PL EN DE

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W POLSCE I NA RYNKU EUROPEJSKIM

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Monitorowanie cen eergii elektrycznej dla odbiorców końcowych stanowi istotny element informacji o zmianach zachodzących w obszarze handlu energią.

Niniejsza praca w formie 2 opracowań półrocznych, zawierać będzie kwartalne i półroczne ceny energii elektrycznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Prezentowane ceny oparto o dane Międzynarodowej Agencji Energii – IEA/OECD oraz Biura Statystycznego UE – Eurostat. Każde z opracowań będzie dodatkowo przedstawiać średnie miesięczne ceny energii elektrycznej na najważniejszych europejskich rynkach giełdowych w omawianym okresie. Praca zawiera także analizę porównawczą wybranych danych cenowych w odniesieniu do okresu poprzedniego oraz komentarz dotyczący istotnych wydarzeń na europejskim rynku energii elektrycznej.

W części dotyczącej rynku europejskiego przedstawione zostaną następujące informacje:

W oparciu o dane OECD - kwartalne ceny energii elektrycznej dla dwóch sektorów odbiorców końcowych: przemysł i gospodarstwa domowe, w podziale na następujące kraje: Austria, Czechy, Finlandia, Holandia, Irlandia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielką Brytania i Polska. Wybór krajów podyktowany jest dostępnością danych i może ulec zmianom.

W oparciu o dane Eurostatu - półroczne, średnie ceny energii elektrycznej dla 5 kategorii odbiorców domowych i 7 kategorii odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, zdefiniowane przez Eurostat w oparciu o wielkość rocznego zużycia. Zestawienia cenowe obejmą wszystkie kraje UE, w tym Polskę.

Forma prezentacji wszystkich ww. cen w postaci: ze wszystkimi podatkami, bez podatku VAT oraz bez żadnych podatków, umożliwi łatwe wyodrębnienie sumy wszystkich podatków, zawartych w cenach dla poszczególnych grup odbiorców.

W I półroczniku 2020 przedstawiona zostanie procentowa struktura cen za rok 2019, dla wybranych kategorii Eurostatu (odbiorców domowych i niebędących gospodarstwami domowymi) w następującym układzie:

 • ceny sprzedanej energii,
 • opłaty związane z przesyłaniem/dystrybucją,
 • suma podatków zawartych w cenie energii płaconej przez odbiorcę końcowego.

II półrocznik będzie zawierać dodatkowo:

1) szczegółowe informacje dotyczące podatków/opłat zawartych w cenie energii elektrycznej, w poszczególnych krajach UE w 2019 roku, w tym m.in.:

 • podatek akcyzowy,
 • podatki, opłaty i obciążenia związane z promocją OZE, efektywnością energetyczną
  i wysokosprawną kogeneracją, w rozumieniu kosztów umorzonych praw majątkowych i opłat zastępczych,
 • podatki związane z ochroną środowiska,
 • podatki, opłaty i obciążenia związane z usługą sieciową (opłata jakościowa, opłata przejściowa, opłata OZE, opłaty za koncesje).

2) Zestawienie porównawcze struktury zużycia energii elektrycznej w poszczególnych grupach odbiorców w krajach UE.

W części opisującej rynek krajowy, zostaną przedstawione ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w następującym układzie:

 • w podziale na poszczególne napięcia, z uwzględnieniem rodzaju umów (kompleksowe i rozdzielone),
 • dla poszczególnych kategorii odbiorców wg Eurostatu, w tym:
  • odbiorcy domowi - średnie ceny energii sprzedawanej na podstawie umów kompleksowych przez przedsiębiorstwa obrotu SD,
  • odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi oraz odbiorcy z sektora przemysłu, w podziale na: (1) ceny energii kupowanej na podstawie umów kompleksowych od przedsiębiorstw obrotu SD, (2) ceny energii elektrycznej kupowanej na podstawie umów rozdzielonych (umów sprzedaży) od przedsiębiorstw obrotu SD oraz pozostałych przedsiębiorstw obrotu, (3) opłaty dystrybucyjne za usługi świadczone na podstawie umów o dystrybucję
   i przesyłanie energii przez OSD.

Opracowanie składa się z dwóch etapów:

 • Etap I – I półrocznik 2020 z cenami za II półrocze 2019 r.
 • Etap II – II półrocznik 2020 z cenami za I półrocze 2020 r.

Kontakt:
Grażyna Grycz
tel. 22-444-20-86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143