PL EN DE

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 12.1 Statutu Spółki postanawia zwołać na dzień 17 czerwca 2021 roku (czwartek), godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A..

Posiedzenie odbędzie się w trybie art. 4065 KSH przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według zasad określonych w Regulaminie e-WZA. 

Posiedzenie protokołowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  4. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia wypłaty dywidendy za 2020 rok.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami. Oryginały pełnomocnictwa prosimy przesyłać na adres: Agencja Rynku Energii S.A.  ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.

Szanowni Akcjonariusze,

Agencja Rynku Energii S.A. informuje, że wybrany przez Zgromadzenie Akcjonariuszy DM „Navigator” S.A jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki, uruchomił aplikację umożliwiającą zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekazania akcji oraz dalszą obsługę akcjonariuszy i Spółki w ramach prowadzonego rejestru.

W związku z powyższym, Spółka zwraca się do Państwa o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za proces dematerializacji i wskazanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane (za pośrednictwem aplikacji) zaproszenie zawierające poufny link do zalogowania w aplikacji, w celu wprowadzenia danych zgodnie z formularzami tam udostępnionymi przez DM „Navigator” S.A.

Po uzupełnieniu danych, możliwe będzie złożenie w Spółce akcji oraz wygenerowanie stosownych dokumentów potwierdzających.

Zwracamy się, ponad to z prośbą o wypełnienie Pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego pisma i przesłanie go do dnia 30.10.2020 r w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz oryginału na adres korespondencyjny Spółki tj. Agencja Rynku Energii S.A, ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.

Czynności związane z dematerializacją

Pełnomocnictwo