PL EN DE

Wpływ rozwoju energetyki prosumenckiej na dostawy energii na obszarze działania wybranej spółki dystrybucyjnej

Energetyka rozproszona, czyli wytwarzanie energii w pobliżu miejsca jej odbioru implikuje konieczność zmiany dotychczasowego modelu systemu energetycznego. Odbiorca energii, który aktywnie uczestniczy w procesie wytwarzania energii elektrycznej, konsumuje energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżkę wprowadza do sieci. Proces ten znacząco wpływa na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności zaś oddziałuje na wielkość poboru energii elektrycznej z sieci. Rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii zmieniać będzie sposób zarządzania i eksploatacji sieci. Wymusi przede wszystkim na OSP i OSD szereg działań inwestycyjnych mających na celu m.in dostosowanie infrastruktury, tak aby zapewnić zdolność dostarczania klientom energii elektrycznej w określonych warunkach, miejscu i czasie. Zdecydowanie największy przyrost mocy w źródłach rozproszonych przewidywany jest wśród źródeł PV. Ich praca jest stosunkowo dobrze skorelowana ze wzrastającym w Polsce obciążeniem w szczycie letnim, które jest efektem rosnącego wykorzystania klimatyzacji. Jednak po przekroczeniu, przy określonych wielkościach mocy PV w systemie, mogą pojawiać się problemy ze zbilansowaniem w popołudniowej części dnia, wynikające z rosnącego zapotrzebowania w KSE oraz spadającej generacji PV. Ponadto, w przypadku wysokiej generacji PV oraz niskiego zapotrzebowania, mogą pojawiać się lokalne problemy w sieci dystrybucyjnej, np. wzrost napięć powyżej wielkości dopuszczalnych w sieci niskiego i średniego napięcia. Kluczową kwestią jest więc odpowiednie planowanie pracy systemu, w tym generacji ze sterowalnych i elastycznych źródeł.

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje wykonanie prognoz krótko-, średnio- i długoterminowych produkcji energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich, jak również prognoz zużycia tej energii przez prosumentów na własne potrzeby. Projekcje te wykonywane będą z wykorzystaniem metod ilościowych, umożliwiających opis skomplikowanej charakterystyki badanego zjawiska, a także precyzyjne uwzględnienie wielu czynników mających wpływ na modelowaną i prognozowaną wielkość. Projekcje będą wykonywane w ścisłej współpracy z Klientem. Informacja o zużyciu energii elektrycznej w uzgodnionej formie i układzie danych pomiarowych, dotyczących generacji i poboru energii w określonych grupach odbiorców, stanowić będzie wsad do wykorzystanego w projekcji modelu.

Oferowana analiza będzie miała postać raportu zawierającego następujące elementy:

  • Metodyka oraz opis modeli użytych w prognozie,
  • Zestaw założeń,
  • Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze działania spółki dystrybucyjnej, w rozdzielczości czasowej uzgodnionej z Klientem, z uwzględnieniem ilości energii zużywanej na własne potrzeby przez prosumentów,
  • Prognoza produkcji energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich w perspektywie 2030 r.: (w podziale na rodzaj mikroinstalacji OZE, moc zainstalowaną [MW], ilość wyprodukowanej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej [MWh]).

 

Wyżej wymienione projekcje zostaną sporządzone dla scenariusza, opartego na najbardziej aktualnych założeniach, dotyczących prognoz makroekonomicznych (PKB uwzględniające wpływ COVID-19, inflację, kursy wymiany walut EUR/PLN, USD/PLN), prognozy demograficznej, projekcji średnich temperatur zewnętrznych oraz liczby stopniodni grzania
i chłodzenia, przewidywanego tempa rozwoju energetyki prosumenckiej.

Kontakt:
Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.