PL EN DE
Wchodzi w życie nowelizacja Prawa energetycznego. Co nowe przepisy oznaczają dla rynku i regulatora?

Ustawa wprowadza szereg prorynkowych i prokonsumenckich rozwiązań, dzięki którym polski rynek energii będzie bardziej konkurencyjny i otwarty na zmiany, jakim podlega energetyka w dobie transformacji


7 września wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw[1], która implementuje do polskiego porządku prawnego szereg aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym tzw. dyrektywę rynkową[2]. Zmieni się także ustawa o odnawialnych źródłach energii. Większość przepisów wchodzi w życie dzisiaj, jednak szereg regulacji dotyczących poszerzenia kompetencji Prezesa URE lub związanych z koniecznością funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE), zacznie obowiązywać w terminach późniejszych.


Linia bezpośrednia łączy odbiorców energii ze źródłem wytwórczym

Linia bezpośrednia pozwala na łączenie wytwórców energii elektrycznej oraz jej konsumentów z pominięciem sieci dystrybucyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców przemysłowych, co z kolei, poprzez obniżenie kosztów energii, powinno pozytywnie wpłynąć na ich konkurencyjność.

To rozwiązanie będzie sprzyjało powstawaniu lokalnych źródeł energii i stanowi odpowiedź na oczekiwania dużych odbiorców przemysłowych, dla których ważna jest możliwość  produkcji energii odnawialnej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przemysłowego i konsumpcji  tej energii  przez tego odbiorcę. To przekłada się na obniżenie śladu węglowego – linia bezpośrednia będzie sprzyjać dekarbonizacji gospodarki i odpowiadać na oczekiwania dużego biznesu. Dzięki temu rozwiązaniu instalacja OZE, będąca w bezpośredniej lokalizacji przy zakładzie danej firmy, może bezpośrednio przesyłać energię bez konieczności przyłączenia do krajowej sieci elektroenergetycznej. Potrzeby energetyczne będą więc zaspokajane na miejscu - zwraca uwagę Rafał Gawin, Prezes URE.

Dotychczas linia bezpośrednia była rozwiązaniem jedynie dla odbiorców energii trwale odłączonych od Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). W praktyce uniemożliwiało to więc skorzystanie z takiego rozwiązania. Od 7 września linia bezpośrednia[3] będzie rozwiązaniem dostępnym również dla tych, którzy do KSE są i będą nadal przyłączeni.

Zgodnie z nowymi przepisami uruchomienie linii bezpośredniej będzie możliwe bez konieczności uzyskania w tym celu zgody Prezesa URE. Wymagany będzie jedynie  wpis do wykazu takich linii. Regulator dokona wpisu na podstawie zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o budowę linii bezpośredniej. Zgłoszenie musi zawierać informacje dotyczące parametrów linii, a także ekspertyzę wpływu tej linii lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system elektroenergetyczny, co jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Podmioty korzystające z linii bezpośrednich będą obciążane tzw. opłatą solidarnościową, pokrywającą koszty stałe niepokryte innymi składnikami taryfy, opłatą jakościową oraz opłatą mocową.


Internetowa porównywarka ofert

Nowelizacja ustawy przewiduje powstanie elektronicznej porównywarki ofert sprzedawców energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców[4]. Dzięki temu odbiorcy w jednym miejscu, online, będą mogli nieodpłatnie porównać wszystkie dostępne na rynku oferty sprzedaży energii elektrycznej oraz przeanalizować ich wady i zalety.

Kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zmianie sprzedawcy jest to, co zawierają i czym różnią się od siebie oferty poszczególnych sprzedawców. Porównywarka prowadzona przez niezależnego regulatora rynku zapewni wszystkim odbiorcom energii elektrycznej łatwy dostęp do kompleksowych i czytelnych informacji – mówi Rafał Gawin.

Aby publikowane w porównywarce oferty sprzedawców energii były aktualne i odzwierciedlały faktyczny zakres świadczonych usług, ustawodawca zobowiązał sprzedawców do przesyłania informacji o zmianach w ich ofertach w ciągu siedmiu dni od ich wprowadzenia[5], a za uchylanie się od tego obowiązku sprzedawcom energii elektrycznej będą grozić kary[6].


Obywatelska społeczność energetyczna (OSE) – sposób na obniżenie kosztów energii

Zgodnie z nowymi przepisami, od sierpnia 2024 r. w całej Polsce będą mogły funkcjonować obywatelskie społeczności energetyczne (OSE). To podmioty posiadające zdolność prawną, których działalność opiera się na dobrowolnym i otwartym uczestnictwie i w których uprawnienia decyzyjne i kontrolne przysługują członkom, udziałowcom lub wspólnikom będącym wyłącznie osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami. Głównym celem OSE ma być zapewnienie korzyści środowiskowych, gospodarczych lub społecznych dla ich członków, udziałowców, wspólników lub obszarów, na których Społeczność będzie prowadziła działalność.

Ustawa reguluje prawa i obowiązki takich podmiotów. Przedmiotem działalności OSE może być wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż, zużywanie, agregacja lub magazynowanie energii, a także świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej, ładowania pojazdów elektrycznych lub świadczenie innych usług energetycznych swoim członkom lub udziałowcom. Jednocześnie odbiorca przystępujący do OSE zachowuje pełnię praw konsumenckich.

Stworzenie ram prawnych działania obywatelskich społeczności energetycznych ma na celu umożliwienie odbiorcom końcowym energii elektrycznej bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i dzieleniu się energią elektryczną z innymi odbiorcami. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest zapewnienie członkom społeczności przystępnej cenowo energii elektrycznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie gospodarstw domowych, dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i obniżeniu ceny jej dostaw.

Rozpoczęcie działalności przez OSE wymaga wpisu do wykazu, który prowadzi Prezes URE.


