pl PL en EN de DE

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Rada Nadzorcza Agencji Rynku Energii S.A. działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. f Regulaminu Rady Nadzorczej Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna oraz w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna, zawiadamia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A., które będzie prowadzone w taki sposób, że każdy z Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A. może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata na każde ze stanowisk:

  • Prezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.;
  • Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.

Pisemne zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na każde ze stanowisk należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Spółki na adres:

Agencja Rynku Energii S.A.

00-728 Warszawa

ul. Bobrowiecka 3

w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiednio „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.” lubPostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.” w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godziny 1500.

W przypadku zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską, decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Zasady i warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Uchwała Rady Nadzorczej  Nr 23/IX/2020 z dnia 20.07.2020r.

© 2018 - 2020 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143