PL EN DE

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Monitorowanie cen eergii elektrycznej dla odbiorców końcowych stanowi istotny element informacji o zmianach zachodzących w obszarze handlu energią.

Niniejsza praca w formie 2 opracowań półrocznych, zawierać będzie kwartalne i półroczne ceny energii elektrycznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Prezentowane ceny oparto o dane Międzynarodowej Agencji Energii – IEA/OECD oraz Biura Statystycznego UE – Eurostat. Każde z opracowań będzie dodatkowo przedstawiać średnie miesięczne ceny energii elektrycznej na najważniejszych europejskich rynkach giełdowych w omawianym okresie. Praca zawiera także analizę porównawczą wybranych danych cenowych w odniesieniu do okresu poprzedniego oraz komentarz dotyczący istotnych wydarzeń na europejskim rynku energii elektrycznej.

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Głównym składnikiem kosztów wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach energetyki zawodowej jest paliwo produkcyjne – w większości węgiel kamienny.

Handel węglem energetycznym w kraju zdominowany jest przez kontrakty bilateralne, zawierane pomiędzy spółkami wydobywczymi a grupami energetycznymi, co powoduje, iż ustalenie transparentnej, rynkowej ceny paliwa jest niezwykle trudne. Celem pracy jest przedstawienie rzetelnego obrazu relacji zachodzących na krajowym i regionalnym rynku węgla energetycznego (popyt i podaż węgla energetycznego, ceny sprzedaży węgla energetycznego przez górnictwo węgla kamiennego, ceny zakupu węgla kamiennego przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe w zależności od parametrów paliwa i skali zużycia, ceny węgla na międzynarodowym rynku ARA, ceny frachtów).

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143