PL EN DE

Szanowni Akcjonariusze, 

W nawiązaniu do korespondencji z dnia 14 września 2020 r. (Wezwanie pierwsze do złożenia dokumentów papierowych akcji w Spółce) przesyłamy informację, że wybrany przez Zgromadzenie Akcjonariuszy ARE S.A. - Dom Maklerski Nawigator S.A.  – jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, zgłasza opóźnienia w uruchomieniu aplikacji web mającej wspomagać proces dematerializacji akcji.

Z informacji Domu Maklerskiego Navigator wynika, że udostępniona aplikacja web przyspieszy uzupełnianie niezbędnych danych oraz pozwoli na bieżący podgląd procesu dematerializacji.

Według uzyskanych informacji moduł zdawczo-odbiorczy aplikacji ma zostać udostępniony w drugiej połowie października br.

W związku z powyższym, Zarząd ARE S.A. zwraca się do Akcjonariuszy o rozważenie wstrzymania się ze składaniem akcji w Spółce, do czasu uruchomienia aplikacji. Po jej uruchomieniu, Akcjonariusze otrzymają niezbędne materiały wraz z informacją o sposobie ich uzupełnienia, przed czynnością złożenia akcji w Spółce.

Jeżeli jednak Akcjonariusz zdecyduje się na złożenie akcji bez względu na działania DM Navigator, Spółka jest gotowa do przyjęcia akcji i wydania stosowanego pokwitowania. Prosimy o zgłoszenie spółce chęci złożenia akcji z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do przygotowania pokwitowania.

Rada Nadzorcza Agencji Rynku Energii S.A. działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. f Regulaminu Rady Nadzorczej Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna oraz w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna, zawiadamia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A., które będzie prowadzone w taki sposób, że każdy z Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A. może zgłosić kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A. Ponadto, udział w postępowaniu mogą wziąć pracownicy zatrudnieni w Agencji Rynku Energii S.A.

Kandydaci spośród pracowników Agencji Rynku Energii S.A dostarczają dokumenty osobiście.

Pisemne zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na w/w stanowisko należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Spółki na adres:

Agencja Rynku Energii S.A.
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 3

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.” w terminie do dnia 11 września 2020 r. do godziny 1200.

W przypadku zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską, decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Kandydaci spośród pracowników Agencji Rynku Energii S.A dostarczają dokumenty osobiście.

Zasady i  warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Uchwała Rady Nadzorczej  Agencji Rynku Energii S.A. Nr 27/IX/2020 z dnia 04.09.2020r. stanowiąca załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Uchwała RN Nr 27/IX/2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 12.1 Statutu Spółki oraz Art. 15zzh ust. 1 pkt 1 ustawy o COVID-19 z dnia 31 marca 2020r, zwołuje na dzień 15 września 2020 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3 (sala konferencyjna) o godz. 1100.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
  3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
  4. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia wypłaty dywidendy za 2019 rok.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych statutowo przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami.