PL EN DE

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 12.1 Statutu Spółki postanawia zwołać na dzień 16 czerwca 2023 roku (piątek), godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.

Posiedzenie odbędzie się w trybie art. 406­5 KSH przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według zasad określonych w Regulaminie e-WZA. 

Posiedzenie protokołowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
  3. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
 7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia wypłaty dywidendy za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Statucie Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami. Oryginały pełnomocnictwa prosimy przesyłać na adres: Agencja Rynku Energii S.A.  ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.