak też przez mniejszych inwestorów polskich i zagranicznych. Powodzenie każdego z tych scenariuszy wymaga m.in. kontynuacji kluczowych założeń polityki energetycznej na przestrzeni lat i utrzymania przychylnej polityki UE wobec atomu. 

Autorzy raportu „Jak zaszczepić atom w Polsce” wskazują jednocześnie, że każdy ze scenariuszy rodzi też inne wyzwania w warstwie prawnej. O ile scenariusz bazowy może opierać się o obowiązujące dziś przepisy, o tyle pełnoskalowa „atomizacja Polski” nie będzie możliwa bez dedykowanych ram prawnych dla SMR-ów, promujących i ułatwiających ich rozwój.

Nowy raport Agencji Rynku Energii - prognozy cen energii elektrycznej do 2040r.

Agencja Rynku Energii wprowadza do szerokiego wachlarza oferowanych usług nowy produkt, w postaci aktualizowanych raz na kwartał prognoz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym – czyli dostępne „od zaraz” najbardziej aktualne projekcje i analizy rynkowe, bazujące na naszym wieloletnim doświadczeniu i prowadzonej przez nas bogatej bazie danych statystycznych z zakresu gospodarki energetycznej📋 Oferta dla firm z sektora energetycznego >>> Link >>>

Oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie ograniczania niepewności dotyczącej kształtowania się cen energii elektrycznej w Polsce, która została dodatkowo spotęgowana zmiennością wywołaną przez kryzys energetyczny w Europie.

Wspomniane wyżej prognozy oferowane są obecnie w dwóch opcjach:


▪ Opcja 1: Prognoza długoterminowa cen energii elektrycznej w Polsce do 2040 r. w układzie rocznym

Oferta dotyczy projekcji cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce w perspektywie 2040 r. (w układzie rocznym), opartych na najbardziej aktualnych założeniach o charakterze legislacyjnym i rynkowym. Prognoza prezentowana jest dla Scenariusza Centralnego wraz z analizą wrażliwości dotyczącą zmian cen uprawnień do emisji CO2 (wariant z niższymi i wyższymi cenami uprawnień do emisji CO2). Scenariusz Centralny, jest scenariuszem opartym na najbardziej prawdopodobnych kierunkach rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie. Zamawiający w ramach usługi otrzymuje Raport (pdf) zawierający opis metodyki, założeń i otrzymanych wyników (20-30 stron), a także dodatkowo plik excel zawierający podsumowanie kluczowych założeń oraz komplet wyników w wersji edytowalnej.


▪ Opcja 2: Rozszerzenie Opcji 1 o prognozę średnioterminową cen energii elektrycznej w Polsce na najbliższe 5 lat w układzie godzinowym

Oferta dotyczy projekcji cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w perspektywie długoterminowej (do 2040 r.) rozszerzonych o szczegółowe dane wynikowe (w układzie godzinowym) dla najbliższych 5 lat prognozy. Projekcje średnioterminowe oparte są na tych samych założeniach jak w Opcji 1.

Wybierając tę Opcję, otrzymują Państwo Raport + zestawienie założeń i wyników w pliku excel  dla Opcji 1 oraz rozszerzoną część wynikową w okresie najbliższych pięciu lat

Kto jest kim w nowej spółce PGE PAK Energia Jądrowa

W skład Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. wejdzie 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków - po 2 z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, Prezesem Zarządu Jakub Rybicki. Siedzibą Spółki jest Konin

O podpisaniu statutu spółki poinformowali w czwartek przedstawiciele PGE i ZE PAK.

Zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, obie spółki mają w niej mieć po 50 proc. udziałów, członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa zarządu, natomiast jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK będzie pełnił funkcję przewodniczącego RN.

Jak poinformowała PGE, w skład rady nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa wejdzie 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków - po 2 z każdej ze stron.

Skład Rady Nadzorczej:

1.      Zygmunt Solorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.      Wojciech Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.      Tobias Solorz – Członek Rady Nadzorczej
4.      Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej
5.      Justyna Kulka – Członek Rady Nadzorczej
6.      Tomasz Szeląg – Członek Rady Nadzorczej
7.      Jarosław Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej
8.      Piotr Skrzydelski – Członek Rady Nadzorczej
9.      Damian Bronner – Członek Rady Nadzorczej
10.   Tomasz Trautsolt – Członek Rady Nadzorczej
11.   Paweł Stępień – Członek Rady Nadzorczej
12.   Radosław Kwaśnicki – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:

1.      Jakub Rybicki – Prezes Zarządu
2.      Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu
3.      Tomasz Nowacki – Członek Zarządu
4.      Maciej Koński – Członek Zarządu


Kim jest Jakub Rybicki, Prezes PGE PAK Energia Jądrowa

Rybicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego.

Prawnik i menadżer, który rozwijał się zawodowo w największych międzynarodowych kancelariach prawniczych: Dentons, DLA Piper oraz Allen & Overy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Colliers International Poland oraz w Grupie ENERGA (dyrektor Biura Zarządu oraz koordynator ds. regulacji i polityki energetycznej).

Przed objęciem prezesury w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dokąd trafił z kierowanego przez siebie Departamentu Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jakub Rybicki specjalizuje się w prawie handlowym, energetycznym oraz prawie nieruchomości.