pl PL en EN de DE

Informacja o NWZA

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 398 KSH oraz § 12.2 Statutu Spółki postanawia zwołać na dzień 2 czerwca 2020 roku, godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A..

Posiedzenie odbędzie się w trybie art. 4065 KSH przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według zasad określonych w załączonym Regulaminie e-WZA. 

Posiedzenie protokołowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.

Regulamin Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

© 2018 - 2020 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143