PL EN DE

ANALIZA BIEŻĄCA RYNKU DETALICZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ w POLSCE w 2020 ROKU

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Praca skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży). Wielkości prezentowane narastająco, odniesione zostaną do analogicznych okresów roku poprzedniego, a dla wybranych wielkości (cen) przedstawione zostaną wielkości minimalne i maksymalne. Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu sytuacji, zmiany cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, przedstawione zostaną również w ujęciu poszczególnych kwartałów ostatnich dwóch lat.

W opracowaniu przedstawiono również zmiany cen na rynku hurtowym, w tym na rynku terminowym TGE, moją one bowiem zdecydowany wpyw na kształtowanie się cen na rynku detalicznym.

Silna progresja wzrostu cen energii na rynku hurtowym w drugiej połowie 2018 roku, zdecydowała o przyjęciu Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (z późniejszymi zmianami), która miała zniwelować skutki wzrostu cen dla odbiorców końcowych. Ustawa regulowała odrębnie możliwości zahamowania wzrostu cen energii dla większości grup odbiorców końcowych, w pierwszym i w drugim półroczu 2019-go roku. Ustawa zaliczana jest do najważniejszych wydarzeń w 2019 roku, której wdrożenie przekroczy horyzont minionego roku. Dla przedsiębiorstw obrotu którzy po 1 lipca 2019 roku dostarczali energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, wprowadzono natomiast możliwość ubiegania się o rekompensatę finansową z tytułu świadczenia usługi publicznej, a w przypadku pierwszego półrocza o „kwotę różnicy ceny”.

W roku 2020 ustawa o zamrożeniu cen przestaje obowiązywać. Regulowane pozostają natomiast ceny dla odbiorców końcowych, a w grudniu 2019 roku i pierwszych dniach stycznia 2020 roku Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla czterech spółek - Enea S.A., Energa Obrót, Tauron Sprzedaż i PGE Obrót, w związku z czym w IV kwartale 2019 roku spółki te zawiązały rezerwy na umowy rodzące obciążenia.

W kontekście zachodzących zjawisk, wydanie roku 2020 będzie nadal szczególnie interesujące i przydatne dla uczestników rynku detalicznego zarówno w odniesieniu do cen, jak i do wyników przedsiębiorstw obrotu.

Analizie poddane zostaną w szczególności informacje dotyczące:

  1. Zmiany wolumenu sprzedaży energii i liczby odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD).
  2. Rozwoju zasady TPA.
  3. Cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD), z podatkiem akcyzowym i po jego wyeliminowaniu.
  4. Struktury i cen zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu.
  5. Rentowności i marży na działalności energetycznej.

Działalność spółek, które już uczestniczą w rynku detalicznym, zostanie przedstawiona na tle konkurencji, tj. średniej dla wybranych konkurentów (tzw. „peer group”) oraz średniej dla danego segmentu przedsiębiorstw obrotu (zasiedziałych POSD i pozostałych PO).

W opracowaniu za dwa kwartały 2020 roku zaprezentowane zostaną roczne koszty „kolorów” zawarte w cenie energii dla odbiorców końcowych w 2019 roku.

Analizowane wielkości zostaną zaprezentowane w formie tabelarycznej lub graficznej. Przedstawiona w raporcie pogłębiona analiza rynku detalicznego, będzie skutecznym narzę­dziem dla kadry zarządzającej, mogącym przyczynić się do umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na detalicznym rynku ener­gii.

Kontakt:
Dorota Zaborska
tel. 22-444-20-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143