PL EN DE

Informacja o NWZA 10 2023

Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 398 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 listopada 2023 roku, godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.

Posiedzenie odbędzie się w trybie art. 4065 KSH przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według zasad określonych w załączonym Regulaminie e-WZA. 

Posiedzenie protokołowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3. 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych przedstawicieli lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami. Oryginały pełnomocnictwa prosimy przesyłać na adres: Agencja Rynku Energii S.A.  00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka 3. Szczegóły uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej znajdują się w Regulaminie dołączonym do niniejszego zawiadomienia.