pl PL en EN de DE

Praca skierowana jest do spółek obrotu energią elektryczną aktywnie działających na rynku hurtowym. Będzie ona źródłem ze­wnętrznych analiz rynku stanowiąc jeden ze scenariuszy do określe­nia krótkoterminowych strategii hedgingowych energii elektrycznej.

W pracy przeanalizowane zostaną rynki obrotu energią elektryczną i praw majątkowych, funkcjonujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A, transakcje zawierane na Rynku bilansującym oraz podstawowe dane o handlu energią w przedsiębiorstwach obrotu.

Koszty wytwarzania w zestawieniu z poziomem przychodów, decydują o wynikach i przyszłości firm. W ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji, firmy decydowały się na przeprowadzanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. W roku 2018 pojawił się dodatkowy problem - bardzo mocny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen węgla kamiennego. Sytuacja znalazła odzwierciedlenie we wzroście poziomu kosztów wytwarzania energii elektrycznej i rosnących cenach energii, szczególnie na TGE.

Jak wygląda sytuacja obecnie, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami, jak kształtują się ceny sprzedawanej energii, co wpływa na poziom osiąganych wyników ?. Wreszcie jaki wpływ na poziom kosztów, mają rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i ceny węgla kamiennego ?

Proponowany Państwu raport będzie skuteczną pomocą w bieżącym monitorowaniu sytuacji przedsiębiorstwa.

Z doświadczenia i opinii odbiorców wynika, że jest to sprawdzone narzędzie niezwykle przy­datne dla kadry zarządzającej do prowadzenia analizy i oceny działalności ekonomiczno-finansowej. Zawiera szerokie spektrum zestawów danych i wskaźników (około 100), doty­czących zarówno całokształtu działalności przedsiębiorstwa jak i działalności energetycznej, charakteryzujących funkcjonowanie i efektywność gospodarowa­nia przedsiębiorstwem. W kolejnym 2019 roku, praca zawierać będzie uaktualniony zbiór kwartalnych informacji, pre­zento­wanych w formie tabelarycznej i graficznej. W celu umożliwienia porównania i określenia pozycji własnej firmy na tle innych uczestników rynku, prezentowane wyniki Pań­stwa spółki zostaną przedstawione na tle wielkości minimalnych, maksymalnych, średnich jak i wielkości kwartyli w grupie przedsiębiorstw. W celu pogłębienia analizy porównawczej, dla wytwórców wchodzących w skład grup energe­tycznych, zaprezentowane zostaną średnie wielkości wskaźników, charakteryzujące działal­ność wytwórczą własnej grupy.

W opracowaniu tym znajdzie się analiza planowanych aukcji na nadchodzący rok, zgodnie z aktualną wiedzą w tym zakresie. Obejmie ona swoim zakresem: proponowane wolumeny i ceny w poszczególnych koszykach oraz zestawienie technologii wytwarzania, które mogą ubiegać się o wsparcie w poszczególnych aukcjach.

Operatorzy instalacji wiatrowych przygotowują własne strategie w zakresie określenia warunków uczestnictwa w planowanych aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej. W szczególności prowadzą rozpoznanie rynku pod kątem stworzenia optymalnej oferty cenowej, aby pokonać innych konkurentów i wygrać aukcję.

Opracowanie wydawane jest w cyklach kwartalnych przez ARE S.A. od 1998 roku. Zawiera szerokie spektrum informacji o bieżącej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym i jego podsektorach. Raport przedstawia analityczny obraz i ocenę aktualnych wydarzeń i zacho­dzących zmian, który jest oparty na rzetelnych danych prezentowanych w formie tabelarycz­nej lub graficznej. Informacje prezentowane są narastająco w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143