pl PL en EN de DE

Wybór optymalnych kierunków inwestowania w przedsiębiorstwie wytwórczym w perspektywie roku 2050

Celem pracy jest określenie optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa wytwórczego, bądź grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego, kierunków inwestowania w aktywa wytwórcze.

Polska stoi przed koniecznością odbudowy i modernizacji przestarzałego w znacznej mierze majątku wytwórczego w warunkach niepewności legislacyjnej i rynkowej. Nasze członkostwo w strukturach UE obliguje sektor elektroenergetyczny do tego, aby konsekwentnie dostoso­wywał się do coraz to ostrzejszych wymogów środowiskowych i ambitnych celów wynikają­cych z pakietu klimatyczno-energetycznego. Dodatkowo dynamicznie zmieniające się ceny paliw, decyzje polityczne, otoczenie prawne i gospodarcze wprowadzają na tyle istotny ele­ment niepewności, że podjęcie trafnej decyzji inwestycyjnej bez kompleksowej analizy moż­liwych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku energii, jest zadaniem niezwykle trudnym.

Tego rodzaju analiza ma na celu ułatwienie podjęcia decyzji inwestycyjnych poprzez przeprowadzenie alternatywnych scenariuszy/strategii długoterminowego rozwoju systemu wytwórczego wraz z oceną skutków przyjętych rozwiązań odnośnie kosztów, możliwości zapewnienia niezbędnego poziomu dostaw, spełnienia wymogów środowiskowych oraz wielu innych czynników, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Punktem wyjścia dla dokonania analizy będzie prognoza zapotrzebowania na energię elek­tryczną i ciepło sieciowe oraz prognoza rozwoju źródeł wytwarzania w skali kraju, przepro­wadzona z zastosowaniem modelu optymalizacyjnego MESSAGE (który został stworzony, a następnie przez wiele lat rozwijany przez zespół ekspertów z Międzynarodowego Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej IIASA w Laxenburgu). Zasada działania modelu MESSAGE opiera się na minimalizacji sumarycznych zdyskontowanych kosztów systemowych w całym rozpatrywanym przedziale czasowym, wykorzystując metody programowania liniowego. MESSAGE umożliwia budowę modelu systemu energetycznego o praktycznie dowolnej zło­żoności (zależnie od potrzeb zadania), zawierającego technologie wytwarzania i przesyłu paliw i energii, uwzględniającego większość ograniczeń technicznych i środowiskowych wy­stępujących w rzeczywistym systemie. Daje to szerokie możliwości symulacji zachowania systemu w różnych warunkach oraz badania wpływu poszczególnych czynników na dobór optymalnej struktury technologii.

Do określenia optymalnych kierunków inwestowania zostaną wykorzystane dane dotyczące jednostkowych nakładów inwestycyjnych oraz jednostkowych kosztów poszczególnych technologii, określone na podstawie najbardziej aktualnych danych pochodzących z renomowanych źródeł i oceny eksperckiej.

W pracy zostanie przeprowadzona ocena efektywności ekonomicznej poszczególnych wa­riantów prognozowanej struktury mocy przedsiębiorstwa, poprzez przeprowadzenie ra­chunku zdyskontowanych przepływów pieniężnych (NPV), obliczeniu wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), zaktualizowanych nakładów inwestycyjnych (PVI) oraz relacji pomiędzy nie­zbędnym nakładem kapitałowym (PVI), a zaktualizowaną wartością netto (NPV) - wskaźnik NPVR.

W pracy zostaną m.in. określone:

  • produkcja energii elektrycznej w kraju i przedsiębiorstwie na podstawie prognozowanego zapotrzebowania na energię,
  • prognoza jednostkowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz cena energii elektrycznej na rynku hurtowym,
  • prognozowane ceny paliw,
  • wielkość i struktura przyrostów mocy nowych źródeł wytwarzania w skali kraju oraz dla przedsiębiorstwa wytwórczego,
  • niezbędne nakłady inwestycyjne na realizację prognozowanej struktury źródeł wytwarzania energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wytwórczym (grupie kapitałowej).

Kontakt: 
Sławomir Skwierz
tel. (22) 444-20-18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143