Co można zyskać, a na co należy uważać w umowach z cenami dynamicznymi

Również od sierpnia 2024 r. odbiorcy będą mieli prawo do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z każdym sprzedawcą, który obsługuje ponad 200 tys. odbiorców. Cena energii w takiej umowie będzie odzwierciedlała wahania cen na rynkach energii elektrycznej, w szczególności na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego.

Skorzystać z takiej oferty będzie mógł tylko odbiorca posiadający zainstalowany licznik zdalnego odczytu. Dlatego wejście w życie ceny dynamicznej jest ściśle powiązane z momentem zainstalowania takich liczników, uruchomienia systemów zdalnego odczytu oraz Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Utworzenie tych systemów stworzy możliwości porównania cen i szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności.

Należy pamiętać, że jedną z cech charakterystycznych umów z ceną dynamiczną jest zmienność i wahania cen. Dlatego też sprzedawcy energii stosujący umowy z ceną dynamiczną zostali zobowiązani do informowania odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o kosztach i korzyściach, a także o ryzykach związanych z takimi umowami.

W celu zapewnienia tej przejrzystości na Regulatora został nałożony obowiązek monitorowania sytuacji na rynku energii elektrycznej związanej z cenami dynamicznymi. Prezes URE corocznie będzie też publikował raport dotyczący segmentu rynku, w którym stosowane są ceny dynamiczne.

Taryfa dynamiczna przenosi sygnały cenowe bezpośrednio na odbiorców i daje im szansę na nie odpowiedzieć. Jeśli pojawia się nadwyżka energii w systemie i nie ma chętnych do jej zakupu, to intuicja podpowiada, że towar powinien być tańszy. Wprowadzenie taryf dynamicznych to z jednej strony szansa na tańszy prąd, gdy pojawi się nadwyżka energii w systemie, ale też ryzyko wysokiej ceny, gdy energii jest mniej. Taryfa dynamiczna daje szansę na oszczędność kosztów, ale pod warunkiem, że będziemy umieli z niej korzystać: rozumiemy, jak działa rynek, od czego zależą ceny energii, jak się kształtują w poszczególnych godzinach i mamy możliwość oraz umiejętność zarządzania swoim zużyciem - zaznacza Rafał Gawin.


Zmiana sprzedawcy w 24 godziny

Nowym rozwiązaniem służącym odbiorcom indywidualnym będzie możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w czasie nie przekraczającym 24 godzin. Z chwilą uruchomienia CSIRE nowy sprzedawca będzie przesyłał do OIRE (operatora informacji rynku energii) powiadomienie o zawarciu z odbiorcą umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, a w systemie następować będzie automatyczna weryfikacja – dzięki temu cały „techniczny” proces zajmie nie więcej niż 24h. Taka możliwość pojawi się od lipca 2025 r. 


Nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej

Od czasu uruchomienia CSIRE wprowadzone zostaną nowe zasady sprzedaży rezerwowej dla odbiorców energii elektrycznej, które będą uwzględniały zautomatyzowany obieg informacji o rynku energii między użytkownikami centralnego systemu. Dzięki temu procedura uruchamiania sprzedaży rezerwowej zostanie uproszczona, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ochrony i bezpieczeństwa odbiorców.

Umowa sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej będzie obowiązywała na czas nieokreślony i co ważne, zostanie rozwiązana z chwilą zawarcia przez odbiorcę umowy z nowym sprzedawcą energii. Jednocześnie cena energii elektrycznej sprzedawanej w ramach sprzedaży rezerwowej będzie wyższa[7] od tej na rynku konkurencyjnym, co ma zmobilizować odbiorcę końcowego do jak najszybszego dokonania wyboru nowego sprzedawcy.


Dla odbiorców w gospodarstwach domowych tylko umowy kompleksowe

Nowelizacja wprowadza obowiązek zawierania od lutego 2024 r. wyłącznie umów kompleksowych z odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wcześniej istniała możliwość zawierania odrębnie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej albo umów kompleksowych.


Piaskownice regulacyjne: Prezes URE może zawiesić stosowanie określonych przepisów czasowo wobec konkretnych podmiotów

Piaskownice regulacyjne są rozwiązaniem stosowanym na szeroką skalę w innych europejskich krajach (m.in. we Francji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii). Celem jest promowanie nowych rozwiązań na rynkach energetycznych i sprawdzanie ich skuteczności, dzięki czasowemu wyłączeniu bądź ograniczeniu stosowania wymogów prawnych i regulacyjnych, w ramach których określone podmioty mogą je zastąpić regulacjami poddanymi testowaniu.

Wprowadzenie takiej regulacji do polskiego porządku prawnego ma przyspieszyć proces wdrożenia nowoczesnych technologii i innowacji oraz wesprzeć proces transformacji energetycznej.

Piaskownice regulacyjne tworzą bezpieczną przestrzeń prawną do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych. Dzięki działaniom podmiotów prowadzących projekty rozwojowe dla energetyki, regulator będzie mógł z bliska obserwować wdrażanie nowoczesnych technologii w branży, a w konsekwencji wspierać precyzyjne dostosowanie regulacji do funkcjonowania innowacyjnych pomysłów już poza bezpieczną przestrzenią piaskownicy – podkreśla szef URE.

Kluczowa jest tutaj możliwość sprawdzenia nowych technologii i modeli biznesowych, które w codziennych warunkach, bez zastosowania odpowiednich odstępstw, nie mogłyby być testowane. Za sprawą testów danej innowacji w bezpiecznym środowisku, regulator może też szybciej i skuteczniej przewidywać konieczność wprowadzenia zmian w prawie, dostosowanych do przyszłościowego rozwoju sektora.


