PL EN DE

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Praca skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży). Wielkości prezentowane narastająco, odniesione zostaną do analogicznych okresów roku poprzedniego, a dla wybranych wielkości (cen) przedstawione zostaną wielkości minimalne i maksymalne. Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu sytuacji, zmiany cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, przedstawione zostaną również w ujęciu poszczególnych kwartałów ostatnich dwóch lat.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Praca skierowana jest do spółek obrotu energią elektryczną aktywnie działających na rynku hurtowym. Będzie ona źródłem zewnętrznych analiz rynku stanowiąc jeden ze scenariuszy do określenia krótkoterminowych strategii hedgingowych energii elektrycznej.

W pracy przeanalizowane zostaną rynki obrotu energią elektryczną i praw majątkowych, funkcjonujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A, transakcje zawierane na Rynku bilansującym oraz podstawowe dane o handlu energią w przedsiębiorstwach obrotu.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

W styczniu 2019 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wszedł w życie nowy system wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpił obowiązujący do końca 2018 roku system oparty na świadectwach pochodzenia („czerwonych” i „żółtych” certyfikatach). W drugiej połowie 2019 roku ukazało się sześć rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii wytwarzanej z wysokosprawnej kogeneracji, czym zakończył się proces uzupełniania przedmiotowej ustawy o akty wykonawcze.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Koszty wytwarzania w zestawieniu z poziomem przychodów, decydują o wynikach i przyszłości firm. W ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji, firmy decydowały się na przeprowadzanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. W roku 2018 pojawił się dodatkowy problem - bardzo mocny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen węgla kamiennego, którego trend został wyhamowany dopiero w drugim półroczu 2019 roku. Sytuacja znalazła odzwierciedlenie we wzroście poziomu kosztów wytwarzania energii elektrycznej i rosnących cenach energii, szczególnie na TGE.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Z doświadczenia i opinii dotychczasowych odbiorców naszego opracowania wynika, że jest to sprawdzone narzędzie niezwykle przydatne dla kadry zarządzającej do prowadzenia analizy i oceny działalności ekonomiczno-finansowej. Zawiera szerokie spektrum zestawów danych i wskaźników (około 100), dotyczących zarówno całokształtu działalności przedsiębiorstwa jak i działalności energetycznej, charakteryzujących funkcjonowanie i efektywność gospodarowa­nia przedsiębiorstwem. W kolejnym 2020 roku, praca zawierać będzie uaktualniony zbiór kwartalnych informacji, prezentowanych w formie tabelarycznej i graficznej. W celu umożliwienia porównania i określenia pozycji własnej firmy na tle innych uczestników rynku, wyniki Państwa spółki zostaną przedstawione na tle wielkości minimalnych, maksymalnych, średnich jak i wielkości kwartyli w grupie przedsiębiorstw. W celu pogłębienia analizy porównawczej, dla wytwórców wchodzących w skład grup energetycznych, zaprezentowane zostaną średnie wielkości wskaźników, charakteryzujące działalność wytwórczą własnej grupy.

Pakiet 12 opracowań miesięcznych
Pakiet 4 opracowań kwartalnych + opracowanie roczne

Celem pracy jest przedstawienie najbardziej aktualnych danych dotyczących rynku biomasy wykorzystywanej energetycznie. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne wpływają na poziom cen jak i wielkość oraz strukturę zużycia biomasy w energetyce zawodowej.

W skład pakietu „Monitoring zużycia biomasy w energetyce” wchodzić będą zeszyty miesięczne, kwartalne oraz roczne.

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Opracowanie wydawane jest w cyklach kwartalnych przez ARE S.A. od 1998 roku. Zawiera szerokie spektrum informacji o bieżącej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym i jego podsektorach. Raport przedstawia analityczny obraz i ocenę aktualnych wydarzeń i zacho­dzących zmian, który został oparty na rzetelnych danych prezentowanych w formie tabelarycznej lub graficznej. Informacje prezentowane są narastająco w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143