pl PL en EN de DE

Opracowania dedykowane

W ramach oceny atrakcyjności inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, proponujemy Państwu opracowanie biznesplanu oraz modelu finansowego przykładowej instalacji lub instalacji wskazanej przez Klienta. Biznesplan instalacji fotowoltaicznej zawiera kluczowe kwestie do­tyczące projektu oraz jego otoczenia biznesowego, w tym między innymi:

W styczniu 2018 roku, Parlament uchwalił ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem ustawy, przygotowanej przez Ministerstwo Energii, jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania paliw alternatywnych w transporcie. Wzrost wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, będzie niósł za sobą rozwój nowoczesnych technologii na rynku polskim, w efekcie których nastąpi rozwój przemysłu związanego z elektromobilnością oraz wypromowanie nowego trendu – szersze korzystanie z samochodów elektrycznych. Aby wyjść naprzeciwko nowym wyzwaniom w zmieniającej się rzeczywistości, Agencja Rynku Energii SA proponuje wykonanie analizy kosztów posiadanej przez właścicieli, elektrycznej floty samochodowej.

Indywidualne badania statystyczne, realizowane w obszarze oraz o szczegółowości uzgod­nionej z Klientem, obejmują wykonanie następujących prac:

 • opracowanie ankiety – kwestionariusza badawczego wraz z objaśnieniem sposobu jego wypełniania,
 • wytypowanie respondentów do badania - w przypadku, kiedy Klient nie zechce sam określić próby badawczej (lub całej populacji),
 • zebranie i weryfikacja danych,
 • opracowanie wyników badania, w zależności od potrzeb i wymagań Klienta
  w formie:
  • tabel,
  • wykresów,
  • raportu analitycznego.

W zmieniających się realiach rynkowych i prawnych, wiarygodne oszacowanie możliwości pozyskania biomasy, staje się zadaniem kluczowym dla podjęcia odpowiedzialnych decyzji w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, oparte o biomasę. W związku z tym pragniemy zaoferować Państwu wykonanie opracowania pod nazwą: „Oszacowanie potencjału biomasy na cele energetyczne w kraju lub wybranych województwach”.

Praca składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawierać będzie charakterystykę obecnego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zostaną w niej przedstawione możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne o wielkości zużycia gazu ziemnego w podziale na:

 • sektory gospodarki,
 • województwa i regiony,
 • segmenty klientów.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych kierunków polityki energetycznej Polski, jak i Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej pewnych ekonomicznie technologii pozy­skania energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych nośników, są bioga­zownie. Substratem do produkcji biogazu może być gaz wysypiskowy, gaz pochodzący z oczyszczalni ścieków lub gaz pozyskiwany z odpadów lub produktów rolniczych. W zależności od wykorzystywanego substratu, biogazownie objęte są odmiennymi regula­cjami.

Celem pracy jest określenie optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa wytwórczego, bądź grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego, kierunków inwestowania w aktywa wytwórcze.

Polska stoi przed koniecznością odbudowy i modernizacji przestarzałego w znacznej mierze majątku wytwórczego w warunkach niepewności legislacyjnej i rynkowej. Nasze członkostwo w strukturach UE obliguje sektor elektroenergetyczny do tego, aby konsekwentnie dostoso­wywał się do coraz to ostrzejszych wymogów środowiskowych i ambitnych celów wynikają­cych z pakietu klimatyczno-energetycznego. Dodatkowo dynamicznie zmieniające się ceny paliw, decyzje polityczne, otoczenie prawne i gospodarcze wprowadzają na tyle istotny ele­ment niepewności, że podjęcie trafnej decyzji inwestycyjnej bez kompleksowej analizy moż­liwych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku energii, jest zadaniem niezwykle trudnym.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143