Regulator będzie wytyczał kierunki rozwoju sieci oraz realizacji priorytetowych inwestycji

Aby zwiększyć skuteczność realizacji celów ważnych z punktu widzenia polityki państwa i regulatora, ustawodawca poszerzył kompetencje Prezesa URE przyznając mu prerogatywę do opracowywania wytycznych co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych, które mają zostać uwzględnione w planach rozwoju sieci tak, aby na poziomie krajowym zapewniony był ich spójny, systematyczny i skoordynowany rozwój. Wytyczne regulator będzie publikował w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co ważne, realizacja wytycznych Prezesa URE w obszarze inwestycji priorytetowych ma charakter fakultatywny i jest połączona z systemem wynagradzania, którego celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do ich realizacji. Prezes URE zyskał też uprawnienie do kontrolowania wykonania planów rozwoju w zakresie kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych.


Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej nową przesłanką do udzielenia koncesji. Możliwość zmiany koncesji z urzędu.

Ustawodawca, na wniosek Regulatora, wprowadził dodatkową przesłankę udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji, którą będzie rękojmia prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Prezes URE będzie mógł teraz odmówić udzielenia koncesji wnioskodawcy, który nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Podobnie regulator będzie mógł cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres w przypadku stwierdzenia, że koncesjonariusz nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej.

Zmiany te wynikają z potrzeby przyznania Prezesowi URE możliwości oceny całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych wnioskodawcy, tak aby koncesje były udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom, które rzeczywiście dają rękojmię prawidłowego wykonywania działalności nimi objętej. W ten sposób zwiększony został zakres okoliczności objętych kontrolą Prezesa URE, co pozwoli na nieudzielenie lub cofnięcie koncesji wobec podmiotów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności, że nie będą prawidłowo wykonywać działalności gospodarczej. Pozwoli to Prezesowi URE na szybsze reagowanie na skargi odbiorców dotyczące działań naruszających ich prawa, takich jak np. celowe wprowadzanie odbiorców w błąd.

Nowelizacja przyznaje też Prezesowi URE uprawnienie do zmiany koncesji z urzędu (nie tylko na wniosek koncesjonariusza). Regulator będzie teraz mógł zmienić warunki wydanej koncesji, w szczególności w przypadku konieczności ich dostosowania do obowiązującego stanu prawnego lub w celu zapobieżenia praktykom godzącym w interesy odbiorców lub zagrażającym rozwojowi konkurencji.

Zwiększy się zatem zakres ochrony rynku i odbiorców, zwłaszcza w gospodarstwach domowych.


Przedsiębiorcy nie będą mogli odmówić odbiorcom mediacji przed Koordynatorem ds. negocjacji

Nowelizacja rozszerzyła katalog umów[8] i podmiotów[9], w stosunku do których istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Jednak najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego udziału przedsiębiorców w postępowaniach mediacyjnych przed Koordynatorem wobec odbiorców w gospodarstwach domowych i odbiorców aktywnych będących konsumentami. Dotychczas udział w postępowaniu przedsądowym był dobrowolny dla obu stron, co oznaczało, że często przedsiębiorstwa energetyczne odmawiały mediacji. Teraz, w przypadku braku udziału przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Koordynatorem, Prezes URE może nałożyć na odmawiające współpracy przedsiębiorstwo karę w wysokości od 500 do 2000 zł.Najważniejsze rozwiązania wprowadzone nowelizacją:

Ø agregacja  - działalność polegająca na łączeniu wielkości mocy lub energii elektrycznej oferowanej przez odbiorców, wytwórców energii elektrycznej lub posiadaczy magazynów energii elektrycznej, z uwzględnieniem zdolności technicznych sieci, do której są przyłączeni, w celu sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności na rynkach energii elektrycznej,

Ø usługi elastyczności - usługi świadczone na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przez agregatora lub przez użytkowników systemu będących odbiorcami aktywnymi, wytwórcami, posiadaczami magazynów energii elektrycznej, których sieci, instalacje lub urządzenia są przyłączone do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z wyłączeniem koordynowanej sieci 110 kV, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności rozwoju systemu dystrybucyjnego, w tym zarządzania ograniczeniami sieciowymi w sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z wyłączeniem koordynowanej sieci 110 kV,

Ø odbiorca aktywny – tj. odbiorca końcowy działający indywidualnie albo w grupie, który:

a)      zużywa wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub

b)      magazynuje wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub

c)       sprzedaje wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub

d)      realizuje przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej, lub

e)      świadczy usługi systemowe, lub

f)       świadczy usługi elastyczności

pod warunkiem, że działalności, o których mowa w lit. b–f, nie stanowią przedmiotu podstawowej działalności gospodarczej tego odbiorcy,

Ø partnerski handel energią z odnawialnych źródeł energii (peer-to-peer, P2P) – jest nową formułą sprzedaży energii wytworzonej przez prosumenta lub prosumenta zbiorowego. Wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich będą mogli sprzedać nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej użytkownikom systemu bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, tj. agregatora. Umowy w ramach partnerskiego handlu energią z OZE zawiera się, rozlicza i rozwiązuje z wykorzystaniem platformy partnerskiego handlu energią z OZE, przez którą rozumie się internetową platformę handlową umożliwiającą zautomatyzowane wykonanie transakcji i płatności bezpośrednio między stronami tych umów albo za pośrednictwem strony trzeciej (agregatora).

