PL EN DE

Opracowania dedykowane

W styczniu 2018 roku, Parlament Europejski uchwalił ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem ustawy, przygotowanej przez byłe Ministerstwo Energii, jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania paliw alternatywnych w transporcie. Wzrost wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, będzie niósł za sobą rozwój nowoczesnych technologii na rynku polskim, w efekcie których nastąpi rozwój przemysłu związanego z elektromobilnością oraz wypromowanie nowego trendu – szersze korzystanie z samochodów elektrycznych. Wychodzącnaprzeciwko nowym wyzwaniom , Agencja Rynku Energii SA proponuje wykonanie analizy kosztów posiadanej przez właścicieli, elektrycznej floty samochodowej.

Indywidualne badania statystyczne, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta, obejmują wykonanie następujących prac:

 • opracowanie ankiety – kwestionariusza badawczego wraz z objaśnieniem sposobu jego wypełniania,
 • wytypowanie respondentów do badania - w przypadku, kiedy Klient nie zechce sam określić próby badawczej (lub całej populacji),
 • zebranie i weryfikacja danych,
 • opracowanie wyników badania, w zależności od potrzeb i wymagań Klienta
  w formie:
 • tabel,
 • wykresów,
 • raportu analitycznego.

W zmieniających się realiach rynkowych i prawnych, wiarygodne oszacowanie możliwości pozyskania biomasy, staje się zadaniem kluczowym dla podjęcia odpowiedzialnych decyzji w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, oparte o biomasę.

Celem opracowania jest przedstawienie podaży biomasy, która może być zagospodarowana na cele energetyczne, w podziale na rodzaje biomasy oraz prognoza kształtowania się tej podaży do roku 2024.

Praca składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Pierwsza  zawierać będzie charakterystykę obecnego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zostaną w niej przedstawione możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne o wielkości zużycia gazu ziemnego w podziale na:

 • sektory gospodarki,
 • województwa i regiony,
 • segmenty klientów.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych kierunków polityki energetycznej Polski, jak i Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej pewnych ekonomicznie technologii pozy­skania energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych nośników, są bioga­zownie. Substratem do produkcji biogazu może być gaz wysypiskowy, gaz pochodzący z oczyszczalni ścieków lub gaz pozyskiwany z odpadów lub produktów rolniczych. W zależności od wykorzystywanego substratu, biogazownie objęte są odmiennymi regulacjami.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143