PL EN DE

Informacja o ZWZA

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 12.1 Statutu Spółki oraz Art. 15zzh ust. 1 pkt 1 ustawy o COVID-19 z dnia 31 marca 2020r, zwołuje na dzień 15 września 2020 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3 (sala konferencyjna) o godz. 1100.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
  3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
  4. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia wypłaty dywidendy za 2019 rok.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych statutowo przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami.