PL EN DE

KOGENERACJA „W NOWEJ ODSŁONIE”

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

W styczniu 2019 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wszedł w życie nowy system wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpił obowiązujący do końca 2018 roku system oparty na świadectwach pochodzenia („czerwonych” i „żółtych” certyfikatach). W drugiej połowie 2019 roku ukazało się sześć rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii wytwarzanej z wysokosprawnej kogeneracji, czym zakończył się proces uzupełniania przedmiotowej ustawy o akty wykonawcze.

W zakresie nowych instalacji mechanizm opiera się na modelu aukcyjnym (aukcje w formule „pay as bid”).

Od 17 do 20 grudnia 2019 roku odbyła się natomiast, pierwsza, ogłoszona przez prezesa URE, aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Jak podaje URE premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł i będzie ona wypłacana od 2021 do 2038 roku.

Dla istniejących instalacji zakłada się dopuszczenie do wsparcia wszystkich jednostek, a wysokość wsparcia będzie odpowiadała luce finansowej pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, a rynkową ceną energii. Wysokość premii kierowanej do istniejących instalacji wysokosprawnej kogeneracji, określana będzie corocznie w formie stosownego rozporządzenia i będzie ustalana w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe. Dopuszcza się możliwość określania wysokości premii na poziomie 0 zł/MWh, co oznaczać będzie, że w danym roku warunki rynkowe umożliwiają instalacjom wysokosprawnej kogeneracji funkcjonowanie bez konieczności dodatkowego wsparcia.

Istniejące jednostki kogeneracyjne o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW mogą wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej (dopłata do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji). Podobnie wytwórca istniejącej jednostki kogeneracyjnej o mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, może wystąpić o premię gwarantowaną. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest poziom wskaźnika emisji dwutlenku węgla nie wyższy niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii.

W 2018 roku, problemem był bardzo mocny wzrost cen uprawnień do emisji CO2., który z mniejszym natężeniem i z pewnymi wahaniami utrzymywał się do lipca 2019 roku.   Problemem był równiez wzrost cen węgla, wyhamowany w drugiej połowie 2019 roku, znajdujący przełożenie w poziomie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i rosnących cenach energii, szczególnie na TGE.

W proponowanej kwartalnej analizie, pokażemy Państwu w jakim stopniu nowa forma wsparcia lub jej brak, wpływa na wyniki jednostek kogeneracyjnych energetyki zawodowej, czy wszystkie jednostki wymagały wsparcia, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów CO2 i kosztów węgla kamiennego) oraz jak zmieniła się sytuacja w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Elektrociepłownie podzielone zostaną na grupy pod względem poziomu zainstalowanej mocy:

 • w przypadku elektrociepłowni pracujących w oparciu o węgiel kamienny będą to cztery grupy (moc elektryczna powyżej 200 MW; od 100 MW do 200 MW; od 50 MW do 100MW i od 1 MW do 50 MW),
 • jednostki pracujące w oparciu o paliwo gazowe, podzielone zostaną na dwie grupy (o mocy zainstalowanej powyżej 50 MW i o mocy zainstalowanej od 1MW do 10 MW.
 • elektrociepłownie biomasowe - jedna grupa o mocy zainstalowanej od 1MW do 50MW.

Przeanalizowane zostaną między innymi:

 • produkcja energii, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
 • rachunki wyników (na energii elektrycznej i na działalności energetycznej),
 • jednostkowe przychody, w tym przychody ze sprzedaży praw majątkowych (rok 2018)
  i przychody z tytułu premii gwarantowanej/kogeneracyjnej (rok 2019),
 • jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej,
 • jednostkowe techniczne koszty wytwarzania (koszty stałe i zmienne ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej pozycji – kosztów paliwa),
 • ceny sprzedawanej energii elektrycznej,
 • marża na energii sprzedanej,
 • rentowność na energii elektrycznej,
 • rentowność na działalności energetycznej,
 • koszty CO2 ( PLN/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej),
 • produktywność wytwarzania energii elektrycznej (na 1 MW mocy zainstalowanej).

Wybrane wielkości (rentowność, jednostkowe koszty, ceny) przedstawione zostaną w formie rankingu dla poszczególnych jednostek wytwórczych (bez możliwości identyfikacji podmiotu – wyjątek mogą stanowić jednostki będące własnością Zamawiającego).

Analizie poddane zostaną poszczególne kwartały 2020 roku, w odniesieniu do odpowiednich kwartałów roku poprzedniego.

Kontakt:
Dorota Zaborska
tel. 22-444-20-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143