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest pozostawienie uczestnikom handlu P2P możliwie jak największego marginesu swobody odnośnie podjęcia decyzji co do zamiaru uczestniczenia w tej formie handlu energią, wyboru sposobu organizacji P2P, czy wreszcie wyboru dostawcy elektronicznej platformy umożliwiającej prowadzenie handlu. W opinii projektodawcy takie podejście pozwoli na zebranie niezbędnych doświadczeń w stosunkowo ograniczonym, lokalnym „środowisku” uczestników rynku P2P, co na  etapie kolejnych zmian legislacyjnych może skutkować rozszerzeniem zakresu stosowania handlu P2P i dostosowaniem do tego odpowiednich instrumentów regulacyjnych.Nowelizacja nakłada też na Prezesa URE szereg nowych obowiązków z zakresu monitorowania sytuacji na rynku energii elektrycznej. Regulator będzie monitorować m.in.:

·      poziom i skuteczność otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym na giełdach energii elektrycznej,

·      ceny dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w tym przedpłatowe formy rozliczeń realizowane za pomocą liczników zdalnego odczytu,

·      zawieranie i stosowanie umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, oferty sprzedawców energii elektrycznej, wpływ tych umów i ofert na ceny i stawki opłat dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych, a także szacowanie ryzyk związanych z tymi umowami,

·      opłaty za usługi w zakresie utrzymania systemu elektroenergetycznego i wykonanie tych usług,

·      stosunek cen stosowanych przez sprzedawców energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych do cen hurtowych energii elektrycznej,

·      kształtowanie się taryf i opłat za świadczenie usług dystrybucyjnych,

·      skargi zgłaszane przez odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,

·      zakłócenia lub ograniczenia konkurencji, w tym dostarczanie stosownych informacji oraz przekazywanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszelkich istotnych przypadków tych zakłóceń lub ograniczeń,

·      występowanie restrykcyjnych praktyk umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą uniemożliwiać odbiorcom jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym sprzedawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie.

 

Co jeszcze możemy znaleźć w nowelizacji?

1)    zmiany dotyczące funkcjonowania CSIRE (Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii),

2)    zobowiązanie sprzedawców energii elektrycznej stosujących taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE do informowania odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym, co najmniej raz na kwartał, o możliwości zakupu przez tego odbiorcę energii elektrycznej od wybranego przez niego sprzedawcy, dostępności ofert sprzedaży energii elektrycznej w porównywarce ofert i możliwości oszczędności na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, w szczególności o umowach z cenami dynamicznymi energii elektrycznej,

3)    nowy obowiązek sprawozdawczy dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem ziemnym z zagranicą. Przedsiębiorstwa te będą obowiązane przekazywać Prezesowi URE informacje o realizacji umów dotyczących sprzedaży gazu ziemnego za granicę za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach sprzedanego gazu ziemnego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.

 

 

 

 

[1] Dz.U. 1681.

[2] Dyrektywa 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej ustanawia zasady dotyczące wytwarzania, dystrybucji, dostaw i magazynowania energii elektrycznej oraz ochrony konsumentów, które mają pozwolić na stworzenie w UE konkurencyjnych, przejrzystych i ukierunkowanych na potrzeby konsumenta rynków energii elektrycznej. Dyrektywa ta uchyliła obowiązującą wcześniej dyrektywę 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r., na podstawie której wprowadzono w Polsce część prorynkowych rozwiązań w ramach tzw. trzeciego pakietu zimowego.

[3] Zgodnie z definicją linii bezpośredniej jest to linia elektroenergetyczna łącząca wydzielonego odbiorcę z wydzieloną jednostką wytwórczą lub linia elektroenergetyczna łącząca jednostkę wytwórczą z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią w celu bezpośredniego dostarczania energii do ich własnych obiektów, podmiotów podporządkowanych lub do odbiorców przyłączonych do sieci lub instalacji tych przedsiębiorstw.

[4] Dotyczy to mikroprzedsiębiorców, którzy rocznie zużywają poniżej 100 MWh.

[5] Art. 31g ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne.

[6] Art. 56 ust. 1 punkt 55 ww. ustawy.

[7] Przy czym nie będzie to więcej niż trzykrotność rynkowej ceny energii elektrycznej, o  której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

[8] Postępowania będą mogły być prowadzone także w sprawie sporów wynikłych z umów agregacji oraz umów o świadczenie usług magazynowania energii.

[9] Wnioskodawcą w ramach postępowania przed Koordynatorem ds. negocjacji przy Prezesie URE będzie mógł być dodatkowo odbiorca aktywny będący konsumentem, natomiast po drugiej stronie oprócz przedsiębiorstw energetycznych dodano agregatorów oraz obywatelskie społeczności energetyczne.

Wyszła aktualizacja aplikacji PSE Energetyczny Kompas

Jest już dostępna aktualizacja Energetycznego Kompasu, aplikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych pomagającej w świadomym korzystaniu z energii elektrycznej. Wśród nowych funkcji jest m.in. możliwość ustawienia powiadomień, pokazywanie danych o zapotrzebowaniu i udziale OZE w produkcji energii elektrycznej oraz dodatkowa kategoria godzin. Aktualizację można już  pobrać ze sklepów Google Play i iStore


Dzięki Energetycznemu Kompasowi każdy odbiorca może w łatwy sposób sprawdzić, w których godzinach korzystanie z energii elektrycznej jest najbardziej lub najmniej przyjazne dla środowiska oraz obciążające dla systemu elektroenergetycznego. 


W aplikacji są cztery rodzaje godzin:

Ciemnozielone – to nowa kategoria wprowadzona w ramach aktualizacji; w godzinach ciemnozielonych powstaje więcej energii niż potrzebują odbiorcy. Wskazane jest wówczas zwiększenie zużycia.

Zielone – to „zwykłe godziny”, w których możemy dowolnie korzystać z energii elektrycznej.

Żółte – w tych godzinach największa część energii elektrycznej powstaje w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE. Warto wówczas ograniczyć zużycie.

Czerwone – to godziny, w których jest niewystarczająca rezerwa mocy, niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa pracy systemu. Wówczas liczy się każdy kilowat zapotrzebowania mniej – pomoże nawet stopień mniej na termostacie i zgaszony telewizor. Te godziny będą pokazywane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Aplikacja jest dostępna od marca 2023 r.

