PL EN DE

Prognozy rozwoju sektora energetycznego

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. obejmuje prognozy rozwoju sektora energetycznego we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Zespół ARE dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko pojętego modelowania energetycznego - prognozy sporządzane są przez nas od początku istnienia Agencji.

Do najbardziej prestiżowych obszarów prognoz należą:

 • Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, wykonywane w układzie sektorowym, w podziale na wszystkie stosowane obecnie i perspektywiczne paliwa i nośniki energii,
 • Prognozy optymalnej struktury mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego (mix energetyczny),
 • Prognozy kosztów technologii energetycznych,
 • Prognozy cen paliw i nośników energii na rynku hurtowym i detalicznym,
 • Prognozy cen certyfikatów,
 • Prognozy emisji zanieczyszczeń w całej gospodarce,
 • Prognozy rozwoju rynku paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz OZE.

 

Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię oraz sposoby jego pokrycia, opracowywane są zgodnie z metodyką powszechnie stosowaną w światowych badaniach energetycznych. Modele prognostyczne, oparte na tej metodyce zostały opracowane m.in.: w Argonne National Laboratory (USA) oraz w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (Austria). W ostatnich latach, na potrzeby realizacji prac prognostycznych, powstał również w ARE model zużycia końcowego („end-use”) STEAM-PL, dedykowany dla krajowego systemu paliwowo-energetycznego, szczegółowo odzwierciedlający techniczne aspekty zawiązane z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach gospodarki (w tym rozwój rozproszonych źródeł energii). Model ten opiera się na rekomendowanym przez Komisję Europejską w tego typu analizach podejściu „bottom-up”. Generowane z zastosowaniem wspomnianego modelu projekcje (w podziale na sektory gospodarki krajowej oraz kierunku użytkowania*) budowane są w oparciu o spójne scenariusze, w których skład wchodzą założenia makroekonomiczne, demograficzne, założenia odnośnie przewidywanego tempa poprawy efektywności użytkowania energii oraz postępu technologicznego. Projekcje zapotrzebowania opracowywane przez ARE S.A. stanowią zazwyczaj punkt odniesienia dla ścieżek przygotowywanych przez inne ośrodki. Szczegółowe podejście zastosowane w modelu STEAM_PL umożliwia analizę procesów związanych z postępem technologicznym, poprawą efektywności energetycznej oraz rozwojem nowych technologii i rozwiązań (rozwój rozproszonych źródeł OZE, gospodarka wodorowa, gospodarka w obiegu zamkniętym, zgazowanie węgla, biomasy, czy też technologie magazynowania oparte na akumulatorach).

De celów optymalizacji struktury mocy i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego wykorzystywany jest model MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts). Zasada działania tego modelu opiera się na minimalizacji sumarycznych zdyskontowanych kosztów systemowych w całym rozpatrywanym przedziale czasowym, wykorzystując metody programowania liniowego. Model MESSAGE działa na zdefiniowanej przez użytkownika sieci przepływów energii, począwszy od wydobycia lub dostawy energii pierwotnej, poprzez przemiany (np. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła), przesył i dystrybucję, aż do odbiorców w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, sektorze usług i gospodarstw domowych. Model ten został dostosowany do warunków polskich.

Do celów prognoz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym został zaadaptowany do warunków polskich model ORCED, który dla przyjętej struktury i danego roku symuluje produktywność poszczególnych jednostek wraz z wyznaczeniem ceny sprzedaży na konkurencyjnym rynku energii. Wyniki tego modelu są weryfikowane w autorskim modelu ARENA, w którym symulacja gry rynkowej analizowana jest w znacznie bardziej szczegółowy sposób, tzn. wykorzystywana jest godzinowa rozdzielczość czasowa, jednostki wytwórcze podzielone są na bloki, uwzględnione są szczegółowo warunki wymiany międzysystemowej (model prognozuje ceny energii elektrycznej na rynkach sąsiadujących i porównuje je w układach godzinowych), uwzględniany jest również wpływ rynku mocy, systemów wsparcia OZE i kogeneracji, usług DSR i rozwoju nowych technologii, takich jak: bateryjne magazyny energii, usługi DSR czy też rozwiązania PtX.

W naszych prognozach znajdują odzwierciedlenie zarówno obowiązujące jak i projektowane kierunki polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej. Przyjmowane w pracach prognostycznych założenia oraz warunki ich realizacji, obejmują przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw energetycznych oraz uwarunkowania funkcjonowania rynku paliw i energii, wpływające na poziom popytu i sposoby jego pokrycia. Mowa tu o wszelkich przepisach, które oddziaływać mogą na trendy rozwoju sektora energetycznego.

Przy opracowywaniu projekcji krótko, średnio- i długoterminowych uwzględniane są, między innymi:

 • prognozowany poziom rozwoju gospodarczego kraju jako podstawowa siła sprawcza zmian zapotrzebowania na paliwa i energię,
 • otoczenie mikro- i makroekonomiczne
 • prognozy dostępności i cen paliw pierwotnych,
 • wymagania środowiskowe:
  • ograniczenie emisji;
  • potencjał i dynamika wykorzystania OZE;
 • możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii,
 • import, eksport paliw i nośników energii,
 • możliwe dostępne technologie energetyczne (parametry techniczne i kosztowe).

Dzięki stale doskonalonej metodyce prognozowania umożliwiającej implementację wielu różnych czynników determinujących rozwój sektora, a tym samym pozwalającej na prawidłową ocenę oddziaływań i działań planowanych w polityce energetycznej oraz polityce sektorowej na szczeblu krajowym, w ostatnich lat powstały autorskie projekcje w zakresie:

 • rozwoju mocy wytwórczych w energetyce i ciepłownictwie,
 • kosztów technologii energetycznych (nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, koszty środowiskowe),
 • porównawcze kosztów wytwarzania energii elektrycznej w różnych technologiach (LCOE),
 • cen certyfikatów (PMOZE_A, PMOZE_Bio, PMBG),
 • nakładów inwestycyjnych na modernizację i rozbudowę systemów paliwowo-energetycznych,
 • cen paliw i nośników energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa, olej opałowy, ON, benzyna, LPG), na rynku hurtowym i detalicznym,
 • zapotrzebowania na paliwa i energię (w podziale na sektory gospodarki krajowej, nośniki energii i regiony),
 • produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego (w podziale na technologie i paliwa),
 • emisji zanieczyszczeń (CO2, NOX, SO2 i pyłów) w sektorze ETS i non-ETS,
 • wpływu rozwoju sektora paliwowo-energetycznego na gospodarkę i zatrudnienie.

Opracowywane przez nas projekcje, mogą bazować zarówno na eksperckich założeniach przygotowywanych przez doświadczony zespół analityczny ARE SA, jak również w oparciu
o życzenia Klienta.

Z uwagi na fakt, iż w obszarze prac prognostycznych realizowanych przez ARE, dużym zainteresowaniem cieszą się wspomniane wyżej prognozy zapotrzebowania na energię, projekcje w zakresie świadectw pochodzenia, prognozy hurtowych cen energii elektrycznej oraz projekcje w zakresie kosztów technologii energetycznych poniżej zamieszczono ich krótki opis.

Kontakt:
Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.