PL EN DE

Prognozy energetyczne

Prognozy energetyczne to jeden z najbardziej cenionych obszarów dzia­łalności Agencji Rynku Energii. Wykorzystywane są one zarówno przez agendy rządowe jak i przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy doradcze. Horyzont naszych prognoz zależny jest od potrzeb poszczególnych klien­tów, najczęściej są to prognozy o długim, 20-30-letnim horyzoncie czaso­wym.

Chociaż prognozy długoterminowe charakteryzują się stosunkowo dużym stopniem niepewności i mogą się sprawdzić o tyle, o ile założenia na jakich się opierają zostaną zrealizowane, to z pewnością wskazują one prawdo­podobne skutki podejmowanych działań lub braku działań w analizowa­nych dziedzinach. W naszym przypadku prognozy obejmują szeroko po­jęty obszar energetyki – zarówno po stronie popytu jak i pokrycia zapo­trzebowania na nośniki energii.

 

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. obejmuje prognozy rozwoju sektora energetycznego. W tym obszarze zespół ARE ma wieloletnie doświadczenia - prognozy sporządzane są przez nas od początku istnienia Agencji. Korzystamy przy tym z bogatej, stale rozbudowywanej autorskiej bazy danych statystycznych.

Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię oraz sposoby jego pokrycia, opracowywane są zgodnie z metodyką powszechnie stosowaną w światowych badaniach energetycznych. Modele prognostyczne, oparte na tej metodyce zostały opracowane m.in.: w Argonne National Laboratory (USA) oraz w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (Austria). W ostatnich latach, na potrzeby realizacji prac prognostycznych, powstał również w ARE model zużycia końcowego („end-use”) STEAM-PL, dedykowany dla krajowego systemu paliwowo-energetycznego, szczegółowo odzwierciedlający techniczne aspekty zawiązane z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach gospodarki (w tym rozwój rozproszonych źródeł energii) oraz został zaadaptowany do warunków polskich model ORCED, który dla przyjętej struktury i danego roku symuluje produktywność poszczególnych jednostek wraz z wyznaczeniem ceny sprzedaży na konkurencyjnym rynku energii.

W naszych prognozach znajdują odzwierciedlenie zarówno obowiązujące jak i projektowane kierunki polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej. Przyjmowane w pracach prognostycznych założenia oraz warunki ich realizacji obejmują przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw energetycznych, oraz uwarunkowania funkcjonowania rynku paliw i energii, wpływające na poziom popytu i sposoby jego pokrycia. Mowa tu o wszelkich przepisach, które oddziaływać mogą na trendy rozwoju sektora energetycznego.

Przy opracowywaniu projekcji krótko, średnio- i długoterminowych uwzględniane są, między innymi:

 • prognozowany poziom rozwoju gospodarczego kraju jako podstawowa siła sprawcza zmian zapotrzebowania na paliwa i energię,
 • prognozy dostępności i cen paliw pierwotnych,
 • wymagania środowiskowe:
 • ograniczenie emisji;
 • potencjał i dynamika wykorzystania OZE;
 • możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii,
 • import, eksport paliw i nośników energii,
 • możliwe dostępne technologie energetyczne (parametry techniczne i kosztowe).

W obszarze prac prognostycznych realizowanych przez ARE dużym zainteresowaniem cieszą się projekcje w zakresie świadectw pochodzenia obejmujące:

 • projekcje cen świadectw pochodzenia,
 • projekcje podaży świadectw pochodzenia,
 • projekcje popytu na świadectwa pochodzenia.

Dzięki stale doskonalonej metodyce prognozowania umożliwiającej implementację wielu różnych czynników determinujących rozwój sektora a tym samym pozwalającej na  prawidłową ocenę oddziaływań i działań planowanych w polityce energetycznej oraz polityce sektorowej na szczeblu krajowym, w ostatnich lat powstały autorskie projekcje krajowego lub regionalnego zapotrzebowania na paliwa i energię, projekcje potencjalnych sposobów pokrycia tego zapotrzebowania, kierunków rozwoju podsektorów energetycznych, czy projekcje krajowych cen nośników energii, cen kolorowych certyfikatów, cen referencyjnych w aukcjach OZE oraz emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw.

Nowym rodzajem projekcji wykonywanych przez ARE S.A., są prognozy wspomagające budowę strategii rozwoju poszczególnych firm (grup) energetycznych – prognozy przygotowywane na indywidualne zamówienie.

Opracowywane przez nas projekcje, mogą bazować zarówno na eksperckich założeniach przygotowywanych przez doświadczony zespół analityczny ARE SA, jak również w oparciu o życzenia Klienta.

Kontakt: 
Hanna Mikołajuk
tel. 22-444-20-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143