Wielu użytkowników prosiło o wprowadzenie możliwości ustawienia powiadomień. Taka opcja jest dostępna w nowej wersji Energetycznego Kompasu – aplikacja o godzinie 19 informuje o wyznaczonych godzinach na dzień następny  oraz może np. przypomnieć, kiedy zbliżają się godziny żółte. Użytkownicy mogą sami ustawić, kiedy dostaną powiadomienie i czego będzie dotyczyć.

Energetyczny Kompas po aktualizacji pokazuje także prognozy dotyczące udziału źródeł odnawialnych i konwencjonalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej, a także poziomu zapotrzebowania. Wystarczy wybrać daną godzinę na głównym ekranie aplikacji.

Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play oraz iStore.

Więcej o Energetycznym Kompasie można przeczytać na stronie https://energetycznykompas.pl/

W planach są kolejne aktualizacje i wprowadzenie nowych funkcjonalności. 
20 września ARE zaprasza na szkolenie online "Funkcjonowanie rynku energii w Polsce"

Szkolenie w formule online jest 20 września

Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania krajowego rynku energii. Zostanie omówiona struktura podmiotowa rynku elektroenergetycznego (wytwórcy, OSP, OSD, giełda energii, spółki obrotu, odbiorcy końcowi), a także formy obrotu i rodzaje transakcji zawieranych na nim, wynikające z przepisów prawa i dokumentów rządowych. Omówione zostanie działanie rynku kontraktów bilateralnych, rynku giełdowego, rynku bilansującego i rynku technicznego. Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat zasad i reguł rządzących krajową energetyką, zrozumieją różnicę pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym oraz poznają podstawowe akty prawne regulujące rynek energii. Szkolenie to jest kierowane do wszystkich chcących nabyć lub poszerzyć wiedzę o działaniu polskiego rynku energii, tak aby mogli oni sprawnie poruszać się oraz zarządzać w tym obszarze gospodarki.


Program szkolenia i link do rejestracji

Szybka rejestracja 


8.45-9.00 Logowanie uczestników


9.00-10.00 Organizacja rynku energii

 • Główni gracze na rynku energii
 • Wytwarzanie
 • Obrót energią
 • Przesył
 • Dystrybucja
 • Rynek hurtowy
 • Rynek detaliczny
 • Odbiorcy energii
 • Urząd Regulacji Energetyki

 

10.00-11.15 Proces budowy i uruchomienia źródła energii

 • Wybór lokalizacji
 • Decyzje środowiskowe
 • Lokalne plany zabudowy
 • Warunki przyłączenia
 • Aukcje, wsparcie FiT i FiP
 • Pozwolenie na budowę
 • Koncesje na wytwarzanie energii
 • Umowy sprzedaży energii
 • Uruchomienie instalacji

11.15-11.30 Przerwa


11.30-12.45 Funkcjonowanie Systemu Elektroenergetycznego

 • Wprowadzenie energii do sieci
 • Bilansowanie mocy w systemie
 • Rynek Bilansujący
 • Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej
 • Rola magazynów energii i połączeń międzysystemowych
 • Wpływ OZE na pracę sieci elektroenergetycznej
 • Dobowy profil zapotrzebowania na energię elektryczną

 

12.45-14.00 Obrót hurtowy energią elektryczną

 • Towarowa Giełda Energii (TGE)
 • Obligo giełdowe
 • Rynek Towarów Giełdowych
 • Zorganizowana Platforma Obrotu OTF
 • Pozostałe rynki giełdowe
 • Handel emisjami CO2

14.00-14.15 Przerwa


14.15-15.15 Obrót detaliczny energią elektryczną

 • Sprzedawca z urzędu, sprzedawca rezerwowy, zmiana sprzedawcy
 • Grupy taryfowe - czym się różnią
 • Umowa kompleksowa, a umowa rozdzielona
 • Składniki rachunku za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego
 • Opłata za energię elektryczną, a cena giełdowa

15.15-15.45 Otoczenie formalno-prawne

 • Prawo energetyczne Ustawa OZE
 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
 • Polityka Energetyczna Unii Europejskiej

15.45-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania


Szkolenie dla: samorządowców, firm doradczych, kancelarii prawnych, spółek IT, uczestników rynku energetycznegoZapisy i rejestracja pod tym linkiem >>>Link<<<

Coraz więcej szkół instaluje na swoich dachach fotowoltaikę

Obniżenie kosztów funkcjonowania budynku szkoły to główna motywacja dyrektorów polskich szkół decydujących się na fotowoltaikę


Łódź

Już prawie 30 budynków użyteczności publicznej w Łodzi zostało w 2023 roku wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne, które pomogą zmniejszyć rachunki za energię. W najbliższym czasie planowanych jest kolejnych 10 takich inwestycji. Tym razem wszystkie one będą realizowane na dachach szkół.

W ostatnich miesiącach o nowe instalacje fotowoltaiczne wzbogaciło się 8 Domów Pomocy Społecznej, 6 żłobków, 9 szkół podstawowych oraz kilka zespołów szkół ponadpodstawowych.  Na dachach ich budynków położono, w zależności od możliwości, jakie dawała dostępna powierzchnia, od około czterdziestu do ponad 120 paneli czerpiących energię ze słońca. Dzięki temu spora część obecnych rachunków za energię zostanie w tych budynkach zmniejszona.

W najbliższym czasie fotowoltaika zainstalowana będzie też na 10 łódzkich szkołach - sześciu podstawówkach, VI i XXV LO oraz dwóch zespołach szkół ponadpodstawowych (Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Politechniki 37 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Czajkowskiego 14).

Łącznie w tym roku energia słoneczna ma stać się istotnym źródłem energii dla 60 łódzkich placówek. Koszt inwestycji to prawie 10 milionów zł, ale te pieniądze będą się każdego roku zwracać.


