PL EN DE

Komunikat i Uchwała RN Nr 27/IX/2020

Rada Nadzorcza Agencji Rynku Energii S.A. działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. f Regulaminu Rady Nadzorczej Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna oraz w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna, zawiadamia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A., które będzie prowadzone w taki sposób, że każdy z Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A. może zgłosić kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A. Ponadto, udział w postępowaniu mogą wziąć pracownicy zatrudnieni w Agencji Rynku Energii S.A.

Kandydaci spośród pracowników Agencji Rynku Energii S.A dostarczają dokumenty osobiście.

Pisemne zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na w/w stanowisko należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Spółki na adres:

Agencja Rynku Energii S.A.
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 3

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.” w terminie do dnia 11 września 2020 r. do godziny 1200.

W przypadku zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską, decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Kandydaci spośród pracowników Agencji Rynku Energii S.A dostarczają dokumenty osobiście.

Zasady i  warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Uchwała Rady Nadzorczej  Agencji Rynku Energii S.A. Nr 27/IX/2020 z dnia 04.09.2020r. stanowiąca załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Uchwała RN Nr 27/IX/2020