Sieradz

W sieradzkim magistracie w wakacje podpisano umowę na instalację paneli fotowoltaicznych na sieradzkich szkołach podstawowych. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 4 miesięcy.

Podpisy pod umową o wartości 905 242,64 zł złożyli Emilia Marek, zastępca prezydenta Sieradza oraz Jacek Helbin, wiceprezes zarządu SolarSpot.

To właśnie ta spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, w którym uczestniczyło siedem firm.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznych na szkołach podstawowych numer 1, 4, 6 oraz 9. 

Ich łączna moc wyniesie 194,85 kWp.

Zamontowane zostaną również układy monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI. Wykonana zostanie także częściowa przebudowa i dostosowanie istniejących instalacji odgromowych tak, aby zabezpieczały budynki i wybudowane instalacje fotowoltaiczne.

To już kolejne przedsięwzięcia podejmowane przez Sieradz w kwestii odnawialnych źródeł energii.

W tym roku panele fotowoltaiczne o mocy 49,68 kWp pojawią się także na dachu Urzędu Miasta Sieradza.

Bezpośrednim celem tej i wcześniejszych inwestycji jest obniżenie kosztów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w Sieradzu oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Wartość dwóch wspomnianych przedsięwzięć to niemal 1,3 mln zł, z czego 964,8 tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W poprzednich latach udało się uzyskać dodatkowe środki na panele fotowoltaiczne: dla 277 mieszkańców miasta Sieradza (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) na budynkach wszystkich publicznych przedszkoli na Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 - tutaj wraz z panelami zamontowana została pompa ciepła i kocioł olejowy

Łączna wartość wszystkich dotacji pozyskanych na odnawialne źródła energii w mieście to ponad 7 mln zł. 


Grudziądz

Budynki czterech kolejnych szkół zyskają niebawem instalację fotowoltaiczną. Inwestycja zrealizowana zostanie niemal wyłącznie za pieniądze z funduszy europejskich.

Miasto otrzymało bowiem dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 363 676,71 zł. Przypomnijmy, że są to ostatnie programy z kończącego się unijnego rozdania, które muszą zostać zrealizowane do końca roku.

Konsekwentnie stawiamy na tego typu rozwiązania, które przynoszą miastu oszczędności – podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

To także kolejne istotne wsparcie finansowe, po które sięgamy w ramach kończącej się unijnej perspektywy - dodaje.

Całkowita wartość inwestycji, obejmującej instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych nr 7, 16, 20 oraz 21, to 1 364 901,83 zł. Oznacza to, że wkład miasta w ten projekt jest symboliczny i zamyka się w kwocie 1225,12 zł.


Głogów

Instalacje fotowoltaiczne będą zainstalowane na szkołach w Przedmościu i Serbach oraz na siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny podpisał już umowę z firmą PHU PARTNER EU na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu z wymianą opraw na sali gimnastycznej oraz na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach, również z wymianą lamp na LED-owe w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym. To zadnie inwestycyjne poprawa efektywności energetycznej.

Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, które stanowią istotny element kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych – wójt przypomina, że fotowoltaika jest rozwiązaniem całorocznym, jednak ilość wyprodukowanej energii różni się w zależności od sezonu

Oznacza to, że nadwyżki prądu wyprodukowane latem będzie można przekazać do zewnętrznej sieci energetycznej. Nadwyżka energii zostanie odebrana w okresie zmniejszonej wydajności paneli słonecznych – dodaje, że instalacja fotowoltaiczna jest również ekologiczna

Przy stałej produkcji prądu nie emituje dwutlenku węgla, nie wytwarza też substancji szkodliwych dla ludzi i zwierząt. Te inwestycje zapewnią pokrycie zapotrzebowania na prąd. Z zielonej energii.

Na montaż instalacji na szkole w Przedmościu gmina Głogów otrzymała 20 tys. zł dotacji od powiatu głogowskiego.

Instalację fotowoltaiczną powstanie również na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Na jej wykonanie gmina zawarła już umowę z firmą AVOLTECH.

Fotowoltaika pozwoli zakładowi wytwarzać na własny użytek prąd bez ponoszenia większych stałych opłat. W każdym miesiącu zakład może osiągać realne oszczędności finansowe. Ponadto zyskuje niezależność od podwyżek cen dostawy i dystrybucji energii elektrycznej – informuje urząd gminy.

Zakończenie inwestycji jest planowane w październiku.Zielona Góra

Elegancka elewacja w dwóch odcieniach szarości z czerwonym akcentem. Na dachu fotowoltaika, wewnątrz energooszczędne oświetlenie w technologii LED, do tego termomodernizacja całego budynku, wymiana okien oraz instalacji. To wakacyjny remont w V Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kieślowskiego przy ul. Zachodniej w Zielonej Górze.

Budynek szkoły powstał w latach 80. Składa się z trzech skrzydeł i łącznika. Obok klas w placówce znajduje się też sala gimnastyczna z zapleczem. Termomodernizacja objęła wszystkie części obiektu, które zostały docieplone styropianem i wełną mineralną.

Koszt modernizacji placówki wraz z wyminą części okien, drzwi i instalacji oraz montażem nowego oświetlania i fotowoltaiki to blisko 3,8 mln zł.
KOWR zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania i funkcjonowania Spółdzielni Energetycznych

Warsztaty odbędą się wyłącznie w formie stacjonarnej w wybranych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego

Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla gazociągu przyłączeniowego do Elektrowni Kozienice

Przyłączenie Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych do gazowego krajowego systemu przesyłowego umożliwi produkcję energii opartej na zastosowaniu niskoemisyjnych źródeł paliw. Gaz do Elektrowni będzie dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, który jest obecnie na finalnym etapie realizacji. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej

Gazociąg przyłączeniowy do Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych zapewni realne możliwości wprowadzania - w ramach transformacji energetycznej - zmian w technologii wytwórczej opartej na zastosowaniu niskoemisyjnych źródeł paliwa.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Podstawowe parametry i opis inwestycji:
 • gazociąg wysokiego ciśnienia,
 • średnica: 700 mm,
 • ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
 • długość ok. 20 km.

Status inwestycji:
 • gazociag w trakcie projektowania.

Przebieg i lokalizacja inwestycji:

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim. Jego trasa przebiegać będzie przez teren gmin: Głowaczów i Kozienice.


Dobre wyniki Grupy Energa w I półroczu 2023 roku, ponad połowa produkcji energii z OZE

Trzy lata po włączeniu Energi do Grupy ORLEN, pomorska spółka energetyczna wypracowała kolejne dobre skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne


Przychody w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku wzrosły o 41% r/r i zamknęły się na poziomie 13,43 mld zł. EBITDA w tym samym okresie wyniosła 2,61 mld zł, co oznacza wzrost o 29 r/r. W efekcie zysk netto Grupy Energa w I półroczu 2023 roku wyniósł 1,42 mld (wzrost o 35% r/r).

W I półroczu 2023 roku Grupa Energa wytworzyła ok. 1,7 TWh energii elektrycznej brutto, z czego 53% pochodziło z OZE, głównie hydroelektrowni i farm wiatrowych. Na koniec czerwca br. w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu pierwszego półrocza br. wyprodukowano 921 GWh energii elektrycznej brutto.

Na koniec I półrocza 2023 roku liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej (Punkty Poboru Energii) wynosiła 3,3 mln. W linii Biznesowej Sprzedaż nastąpił wzrost liczby klientów o ok. 61 tys. w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów odpowiada grupa taryfowa G obejmująca gospodarstwa domowe.

W omawianym okresie w Linii Biznesowej Dystrybucja liczba nowoprzyłączonych klientów wyniosła 36 tys., zmodernizowano 1470 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz podłączono nowe źródła OZE o mocy zainstalowanej 800 MW.

Grupa Energa wzmacnia się przez synergie biznesowe wynikające z integracji z Grupą ORLEN. Świadomość, jak ważna jest transformacja energetyczna determinuje nas do konsekwentnej realizacji założeń strategii ORLEN2030 i dalszego dynamicznego rozwoju inwestycji w sieci dystrybucji energii oraz zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Energi SA.


Energa z ORLENEM wypływa na Bałtyk

Ministerstwo Infrastruktury 30 maja br. ogłosiło wyniki procesu przyznawania sześciu nowych lokalizacji farm wiatrowych planowanych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Największą liczbę punktów w przypadku pięciu lokalizacji otrzymała Grupa ORLEN.

Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN otrzymała dwie lokalizacje w obszarach 14.E.1 i 14.E.2, które pozwolą na realizację projektów OZE o łącznej mocy ok. 1800 MW. Koncesje, które zabezpieczyła Grupa ORLEN znajdują się na wysokości Kołobrzegu oraz Łeby i są usytuowane około 30 kilometrów od linii brzegowej.


Inwestycje w dystrybucję i nowe źródła

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1,73 mld zł i były o blisko 0,8 mld zł wyższe (+85%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 54% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 0,94 mld zł.

Nakłady związane z budową CCGT w Ostrołęce wyniosły 324 mln zł, natomiast przeznaczone na budowę CCGT w Grudziądzu 246 mln zł.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

zobaczmy przy okazji: Co się teraz dzieje na budowie w Ostrołęce?


Nowe OZE

W kwietniu 2023 dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW zostały uruchomione przez Energę Wytwarzanie, spółkę zależną Energi. Spółka zainwestowała ok. 260 mln zł, aby zielona energia produkowana w tych instalacjach mogła zasilić ok. 43 tys. gospodarstw domowych.

Do końca tego roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Realizowane projekty skutecznie umożliwiają Grupie ORLEN powiększanie portfela wytwórczego z odnawialnych źródeł energii, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski i przybliżając koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.


CCGT Ostrołęka

W czerwcu w projekcie bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnięto kluczowy kamień milowy. Spółka prowadząca inwestycję w elektrownię o mocy ok. 750 MW podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance na łączną kwotę 2,64 mld zł z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.


CCGT Grudziądz

W kwietniu rozpoczęto budowę magistrali rurociągowych. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system chłodzenia, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum.

W maju w Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej, a krótko po uroczystości wykonany został fundament pod pierwsze kluczowe urządzenie – kocioł odzysknicowy, inaczej zwany HRSG (ang. heat recovery steam generator). Podobne prace przeprowadzono też w Ostrołęce.

Obie inwestycje w bloki gazowo-parowe w Ostrołęce i w Grudziądzu będą wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.Kolejny milion liczników

W kwietniu Energa Operator poinformowała, że nie zwalnia tempa wdrażania liczników zdalnego odczytu w swojej sieci i ogłosiła przetarg na zakup blisko miliona sztuk tego typu urządzeń. Spółka planuje objąć zdalnym pomiarem wszystkich swoich klientów do 2026 r.

Liczniki zdalnego odczytu są niezbędne do bilansowania systemu elektroenergetycznego opartego w znacznym stopniu o OZE. Zapewniają zdolność do dokładniejszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, ułatwiając tym samym odpowiednie zaplanowanie pracy źródeł wytwórczych.


Czynniki istotnie wpływające na wyniki

W I półroczu istotny wpływ na przychody ze sprzedaży Grupy Energa miały rekompensaty w wysokości 2,24 mld zł od Zarządcy Rozliczeń pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulacjami w zakresie cen energii elektrycznej, gazu i stawek usługi dystrybucyjnej.

Największy udział w EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2023 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (61%), natomiast udział Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie ukształtował się odpowiednio na poziomie 28% i 14%.

Najwyższy wzrost EBITDA r/r, o 435 mln zł do poziomu 742 mln zł, odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż. Jednak był to głównie efekt zdarzenia księgowego - rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku - oraz zdarzenia jednorazowego, jakim było otrzymanie opłaty „exit fee” za przeniesienie procesów i funkcji związanych z hurtowym handlem energią elektryczną z Energi Obrotu do ORLEN Energia.

Poprawę EBITDA, o 314 mln zł r/r do poziomu 1,59 mld zł, zanotowała także Linia Biznesowa Dystrybucja. Związane to było przede wszystkim ze wzrostem marży na dystrybucji energii elektrycznej (ze stratami sieciowymi) wynikającym z wyższej średniej stawki usługi dystrybucyjnej, a także korzystnej wyceny szacunku niezafakturowanych strat sieciowych.

Linia Biznesowa Wytwarzanie w I półroczu 2023 roku osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 366 mln zł wobec 453 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównymi czynnikami kształtującymi poziom EBITDA tej Linii były m.in. niższe przychody ze sprzedaży energii, przy wyższych kosztach zużycia kluczowych paliw do produkcji (wpływ wysokich cen węgla).

Od 1 września URE zmienia siedzibę, ważne informacje dla uczestników rynku

Od 1 września 2023 r. siedziba Urzędu Regulacji Energetyki będzie znajdować się w nowej lokalizacji w Warszawie przy ul. Towarowej 25a


Ze względu na zmianę siedziby i zaplanowaną od połowy sierpnia 2023 r. przeprowadzkę, między 16 sierpnia a 15 września br. możliwe będą czasowe utrudnienia w kontakcie mailowym, telefonicznym i osobistym z pracownikami poszczególnych departamentów URE. Ograniczona będzie również możliwość zapoznania się w siedzibie URE z aktami spraw w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

We wszystkich sprawach, w których to możliwe, Urząd Regulacji Energetyki zachęca do przesyłania korespondencji za pomocą skrzynki ePUAP.

Inne ważne informacje związane z ograniczeniami wynikającymi ze zmiany siedziby centrali URE:

▪ Nie będzie możliwości skorzystania z porad ekspertów Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych osobiście od 14 sierpnia do 8 września. W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny (pod nr telefonu 22 244 26 36) i mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

▪ Wydawanie świadectw i gwarancji pochodzenia: zwracamy uwagę operatorów systemów elektroenergetycznych, którzy przesyłają potwierdzone wnioski wytwórców do Urzędu, by wysyłając korespondencję uwzględnili termin zmiany siedziby Urzędu, tak aby uniknąć sytuacji, w których wnioski wysłane na dotychczasowy adres URE po 1 września zostałyby np. zwrócone nadawcom przez operatora pocztowego, co w konsekwencji wydłużyłoby czas oczekiwania przez wytwórców na załatwienie sprawy przez Urząd.

▪ Odbiorcy przemysłowi: termin składania oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o OZE upływa 31 sierpnia br.  W związku z przeprowadzką URE może się zdarzyć, że przesyłki dostarczone do Urzędu po 31 sierpnia, a zaadresowane na Aleje Jerozolimskie 181, będą przez operatora pocztowego zwracane do nadawców. By uniknąć konsekwencji związanych z uchybieniem terminu na złożenie oświadczeń przez odbiorców przemysłowych, rekomendujemy zachowanie dowodów nadania oświadczeń (nadanie oświadczenia po 31 sierpnia wiąże się z sankcją polegającą na zakazie udziału w systemie wsparcia przez pięć lat).  

▪ Numery telefonów centrali URE pozostają bez zmian.

▪ Zmianie nie ulegają numery kont bankowych URE oraz konta, na które należy wnosić opłaty skarbowe.

▪ Od 25 sierpnia 2023 r. od godziny 16.00 do 28 sierpnia 2023 r. nie będą dostępne rejestry i wykazy URE.

▪ 
Od 24 sierpnia 2023 r. od godziny 8.00 do 29 sierpnia 2023 r. nie będzie dostępna Internetowa Platforma Aukcyjna.

▪ Przeprowadzka warszawskiej siedziby URE nie ma wpływu na funkcjonowanie Oddziałów Terenowych Urzędu.


URE prosi interesariuszy o aktualizację adresu URE w swoich bazach teleadresowych.

PGE Energetyka Kolejowa z kolejnym kontraktem trakcyjnym na Pomorzu

PGE Energetyka Kolejowa została zwycięzcą postępowania przetargowego na utrzymanie sieci trakcyjnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To kolejny, po Trójmiejskiej SMK-ce przewoźnik na Pomorzu, który w ostatnim czasie zdecydował się na współpracę ze spółką z Grupy PGE

Zakres rocznego kontraktu obejmuje utrzymanie sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 248 z Gdańska Wrzeszcz do  Gdańsk Osowa i nr 253 Gdańsk Osowa – Gdańsk Rębiechowo. W sumie to 48 sekcji i 35 km trakcji należącej do PKM.

Korzystają z niej pociągi wożące pasażerów na lotnisko w Rębiechowie, do Osowa - najludniejszej dzielnicy Gdańska oraz do jednej z trzech największych stacji kolejowych w Gdańsku – Wrzeszcz. 

Wartość kontraktu oszacowano na 1 000 000 PLN.

PGE Energetyka Kolejowa jest odpowiedzialna m.in. za: kontrolę, pomiary, bieżącą naprawę i regulację urządzeń elektroenergetycznych, uzupełnienie uszkodzonych elementów czy usuwanie oblodzenia sieci trakcyjnej. Pełni także serwis awaryjny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

PKM to kolejny przewoźnik z Pomorza, który zaufał naszej Spółce. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie i unikalne kompetencje trakcyjne przełożą się na wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego w regionie i komfort podróżowania - powiedział Sylwester Szczensnowicz, prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa.